3 VSPH 196/2011-A-37
KSLB 76 INS 14873/2010 3 VSPH 196/2011-A-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Michala Kubína a soudců JUDr.Jaroslava Bureše a JUDr.Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Petra anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem v České Lípě, Dubici 100, PSČ 470 01, podnikající pod IČ 73091294, zahájené na návrh věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 858/20, IČ 64948242, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 3. února 2011, č.j. KSLB 76 INS 14873/2010-A-18,

takto:

Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 3. února 2011, č.j. KSLB 76 INS 14873/2010-A-18, se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci (insolvenční soud) rozhodl o ustanovení předběžného insolvenčního správce (bod I. výroku), dlužnici nařídil, aby po dobu předběžného opatření nenakládala v usnesení uvedeným nemovitým majetkem (bod II. výroku), osobám majícím závazky vůči dlužnici, nařídil, aby svá plnění napříště poskytovaly předběžnému správci (bod III. výroku) a předběžnému insolvenčnímu správci nařídil přijmout opatření ke zajištění majetku dlužnice, podat o majetku dlužnice zprávu ve lhůtě 15 dnů a dále o své činnosti každých dalších 30 dnů (bod IV. a V. výroku).

Toto usnesení dlužnice napadla v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s touto formulací: Ve výše uvedené věci podávám odpor ve výrocích I., II. a III. .

Odvolací soud usnesením ze dne 21. února 2011, č.j. KSLB 76 INS 14873/2010,-A-28, odvolatelku vyzval k doplnění odvolání podle § 7, § 93 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), o doplnění odvolacích důvodů a odvolacího návrhu s poučením, že nebude-li odvolání ve lhůtě 15 dnů doplněno, odvolací soud odvolání podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne.

Přestože uvedené usnesení bylo doručeno dlužnici vhozením do schránky 25.2.2011, ve stanovené lhůtě dlužnice odvolání nedoplnila.

Podle § 212a o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (odst. 1). Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2, žádné odvolací důvody (odst. 2). Jinak řečeno u odvolání, které bylo podáno proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto -2-KSLB 76 INS 14873/2010 ve věci samé, vyhlášenému ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 o.s.ř. a proti usnesení jen procesní povahy, nebrání neuvedení odvolacího důvodu v pokračování v odvolacím řízení, naopak tam, kde se nejedná o rozhodnutí ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 o.s.ř. a zároveň o procesní rozhodnutí, nedoplnění odvolacího důvodu činí odvolání neprojednatelným.

Napadené usnesení je rozhodnutím, v němž bylo dlužnici uloženo předběžné opatření ve věci (v důsledku toho byl dlužnici ustanoven i předběžný správce), jež není uvedena v ustanovení § 120 odst. 2 o.s.ř. a není procesním rozhodnutím, neboť se jím zásadně mění práva a povinnosti dlužnice v období před rozhodnutím o jejím úpadku, a proto odvolání proti němu pak lze přezkoumat, jen je-li řádně odůvodněno. Vady odvolání dlužnice ve stanovené lhůtě neodstranila přesto, že byla poučena o tom, že nebude-li odvolání ve lhůtě doplněno, odvolací soud je odmítne.

Na základě uvedeného odvolací soud odvolání dlužnice podle § 7 InsZ, § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 22. března 2011

JUDr.Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová