3 VSPH 1976/2016-B-39
KSPL 56 INS 11248/2013 3 VSPH 1976/2016-B-39

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Jakub anonymizovano , anonymizovano , bytem Olešná 7, 338 24 Němčovice, IČO 73424781, o odvolání věřitele: Jaroslav Kubík, Ke Hvězdárně 376, Nižbor, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. srpna 2016, č.j. KSPL 56 INS 11248/2013-B-32,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl o návrhu insolvenčního správce na rozvrhové usnesení v bodě I. výroku tak, že každá pohledávka nezajištěných věřitelů, uvedená v upraveném seznamu přihlášených pohledávek bude uspokojena poměrně jen do výši 0,5651 % zjištěné částky s uvedením 31 věřitelů a částkou, jakou budou uspokojeni s tím, že k uspokojení bude použita suma 34.342,-Kč, v bodě II. výroku uložil insolvenčnímu správci provést tento rozvrh do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, o čemž podá soudu písemnou zprávu ve lhůtě 60 dnů od dne právní moci tohoto rozhodnutí a v bodě III. výroku uložil věřitelům uvedeným v bodě I. výroku poskytnout insolvenčnímu správci součinnost k provedení rozvrhového usnesení, a to formou převzetí jím určené částky v sídle správce, případně po domluvě s ním jinou formou.

Soud prvního stupně mimo jiné uvedl, že dne 27.7.2016 předložil insolvenční správce návrh na vydání rozvrhového usnesení, ve kterém uvedl, že po podání konečné zprávy byly na účet majetkové podstaty přijaty srážky ze mzdy dlužníka za období květen až červenec 2016 v celkové výši 9.602,-Kč, čímž se zvýšila částka k rozvrhu na 34.342,-Kč, takže každému nezajištěnému věřiteli bude vyplacena částka ve výši 0,5651 % jeho přihlášených pohledávek. Cituje § 305 odst. 1, § 306 odst. 1 a 3 a § 307 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), uzavřel, že návrh správce na vydání rozvrhového usnesení shledal věcně správným, a proto podle něj vydal rozvrhové usnesení, v němž určil částky, jež mají být věřitelům vyplaceny.

Proti tomuto usnesení se věřitel Jaroslav Kubík (dále jen Věřitel) včas odvolal z důvodu zcela zřejmé neadekvátní částky určené pro uspokojení zákonně uznané pohledávky, neboť výše 0,5651 % je evidentním znevážením všech nezajištěných věřitelů a po etické stránce přímo devalvací celého právního řádu a nároků spravedlnosti. isir.justi ce.cz Soud prvního stupně Věřitele usnesením ze dne 5.9.2016 (událost B-34) vyzval, aby své odvolání doplnil ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení o uvedení odvolacích důvodů, tj. v čem spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu a odvolacího návrhu, tedy čeho se domáhá. Současně Věřitele poučil, že nebude-li jeho odvolání doplněno a v řízení nebude možno pokračovat, soud podání odmítne. Tato výzva byla Věřiteli doručena dle § 50 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) dne 20.9.2016 vložením do jeho domovní schránky na shora uvedené adrese jeho bydliště.

Na uvedenou výzvu Věřitel nereagoval.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř. musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2). Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) žádné odvolací důvody.

Podle § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Z obsahu odvolání Věřitele lze zjistit pouze to, že směřuje proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. srpna 2016, č.j. KSPL 56 INS 11248/2013-B-32, s neurčitým tvrzením o neadekvátnosti stanoveného procenta pro poměrné uspokojení nezajištěných věřitelů. Postrádá uvedení jakéhokoli odvolacího důvodu a odvolacího návrhu. Přes výzvu soudu a jím poskytnuté poučení o následcích neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě Věřitel své odvolání nedoplnil. Jelikož neuvedení odvolacích důvodů odvolání brání dalšímu pokračování v odvolacím řízení (§ 212a odst. 2 o.s.ř.), odvolací soud odvolání Věřitele podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona odmítl, neboť rozhodnutí podle § 306 IZ je rozhodnutím ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. listopadu 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková