3 VSPH 1964/2016-B-33
KSUL 45 INS 25465/2012 3 VSPH 1964/2016-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužnice Renaty anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mostě, Obránců míru 17, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 25465/2012-B-24 ze dne 26. září 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 25465/2012-B-24 ze dne 26. září 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) zrušil schválené oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), prohlásil na její majetek konkurs, který projedná jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku), vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastanou okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a uložil insolvenční správkyni předložit průběžnou zprávu, případně konečnou zprávu do 31.12.2016 (bod V. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, povolil oddlužení dlužnice usnesením č.j. KSUL 45 INS 25465/2012-A-9 ze 14.11.2012 a ustanovil jí insolvenčního správce v osobě Ing. Soni Aubrechtové (Správkyně); usnesením č.j. KSUL 45 INS 25465/2012-B-4 z 28.1.2013 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Insolvenční soud vyšel ze zjištění, podle něhož dlužnice dlouhodobě neplní řádně splátkový kalendář, jak vyplývá z jednotlivých průběžných zpráv Správkyně.

Konstatoval, že při jednání 16.9.2015, jež bylo nařízeno za účelem projednání neplnění splátkového kalendáře, dlužnice prohlásila, že má uzavřen pracovní poměr, z něhož očekává hrubý příjem cca 12.000,--Kč a Správkyně uvedla, že je třeba hradit na účet majetkové podstaty měsíčně minimálně 3.700,--Kč a dlužnice se zavázala případně výpadky v nedostatečných srážkách vyrovnávat.

Při jednání 8.4.2016 Správkyně uvedla, že své povinnosti při plnění splátkového kalendáře dlužnice dlouhodobě neplní a nepředkládá přehled svých příjmů, přičemž její dluh na odměně a hotových výdajích činí již 11.848,--Kč. Při jednání byla dlužnice, tvrdící, že plní své povinnosti, opět poučena o tom, isir.justi ce.cz

že je třeba měsíčně hradit alespoň 4.400,--Kč počínaje dubnem 2016 a poučil ji ve smyslu § 418 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ).

Dne 13.4.2016 Správkyně sdělila a doložila, že pracovní poměr dlužnice u společnosti Tesco Stores ČR, a.s. byl ukončen k 31.3.2016.

K jednání nařízenému na 23.9.2016 ohledně plnění splátkového kalendáře a projednání důvodů, proč plněn není, se dlužnice bez omluvy nedostavila, přičemž pohledávky nezajištěných věřitelů byly uspokojeny v rozsahu 15,67% (44. měsíc trvání splátkového kalendáře) a bylo lze očekávat za 5 let trvání splátkového kalendáře, tj. do ledna 2018 uspokojení pohledávek v míře cca 21%.

Cituje § 418 InsZ insolvenční soud dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro zrušení schváleného oddlužení podle citovaného ustanovení a že pokračování oddlužení plněním splátkového kalendáře není v zájmu ani dlužničiných věřitelů ani dlužnice samotné. Dlužnice dlouhodobě neplní své povinnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře, není s to, nabídnou žádnou částku k uspokojení nezajištěných věřitelů. Proto insolvenční soud schválené oddlužení dlužnice podle § 418 InsZ zrušil a zároveň prohlásil na její majetek konkurs s tím, že jej projedná jako konkurs nepatrný a účinky konkursu nastanou okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku; Správkyni uložil podat další průběžnou zprávu ve stanovené lhůtě, resp. konečnou zprávu, nebude-li dohledán žádný majetek dlužnice.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se schválené oddlužení neruší, neboť očekává, že získá zaměstnání v Německu a bude schopna pokračovat v plnění splátkového kalendáře; požádala tak o odklad splácení. Uvedla, že ke schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře došlo k 28.12.2012 (správně 28.1.2013) a plnila na splátkový kalendář i za pomoci svého manžela poté, co ukončila svůj pracovní poměr v Německu. Do problému s plněním splátkového kalendáře se dostala poté, co vyvrcholily její spory s manželem, jež dospěly až k léčení na psychiatrii, a přestal jí pomáhat. Poté s cílem vyhnout se dalším finančním problémům nastoupila do zaměstnání na dobu 6 měsíců, jež však ztratila k 31.3.2016, neboť společnost Tesco Stores ČR, a.s. s ní neprodloužila pracovní poměr. Od tohoto data je evidována na úřadu práce v Německu (v Pirně), dostává sociální dávky 400 měsíčně. Nemá jiné prostředky, avšak podstupuje kurz německého jazyka, jak ji uložil pracovní úřad. Závěrem uvedla, že nemá pochybnosti o tom, že po ukončení kurzu získá pravidelný příjem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a dospěl k závěru, že je opodstatněno

Dle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 29 NSČR 48/2013 pak k výkladu uvedeného ustanovení uvedl, že neschopnost dlužníka plnit splátkový kalendář sama o sobě není důvodem pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ, přičemž však není vyloučeno zrušení podle § 418 odst. 1 písm. b) InsZ.

Z insolvenčního spisu plyne, že první splátka na plnění splátkového kalendáře připadla na únor 2013 a že podle zprávy Správkyně (dok. B-21) k červenci 2016 byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši celkem 69.660,05 Kč, tj. v míře 15,67% ve 42. měsíci trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pohledávky nezajištěných věřitelů činí celkem 444.682,40 Kč, z toho 30% představuje 133.404,74 Kč s připočtením nároků Správkyně (odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 65.340,--Kč) činí poptávka pro splnění splátkového kalendáře 198.744,74 Kč. Ze zprávy Správkyně ze 14.11.2016 pak plyne, že se nic nezměnilo na výši plnění ve prospěch nezajištěných věřitelů a že dluh na pohledávkách z odměny a náhrad hotových výdajů činí 9.801,--Kč, tj. za 9 měsíců 9.801,--Kč. Zbývá tak k naplnění minimálního zákonného limitu uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů za zbývajících 14 měsíců trvání oddlužení nabídnout 63.744,74 Kč (133.404,74-69.660) a uspokojit pohledávky Správkyně z odměny náhrad hotových výdajů, jednak dlužné za 9 měsíců a dále běžné za zbývajících 14 měsíců, tj. 25.047,--Kč (1.089x23); celkem 88.791,74 Kč, měsíčně pak 6.342,--Kč. Každým dalším měsícem, kdy nebude plněno na splátkový kalendář, se splátka bude zvyšovat, neboť nelze překročit nejzazší dobu trvání splátkového kalendáře 5 let.

Dlužnice je po delší dobu bez příjmu a neplní svou informační povinnost vůči Správkyni, když zatajila při jednání v dubnu 2016, že již není v pracovním poměru. Nadto neinformovala Správkyni ani o svém příjmu v Německu ve výši sociálních dávek, jak vyplynulo z jednání před odvolacím soudem. Dlužnice tak zjevně porušuje povinnosti ve smyslu § 418 odst. 1 písm. a) InsZ a ukazuje se, že podstatná část splátkového kalendáře splněna nebude ve smyslu § 418 odst. 1 písm. b) InsZ. Ostatně dlužnice ani neusiluje o získání dalšího příjmu, neboť nepochybně znalost německého jazyka není předpokladem výkonu zaměstnání (uklízečka, pokojská apod).

Nad rámec uvedeného odvolací soud považuje za nutné doplnit, že odklad splátek z výše uvedených důvodů (nepřekročitelnost doby trvání splátkového kalendáře) není možný a nemá oporu v právní úpravě.

Odvolací soud sdílí právní závěry insolvenčního soudu, a proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 InsZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 InsZ).

V Praze dne 16. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková