3 VSPH 1948/2015-B-20
KSHK 42 INS 9049/2015 3 VSPH 1948/2015-B-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: a) Václav anonymizovano , anonymizovano , b) Drahuše anonymizovano , nar. 2.10.1946, oba bytem Benecko, Zákoutí 6, o odvolání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 39/42 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. srpna 2015, č.j. KSHK 42 INS 9049/2015-B-14/celk. 2,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh na vydání předběžného opatření, kterým se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových domáhá vydání rozhodnutí, jímž by insolvenční soud vyloučil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a umožnil tak provedení exekuce části nemovitých věcí dlužnice.

Cituje ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen InsZ, soud prvního stupně uzavřel, že v daném procesním stadiu insolvenčního řízení neshledal předpoklady k vydání navrženého předběžného opatření. Konstatoval přitom, že insolvenční správce sepsal předmětný nemovitý majetek do majetkové podstaty; majetek může být z majetkové podstaty vyloučen jednak postupem podle ust. § 225 InsZ na základě úspěšně vedené žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty, jednak případně úkonem samotného insolvenčního správce ve smyslu § 217 odst. 2 InsZ, pokud tento zjistí, že majetek nenáleží do majetkové podstaty. Za situace, kdy již byl pravomocně zjištěn úpadek dlužníků a úpadek má být řešen zpeněžením majetkové podstaty, a za situace kdy dotčený věřitel uplatnil svá práva v insolvenčním řízení, neshledal insolvenční soud důvody k tomu, aby byly vyloučeny účinky zahájeného insolvenčního řízení předběžným opatřením před tím, než bude po řádně provedeném dokazování posouzena příslušnost či nepříslušnost dotčeného majetku k majetkové podstatě.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal a navrhl, aby jej odvolací soud změnil tak, že jeho návrhu na vydání předběžného opatření vyhoví. Vyjádřil přesvědčení, že podmínky pro vydání navrhovaného předběžného opatření splněny jsou. Odkazuje na ust. § 82 InsZ ve znění z.č. 334/2012 Sb. poukázal na to, že důvodem podaného návrhu je obstrukční návrh dlužníků na povolení oddlužení, podaný s cílem zmaření prodeje majetku v exekuci. Jedinými přihlášenými věřiteli jsou navrhovatel a soudní exekutor, kteří nemají zájem na dalším blokování exekuce.

Podle ust. § 82 odst. 1, 2 písm. b) InsZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z obsahu spisu se podává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 23.4.2015, č.j. KSHK 42 INS 9049/2015-A-10/celk. 3, rozhodl o zjištění úpadku dlužníků, ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Petra Wildta, Ph.D. a povolil řešení úpadku dlužníků oddlužením. Podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 12.8.2015 navrhovatel navrhl vydání předmětného předběžného opatření. Je však zřejmé, že s účinností rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka již důvod pro nařízení předběžného opatření odpadl, neboť vydání předběžného opatření, aby byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) InsZ, lze požadovat do rozhodnutí o insolvenčním návrhu (§ 82 odst. 2 písm. b/ InsZ). Za tento okamžik je třeba považovat rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníků ze dne 23.4.2015.

Protože se z těchto důvodů stalo navrhovatelovo odvolání proti napadenému usnesení bezpředmětným, postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a toto odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. listopadu 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná