3 VSPH 1990/2016-A-18
KSPL 51 INS 2041/2016 3 VSPH 1990/2016-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníků-manželů: a) Jiřího anonymizovano , anonymizovano a b) Hany anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Čejkovy 66, Sušice, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 2041/2016-A-11 ze dne 27. července 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 2041/2016-A-11 ze dne 27. července 2016 se z r u š u j e a insolvenční řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně uložil dlužníkům povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Toto usnesení napadli dlužníci v zákonem stanovené lhůtě odvoláním. Podáním ze dne 27. 10. 2016 (doručeným soudu dne 16. 11. 2016, dok. č. A-16) vzali svůj insolvenční návrh zpět.

Podle § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen InsZ ) insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 InsZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí. isir.justi ce.cz

Odvolací soud shledal, že jsou splněny podmínky dle § 130 odst. 1 InsZ, a proto napadené usnesení zrušil a řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 InsZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 InsZ).

V Praze dne 29. listopadu 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková