3 VSPH 1963/2016-B-41
KSPH 70 INS 3344/2014 3 VSPH 1963/2016-B-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v    !  "  #$ $  Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v $%! $  !& Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kralupech nad Vltavou, U Cukrovaru 1087,  %!$' o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v (%)'(#*+-/'334467+84-B- 25 ze dne 19. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v  19. srpna 2016 se !""#$%&'(#)$ 3344/2014-B-" '$* 

+";'!" :

Napadeným usnesením Krajský soud v ( < $%! = > $  !  !& ! & $ & < - $? &=@    !&"$ majetek konkurs s tím, že jej projedná jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku), vyzval $ @ &? $& >& $ " & ! $%! $  $ $) $)!@ )! $?")%, aby náhradu škody  >&  $& $ "do 30 " ode dne odstoupení od smlouvy (bod IV. $? &=  $%!$ $ "8!& ! )& $ @ ! !& % možno sepsat do soupisu majetkové podstaty, $ %$ & poslednímu dni & ! %$ ! $ $ $%! !! )  $F $ & výboru (bod V. výroku).

V $%!  $ @ ! %) '(# *+-/' 3344/2014-B-7 ze dne 7*O7+84$   ! !& ! & $& 

K $ $%! $ Q $! R-SU SXYZ[@ $ (Správce) na zrušení schváleného oddlužení dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek $%! ud zjistil:

-že v rámci schváleného oddlužení jsou uspokojovány pohledávky )>? $ " & $

- )>? $ "  $ %& 7^7*+-% $)!! O@+4 % )>?ch )>? $&@ isir.justi ce.cz -    $? $?)" má dlužník dluh ve výši 17.424,-% <)8^!"=

-poslední platba je z &7+8O@

-! !$  $! $ !& $ ! & $ & ,

- !&)$ ?@ $ $ $! $ )&$>! @

- %&$ & )!  $& )>? $ " O $! & $& $ !)83@84 %,

-že k jednání !)! ! & $& se dlužník bez omluvy nedostavil.

Cituje ustanovení § 418 &%8q767++^'@ w&" ) >!<-x= $%!   & $@  $! " $%! !! $ &  ! $ & < & 83 %), že dlužník neplní své povinnosti v " ! & $ & @   $  ! > @% $F   !&"$)&& &@&? )za podmínek § 314 InsZ.

Toto usnesení napadl dlužník v & $$ !$ @))

$ !  &@  $  ! >! $ @  $ )@   $  ! ! & $& @ | 7+8O   }%! !  }@ &  $ ,   }& V % $>& $ $ % ~  @ & )   )&   & @  to své povinn  !   & $ & $ ?$)!! ! @ | ) %? !) % 8O+++@-% !% !$ @ |  $ !@%  @ že se zdržuje na nové adrese ve Slaném, Wilsonova 1502. Doplnil, že všechny jeho problémy nastaly v " & ) % $!@   $! $ )!! $& ! 

Správce odkázal na své podání ze dne 88887+8^ & ! $ $%! !!@$ @ >!  !  w%jetkové podstaty celkem 6.520,-% $ @ -li s to dlužn!&   & $? & 6.500,-%@ %&$ )  !O $!) w%&"

Vrchní soud v (koumal napadené usnesení i !!) $!)!! z   $ !@ ! $ $ )!   & $@ $ ! )

 

Z $? ! & $ !  ) @ ) % %la 13.804,-%

Z $! $ $ )&  dne 84887+8^@  $  ?$)!!  $! & $ & ispívat !%%& 7+++@-%( $) $

Dle § 39O 8-x $%! $ $ !  !!@)  se &$> &  "$ & a) že jím je  $ $?@ =   !@ & !  )>! $ 30 % )) $&@  $ !

  48q 8-x $%!  $  ! >!  %  " >! !& $w&& &@)  a) dlužník neplní podstatn$  $ "  !@

=& @  % & $& c) v " & $ )! $&  !&  $ !   ! ? $&  >!3+" " @ d) to navrhne dlužník.

S& $ ! "  $%!  $@ ) dokud nevezme na $ ! !  !%!& )!@&&  !&@ $%! $@ $ &? $?  $ @ &? >ní oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. = =" $%! $$< 48q 4-x=

/ "@  ! ) " >!  !& $ w&@ který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho "  484  -x  $>& "  )!@ ) &  !& $> $ $   $ "  !  $%  ( oddlužení formou & $& ) ) $ jeho pr" $ )>!@  !& s ním spojené povinnosti v  "$  %&$$>!

 ! $ !  !&  ! & )  " (& ! "$ $%&$ !  & $ &  & )   !  !& $? $ 48q-x & % & $ !@ % $> $ "@ ) $%! @ )&  )) % )@ $ & $ "

Z insol$%!  @ $ " & ! & $ & '$ navrhl zrušení schváleného oddlužení dlužníka. K )! !)! ! & $&  !& $ @  ! && jedná!!na den 20.7.2016 %$ ! &dne 21.6.2016 na adrese ve Slaném, !8O^8x$'$ze dne 88887+8^ @ !)7+8^ & )  $& )>? $ " $ rozsahu 26.270,-%  & '$ "  & )  !) 7+8^ $ rozsahu 20.691,-% 7+ !"@ $ mezidobí po zrušení $ !  !  $ w%)& $^O7+@-%(  usnesení schvalující oddlužení, ! & $& % !%$m 2014, takže do 7+8^$% 3+!"$! & $& 

- $%!   @ & ? ! $  ! ! & $ &  !& > @ $ )& toho, že dlužník neplnil $ } %! $ <  $%!  $ & $  %  % @ &  $%!  $  toho, že od dubna 2015 neplní dlu !&  & $? &  a vycházel z toho, že tu není žádný & )  ! $ $'! !  83 % )>?  $& )>? $ " V " $ ! !! $>&  !& & @  %&$ !) %$ $$?>83q+4@-%@ lze %&$ &$$?>O+q4@-% %!7000,-% $! $&)  & $?& ? !) $?  *+++@-%@ ) ?$)!! 3+ !" $! & $& %!) !& & )! $&)>?$ " &"'rávce 210.000,-%Xproti tomu k & )!)>?$ "$ ! F 30 &"'$))>?$ "! )% z 521.471,48%@)8O^47O@77%-zaplacené úhrady 26.270,-%= '$  

 $?$?)"7+!"$$?>78*q+@-% výši 32.670,-% <8+q x 3+=@ &  &  !  ! & $ kale   $& )>? $ " 83+8OO@-%@ w &" Správce 54.450,-%@)8q4^+O@-% a po ode%! $% & v porovnání s $?> $ !& )$$ých podmínkách bude za 5 let uspokojeno více než 30  $& )>? $ "  &'$X$ ! $?$  )$ ">! úpadku dlužníka oddlužení vzhledem k ) )& $? "

Odvolací soud w  !@  487 8!=-x) !& $$& $ $? % % $ !@ !!@ !&! !) $  $ ! !    !)  $ ! zjiš!@   $   >! $ @ ) ) $ usnesení o schválení oddlužení citovány@ !& @ !$  !>@ |!  ! "   @ ) & $?  !&@ &? $%! 

 $ $$?$ 

Protože pro rozhodnutí odvolacího soudu je rozhodující stav v ) $ >!  8O4 8 @ $ )!  8^* 7 $ !   77+ 8!= @)&$ $$? &  !

!$< (   ! ) $ ! ! ! $ !  $! $>! &   ! $@ ))! >! $ !  ?  ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud  $>  ) $ !   $ ! anebo má-? $ ! $>$! & )& < 73*@ 73  74+ 8 = $ !   $ !" od %!    ! & /)$'! @ $! Krajského soudu v &? ) $!

V Praze dne 28. listopadu 2016

JUDr. Michal Kubín, v.r. 

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová