3 VSPH 1934/2016-A-21
KSPH 63 INS 13538/2016 3 VSPH 1934/2016-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , IČO 44313306, bytem Praha 11, Švabinského 924/62, zahájené k návrhu věřitelky: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Družstevní 1394/12, o odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 63 INS 13538/2016-A-10 ze dne 8. června 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 63 INS 13538/2016- A-10 ze dne 8. června 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že navrhovatelka Jana anonymizovano (dále jen Věřitelka) se domáhá zjištění úpadku dlužníka Milana anonymizovano (dále jen dlužník), přičemž v insolvenčním návrhu uvedla jeho adresu: Švabinského 924/62, 149 00 Praha 11.

Cituje § 11 odst. 1, § 85 odst. 1 a § 105 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) a § 7a a § 7b insolvenčního zákona insolvenční soud dospěl k závěru, že obecným soudem dlužníka je Městský soud v Praze, v jehož obvodu má sídlo dlužníkův obecný soud. Proto postupoval podle § 105 odst. 2 o.s.ř., vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc k místně příslušnému soudu, tj. Městskému soudu v Praze.

Toto usnesení napadla Věřitelka v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. Uvedla, že rozhodnutí insolvenčního soudu spočívá na nesprávných skutkových zjištěních, neboť podle jejích informací dlužník má sice trvalé bydliště v Praze 4, avšak v současné době žije v obci Sázava, okres Benešov ve Středočeském kraji, takže místně příslušným k projednání věci by měl být Krajský soud v Praze.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně předcházejícího řízení a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. isir.justi ce.cz

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na který spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 7b odst. 1 IZ pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místně příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Tato právní úprava vychází ze zásady perpetuationis fori s tím, že dojde-li ke změně těchto skutečností v průběhu řízení, soud k ní nepřihlíží.

Podle § 105 o.s.ř. zkoumá soud svou místní příslušnost jen do skončení přípravného jednání podle § 114c a neprovedl-li soud tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen předtím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání jen před vydáním rozhodnutí (odst. 1). Vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu (odst. 2).

Podle § 84 o.s.ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje.

Podle § 85 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jeho obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Z insolvenčního spisu plyne, že Věřitelka doručila insolvenčnímu soudu insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení osobně 6.6.2016, a že v něm označila bydliště dlužníka na adrese Švabinského 924/12, Praha 11, PSČ: 149 00. Usnesením č.j. KSPH 63 INS 13538/2016-A-3 ve znění usnesení A-4 z téhož dne bylo vyhláškou oznámeno zahájení insolvenčního řízení. Insolvenční soud rozhodl napadeným usnesením, jak uvedeno výše, a přípisem z 31.8.2016 (dok. A-17) vyzval dlužníka, aby se vyjádřil k odvolání Věřitelky. Dlužníku byla doručena tato výzva do vlastních rukou dne 5.9.2016 na adrese Švabinského 924/62, 149 00 Praha 11.

Odvolací soud shodně s insolvenčním soudem dospěl k závěru, že se dlužník v době zahájení insolvenčního řízení a i v době následující, zdržuje trvale na adrese Švabinského 924/62, Praha 11, a že místně příslušný je proto Městský soud v Praze, v jehož obvodu má sídlo dlužníkův obecný soud. Jak plyne z výše uvedeného, tvrzení Věřitelky o změně místa, kde se dlužník zdržuje, se neprokázalo.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31. října 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková