3 VSPH 1950/2016-B-14
KSCB 27 INS 11981/2016 3 VSPH 1950/2016-B-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Bc. Ilona anonymizovano , anonymizovano , bytem Jarošov nad Nežárkou 189, IČO: 75058201, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. září 2016, č.j. KSCB 27 INS 11981/2016-B-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. září 2016, č.j. KSCB 27 INS 11981/2016-B-7, se r u š í a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl bodem I. výroku o neschválení oddlužení dlužníka, v bodě II. výroku rozhodl, že na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs a v bodě III. výroku konstatoval, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

V odůvodnění svého rozhodnutí vyšel zejména z toho, že usnesením ze dne 15.6.2016 (A-6) byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Dle zprávy insolvenčním správce dlužník nevlastní nemovitý majetek a výše jeho příjmu dává předpoklad, že by byl schopen plněním splátkového kalendáře uhradit cca 65% svých závazků. Nositel pohledávky z podnikání, věřitel ALFA Finance s.r.o., doručil soudu písemný nesouhlas s řešením úpadku dlužníka oddlužením (B-4). Navíc dlužník k dotazu soudu sdělil, že neobeslal své věřitele, kteří mají pohledávky z podnikání v souladu s vyhláškou ze dne 19.5.2016 (A-3).

Proto, odkazuje na § 405, § 389 odst. 1, 2, § 390 odst. 3, § 395 odst. 1 písm. b) a § 395 odst. 2 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), soud prvního stupně oddlužení dlužníka neschválil a prohlásil na jeho majetek konkurz, který bude řešen dle § 314 jako nepatrný. Jednak nejsou splněny podmínky dle § 395 odst. 1 písm. b) InsZ a jednak dlužník není osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, neboť s tím nesouhlasí věřitel, který je nositelem pohledávky z jeho podnikání.

Proti tomuto rozhodnutí se dlužník včas odvolal a navrhl jeho zrušení a vrácení věci soudu prvního stupně, příp. aby byl změněn s tím, že se schvaluje oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Namítl, že soud prvního stupně vyšel z nesprávných skutkových zjištění a věc nesprávně posoudil po právní stránce. isir.justi ce.cz Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že nejsou důvody pro potvrzení nebo změnu napadeného usnesení.

Podle § 405 odst. 1,2 InsZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Usnesení podle § 405 InsZ je rozhodnutím ve věci samé, jež vzhledem ke své povaze a s ohledem na ust. § 167 odst. 2 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o.s.ř.) musí být vždy odůvodněno způsobem uvedeným v ust. § 157 odst. 2 o.s.ř. Z tohoto ustanovení plyne, že soud je povinen v odůvodnění uvést, jaká zjištění učinil o skutečnostech významných pro jeho závěry právní, tj. opatřit si podklad, z něhož dovodí své skutkové závěry, jež posoudí po stránce právní. Tyto nároky na odůvodnění rozhodnutí jsou důsledkem práva dotčených účastníků řízení (zde dlužníka), aby se mohli závěrům soudu kvalifikovaně bránit.

Těmto požadavkům však napadené usnesení nevyhovuje. Z jeho odůvodnění není především zřejmé, z jakých důvodů bylo o neschválení oddlužení dlužníka rozhodnuto dne 29.9.2016, když soud prvního stupně o neschválení oddlužení dlužníka rozhodl svým usnesením, vyhlášením již 19.8.2016 (B-6), byť výrokem, který výroku napadeného rozhodnutí zcela neodpovídá.

Mimo to odvolací soud konstatuje, že bez dalšího je nepřezkoumatelný i soudem prvního stupně učiněný závěr o tom, že nejsou splněny podmínky pro schválení oddlužení dlužníka dle § 395 odst. 1 písm. b) InsZ, jakož i závěr o tom, že přihlášená pohledávka věřitele ALFA Finance s.r.o. je pohledávkou z podnikání dlužníka. Je přitom na insolvenčním soudu, aby posoudil, zda dotčený závazek skutečně pochází z podnikání dlužníka a uvedl, o co svůj závěr opírá. V odůvodnění napadeného rozhodnutí relevantní skutková zjištění ani jejich právní posouzení obsaženy nejsou.

Na základě uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí nemůže obstát a podle § 219a odst. 1, písm. a), b) o.s.ř. za použití § 7 InsZ jej zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně podle § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.).

V Praze dne 2. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková