3 VSPH 1935/2016-P7-9
KSPH 39 INS 1878/2011 3 VSPH 1935/2016-P7-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jindřichem Havlovcem v insolvenčním řízení dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Vlašim, A. Roškotové 1356, o odvolání věřitele: Daniel Tomíšek, bytem Kolín, Sokolská 5, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 1878/2011-P7-3 ze dne 11. června 2015, o zpětvzetí odvolání,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 39 INS 1878/2011-P7-3 ze dne 11. června 2015 vyslovil, že bere na vědomí úplné zpětvzetí přihlášky věřitele č. 7: Daniel Tomíšek, bytem Sokolská 5, Kolín (dále jen Věřitel), přihlášené ve výši 537.096,-Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 7 v řízení končí (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení se v zákonem stanovené lhůtě Věřitel odvolal. V průběhu odvolacího řízení podáním ze dne 11. září 2015 (č.d. P7-6) vzal své odvolání Věřitel zpět.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že Věřitel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o jeho odvolání podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 218c o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 17. října 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková isir.justi ce.cz