3 VSPH 1958/2017-3-63
KSHK 41 INS 20851/2015 3 VSPH 1958/2017-3-63

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců ]UDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína vinsolvenění věci dlužníků: a) Josef anonymizovano , anonymizovano , b) I Iana anonymizovano , nar. 6.9.1980, oba bytem Turnov, Dolánky u Turnova 15, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. srpna 2017, č.j. KSHK 41 INS 20851/2015 B 51, takto:

Usneseni Krajského soudu vI Iradci Králové ze dne 30. srpna 2017,

č.j. KSHK 41 INS 20851/2015-B 51, se p o t v I z u i e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh dlužníků na zproštění insolvenčního správce Ing. Hany Slavíkově jeho funkce.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dlužníci podáním ze dne 23.2.2016 (13-27), doplněným k výzvě soudu podáním ze dne 22.5.2017 (13445), požádali o změnu insolvenčního správce. V podání ze dne 24.2.2016 (Bu 34) uplatnili stížnost na insolvenčního správce. Vytýkají mu, že s dlužníky nedostatečně komunikuje, nebere na vědomí jejich vyjádření a jeho postupem při výkonu funkce správce vznikly dlužníkům problémy, které zhoršují jejich situaci a dlužníci pak nemohou splnit podmínky pro oddlužení. Konkrétně pak tvrdí, že správce nevzal před přezkumnym jednáním v úvahu jejich vyjádření k vyší pohledávek a jejich skutečné hodnotě, kterou uznávají, neřešil žádost dlužníků o možnost schválení oddlužení splátkovym kalendářem poté, co dlužník podepsal v březnu 2016 pracovní smlouvu a zejména poukázali na skutečnost, že ďky jednání správce jim byla přerušena dodávka pitné vody a odpojeny mobilní telefony. Odkazuje na ust. $ 32 odst. 1 a Q 36 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (lnsZ), vycházel také z toho, že správce ve svých vyjádřeních z 15.2.2016 a 24.2.2016 (13 25, EP: 33) uvádí, že vyjma schůzek před prvním přezkumnyrn jednáním s dlužníky nejednal, nebot? následně byli nekontaktní, dlužník nebral telefon. Pokud jde o jednání o podmínkách pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, požadoval po dlužnících předložení pracovních smluv, příp. smlouvy o důchodu, což dlužník přislíbil nejpozději ke dni přezkumného jednání, avšak nesplnil. K přerušení dodávek pitné vody nepožadoval po dodavateli ukončení dodávky, nemohl však akceptovat jeho požadavek, aby písemně prohlásil, že bude plnit závazek z uzavřené smlouvy na dodávku pitné vody, neboť v majetkové podstatě dlužníků nejsou žádné prostředky a má za to, že povinnost hradit za dodávky vody mají dlužníci. Žádný pokyn operátorovi 02 k odpojení telefonních čísel nevydával a dle jeho informací došlo k odpojení z důvodu neplacení, o čemž byli dlužníci informováni. Z obsahu spisu nevyplývá, že by správce porušoval své povinnosti podle 5 36 InsZ. Proto dospěl k závěru, že zde nejsou dány podmínky pro zproštění jej jeho funkce, a návrh dlužníků zamítl.

. .-..-. ._. .. . . __...- -q.p--._.r-_p. .I - p.-.- ..-Proti tomuto rozhodnutí se podal dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvolání, v němž namítá, že co do odpojení vody vjejich domácnosti správce přiznal, že dopis od SČVK ani neotevřel. Tím jim vznikly potíže, aby zabránili nedůvodnému odpojení vody . Správce také nepravdivě tvrdil, žej ej operátor O2 nepožádal o vyjádření k odpojení telefonu. Do finančních problémů se dostal druhotnou platební neschopností. Snažil se splácet, ale po podání insolvenčního návrhu mu již toto nebylo umožněno. Na veškerou korespondenci správce reaguje. Dostavil se i na dne 14. 7. 2017 sjednanou schůzku. Přestože při první návštěvě označil pohledávky, které neuznává, správce všechny uznal. Jde především o pohledávku p. Váni, kterou šetřila Policie ČR se závěrem, že se o pohledávku nejedná. Tento věřitel také nabízel úplatek instalatérovi, půjde li svědčit proti dlužníku.

Insolvenční správce k odvolání dlužníka zopakoval, že 13.1.2016 byl dodavatelem pitné vody požádán o zaslání prohlášení, že bude plnit závazek z uzavřené smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Na to odpověděl 2.2.2016, tak, že vmajetkové podstatě dlužníka nejsou žádné prostředky a že takový závazek by měl dlužník, který v místě dodávky bde s rodinou, přijmout sám. Dne 5.2.2016 dodavateli vody sdělil, že nepožaduje ukončení dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod v bydlišti dlužníka. Pokud by dopis, jak dlužník tvrdí, neotevřel, nemohl by na něj ani odpovědět. Operátor 02 správci sdělil, že číslo dlužníka bylo odpojeno z důvodu neplacení. Žádný pokyn operátorovi nevydával a má za to, že dlužník byl o možnosti odpojení informován. Tuto informaci dlužníku sdělil již 24.2.2016. Co do přezkumu pohledávek, dlužníci se mohli přezkumného jednání účastnit, což bez omluvy neučinili.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není opodstatněné.

Podle 5 32 odst. 1 IZ, insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit.

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z Š 336 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s Š 225 odst. 4, 5 226 odst. 5, $ 286 odst. 2, Š 289 odst. 1 nebo 8 293 insolvenčního zákona, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikované. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku 2 majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud ke zproštění správce funkce izjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem; jedná-li se však o pochybení méně závažné, omezuje se soud na to, že ke zjednání nápravy využije svého oprávnění uložit insolvenčnímu správci dle $ 81 odst. 2 IZ pořádkovou pokutu.

Odvolací soud přezkoumal z obsahu spisu dosavadní činnost insolvenčního správce a dospěl k závěru, že není naplněn žádný z naznačených důvodů pro zproštění správce jeho funkce. Skutková zjištění soudu prvního stupně mají řádnou oporu v obsahu spisu a i jeho právní posouzení věci odpovídá zákonu. Z obsahu spisu neplyne, že by správce pochybil dlužníkem

.) v DFI 1 ivsejzuu vytýkaným způsobem při jednání s dodavatelem vody Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ani že by telefonní číslo dlužníka bylo deaktivováno jeho přičiněním. Nepopřel li dlužníkem neuznávané pohledávky věřitelů, nelze ani proti tomuto jeho postupu ničeho namítat, nebot? žádnou takovou povinnost ze zákona nemá. Popření pohledávky věřitele je dle 5 192 InsZ právem insolvenčního správce a ten může své stanovisko také změnit. Za výkon své funkce správce samozřejmě nese odpovědnost s důsledky z toho plynoucími (srov. zejm. úpravu odpovědnosti správce za škodu nebo jinou újmu zakotvenou v $ 37 lnsZ). Vyjádřením stanoviska správce k přihlášeným pohledávkám však není nikterak dotčeno právo dlužníka popřít přihlášené pohledávky sám. Není li stanoveno jinak, nemá však popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem. Takový úkon má však dle 5 410 odst. 2 InsZ ve vztahu k nezajištěným věřitelům za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Nezúčastníli-rli se dlužníci přezkumného jednání a svého práva popírat přihlášené pohledávky nevyužili, jde taková okolnost zcela k jejich tíži.

Soud prvního stupně tedy rozhodl správně, jestliže návrhy dlužníka na zproštění správce jeho funkce zamítl. Odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle Š 219 o.s.ř. za použití 5 7 lnsZ. potvrdil.

P 0 u č e ní: Proti tomuto rozhodnutí j .? dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššírnu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (5 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 InsZ); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresáta zvláštním způsobem (5 74 odst. 2 InsZ).

V Praze dne 15. prosince 2017

JUDr. Peter T r e b a ti c k ý , Ph.D., LL.M., v. r. předseda senátu