3 VSPH 1968/2014-B-71
KSHK 42 INS 6465/2010 3 VSPH 1968/2014-B-71

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem v Broumově-Velké Vsi, Kladská 30, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 6465/2010-B-65 ze dne 30.července 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 6465/2010-B-65 ze dne 30.července 2014 se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) oddlužení dlužníka schválené usnesením téhož soudu č.j. KSHK 42 INS 6465/2010-B-12 z 19.10.2010 (Usnesení) zrušil (bod I. výroku), prohlásil na dlužníkův majetek konkurs s tím, že ho projedná jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku) a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu na dlužníkův majetek nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Usnesením schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (společně s dlužnicí Milenou Hrnčířovou, manželkou dlužníka, šlo o společný splátkový kalendář). Insolvenční soud vyšel ze zjištění, že 28.12.2011 zaměstnavatel dlužníka s ním rozvázal pracovní poměr a s dlužnicí byl ukončen pracovní poměr k 31.10.2011. Konstatoval, že při jednání 15.10.2012 s oběma dlužníky projednal plnění, resp. neplnění splátkového kalendáře. Přípisem ze 14.12.2012 se na něho obrátil ČEZ Prodej, spol. s r.o. s informací o tom, že má za oběma dlužníky pohledávku ve výši 3.206,--Kč za neuhrazený odebraný plyn, splatnou 24.5.2012 a dále ve výši 285,--Kč z titulu náhrady nákladů spojených s vymáháním dluhu. Uvedl, že přípisem ze 6.11.2013 upozornil dlužníky, že na účet majetkové podstaty nepřicházejí finanční prostředky podle splátkového kalendáře s tím, že tato situace trvá již od září 2011 a zároveň je poučil o možnosti zrušení oddlužení podle § 418 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), a prohlášení konkursu, přičemž citoval důvody pro takový postup. Uzavřel, že nařídil jednání na 24.7.2014, avšak dlužníci se k němu nedostavili, ve zprávě ze 16.7.2014 sdělil insolvenční správce, že od listopadu 2010 do 30.6.2014 bylo zaplaceno 90.180,--Kč, tj. 15,88 % přihlášených pohledávek a na odměně insolvenčního správce je dluh ve výši 22.464,--Kč, a proto Usnesení (předtím vyloučil insolvenční řízení vedené s dlužnicí k samostatnému projednání) zrušil podle § 418 InsZ a podle téhož ustanovení prohlásil na dlužníkův majetek konkurs s tím, že ho projedná za podmínek ustanovení § 314 odst. 1 InsZ jako konkurs nepatrný.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, podle něhož mu obsílka k jednání, jež se mělo podle napadeného usnesení konat 24.7.2014, doručena nebyla.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ InsZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro potvrzení či změnu tohoto usnesení a že odvolání, byť z jiných než dlužníkem uváděných důvodů, je opodstatněno. K přezkoumání napadeného usnesení odvolací soud přistoupil, přestože k výzvě insolvenčního soudu na jeho doplnění dlužník nereagoval, neboť z odvolání je zřejmý odvolací důvod i odvolací návrh, když dlužník v podstatě insolvenčnímu soudu vytýká, že mu bylo upřeno ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a je zjevné, že se zrušením schváleného oddlužení nesouhlasí; není přitom rozhodující, že toto jednání se, jak uvedeno níže, nekonalo.

Dle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že a) jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm.c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníkovi nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm.a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Smyslem řešení dlužníkova úpadku oddlužením je, aby za zákonem stanovených podmínek po jeho splnění mohl být osvobozen od placení zbytku svých dluhů podle § 414 a násl. InsZ. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře při jeho délce trvání 5 let, tj. doby, kterou nelze prodloužit, může často docházet ke změnám v příjmových poměrech dlužníka, jež si v průběhu trvání splátkového kalendáře vynutí projednávání nastalých změn, jež mohou nakonec vyústit v závěr,

že byly naplněny některé z podmínek jeho zrušení uvedených v ustanovení § 418 InsZ. Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce, zda v situaci, kdy v dlužníkových příjmových poměrech dojde k zásadnímu výpadku, např. pro ztrátu zaměstnání, je namístě závěr, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (§ 418 odst. 1 písm.a/ InsZ) a ve svém rozhodnutí pod sen.zn. 29 NSČR 12/2013, publikovaném pod číslem 77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že v takovém případě ke zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm.a) InsZ důvod není, čímž však není vyloučen postup podle § 418 odst. 1 písm.b) InsZ. Tyto závěry insolvenční soud může učinit jen po řádném projednání plnění splátkového kalendáře ve smyslu § 418 odst. 4 InsZ při jednání podle § 7 InsZ za přiměřeného použití § 115 občanského soudního řádu (o.s.ř.) a postrádá smyslu o zrušení oddlužení nerozhodnout přímo při tomto jednání, nebo bezprostředně po něm, neboť poměry dlužníka se v průběhu doby mění a usnesení o zrušení oddlužení může obstát jedině tehdy, vychází-li z aktuálních zjištění, k nimž třeba poskytnout dlužníkovi při jednání se vyjádřit stejně jako zástupci věřitelů, nebo věřitelskému výboru, byl-li ustanoven. Pokud vydá insolvenční soud rozhodnutí o zrušení oddlužení podle § 418 InsZ bez nařízení jednání, resp. bez souvislosti s jednáním, jež proběhlo, zatíží tak insolvenční řízení vadou, jež by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o věci.

Z insolvenčního spisu plyne, že poté, co byly insolvenční návrhy dlužníka (vedeno pod sp.zn. KSHK 42 INS 6465/2010) a jeho manželky Mileny Hrnčířové (vedeno pod sp.zn. KSHK 42 INS 6472/2010) spojeny ke společnému projednání pod sp.zn. KSHK 42 INS 6465/2010, bylo schváleno oddlužení obou dlužníků Usnesením, v němž bylo schváleno jejich oddlužení plněním společného splátkového kalendáře. Podle protokolu o jednání z 15.10.2012 (dokument B-39) za přítomnosti obou dlužníků a insolvenčního správce JUDr. Jiřího Jakoubka, Ph.D., sídlem v České Skalici, T.G.Masaryka 134 bylo projednáno plnění splátkového kalendáře schváleného usnesením se závěrem, že dlužníkům bylo uloženo předložit do 31.12.2012 nové pracovní smlouvy, neboť zatím bylo nezajištěným věřitelům uhrazeno podle splátkového kalendáře běžícího od listopadu 2010 15,99 % pohledávek, jednání nařízené na 24.7.2014 se nekonalo. Usnesením č.j. KSHK 42 INS 6465/2010-B-64 z 29.7.2014 bylo insolvenční řízení vedené o insolvenčním návrhu Mileny Hrnčířové vyloučeno k samostatnému projednání pod sp.zn. KSHK 42 INS 6472/2010.

Odvolací soud dospěl k závěru, že pokud nebylo schválené oddlužení dlužníků zrušeno v souvislosti s jednáním, konaným 15.10.2012, jehož se dlužník a jeho manželka zúčastnili, nelze toto jednání považovat za jednání ve smyslu ustanovení § 418 odst. 4 InsZ, neboť napadené usnesení bylo vydáno až po uplynutí takřka 21 měsíců. Během této doby mohlo dojít k podstatné změně poměrů, jež bylo třeba projednat na jednání bezprostředně předcházejícím vydání napadeného usnesení, při němž by insolvenční soud poskytl oběma dlužníkům možnost se k nastalé situaci vyjádřit, resp. nevyjádřit, aby mohl rozhodnout na základě aktuálních zjištění. Protože se tak nestalo, odvolací soud má za to, že insolvenční řízení bylo zatíženo procesní vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o věci.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm.a) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm.a) o.s.ř. vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení a ke zrušení Usnesení B-12 přikročil v souvislosti s řádným projednáním podle § 418 odst. 4 InsZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10.října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová