3 VSPH 1987/2014-B-135
KSLB 76 INS 6645/2011 3 VSPH 1987/2014-B-135

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano , anonymizovano , bytem v Liberci, nám. Dr. Beneše 1, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., IČO 24203319, se sídlem v Hradci Králové-Věkoších, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 6645/2011-B-123 ze dne 15.září 2014

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (insolvenční soud) zprostil insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s., IČO 24203319 (původní správce) a ustanovil dlužníkovi insolvenčního správce v osobě JUDr. Václava Kulhavého, IČO 12770230, se sídlem v Praze 3, Jeseniova 837/10 (správce), původnímu správci uložil bez zbytečného odkladu řádně informovat správce o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady související s výkonem funkce insolvenčního správce a ve lhůtě 30 dnů o doručení usnesení podat soudu zprávu o své činnosti.

Insolvenční soud vyšel z toho, že původní insolvenční správce nevykonával řádně svou funkci insolvenčního správce za situace, kdy úkony jediného ohlášeného společníka Mgr. Ing. Petry Hýskové (Společnice) zpochybňoval druhý ze společníků Dr. oec. Michal Edl, MBA (Společník). Cituje § 32 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že jsou tu důvody pro jeho zproštění funkce insolvenčního správce a zároveň ustanovil dlužnici správce podle § 31 odst. 5 a 6 InsZ. Původnímu insolvenčnímu správci pak uložil povinnosti podle § 29 odst. 4 InsZ.

Toto usnesení napadl původní insolvenční správce prostřednictvím Společníka odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se z funkce insolvenčního správce dlužnice nezprošťuje z důvodů v něm uvedených.

Toto odvolání původní insolvenční správce prostřednictvím Společnice v postavení ohlášeného společníka vzal zpět s odkazem na ustanovení § 24 odst. 2 InsZ.

Společnice odvolatele byla oprávněna (§ 21 odst. 1 písm.a/ občanského soudního řádu-o.s.ř.) činit za původního insolvenčního správce vůči insolvenčnímu soudu podání, tj. i podání, jímž vzala jeho odvolání proti napadenému usnesení zpět. Z uvedených důvodů proto odvolací soud odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e l z e podat dovolání.

V Praze dne 14.října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová