3 VSPH 1933/2013-P14-16
KSPA 56 INS 32350/2012 3 VSPH 1933/2013-P14-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Milana Bořka a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Plynostav-regulace plynu, a.s., IČO 47472499, se sídlem v Rosicích nad Labem, Nádražní 641, o odvolání věřitele: TURA-MONT, spol. s r.o., IČO 29258081, se sídlem v Šumné 20 (Věřitel), o odvolání Věřitele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-P14-8 ze dne 10. října 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-P14-8 ze dne 10. října 2013 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) vyslovil, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky Věřitele ve výši 3.616.726,-Kč (bod I. výroku), že se tato přihláška odmítá (bod II. výroku) a že právní mocí usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-A-33 ze 30.1.2013 zjistil dlužníkův úpadek, ustanovil mu insolvenčního správce v osobě Ing. Davida Jánošíka, bytem v Hradci Králové, Gočárova 36 (Správce) a že usnesením č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-B-40 z 24.5.2013 byla povolena dlužníkova reorganizace. Konstatoval, že mu Věřitel 22.1.2013 doručil přihlášku pohledávek v celkové výši 3.616.726,-Kč, že vzal tuto přihlášku pohledávky zpět, avšak dříve, než-li o tomto zpětvzetí mohlo být rozhodnuto podal 26.2.2013 další přihlášku týchž pohledávek, tj. opět ve výši 3.616.726,-Kč, jež byla posouzena a zapsána do insolvenčního rejstříku jako doplnění přihlášky. Přihláška pohledávek nebyla přezkoumána na přezkumném jednání 25.4.2013 ani na zvláštním přezkumném jednání 21.8.2013, neboť insolvenční správce odstraňoval vady přihlášky výzvou podle § 188 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ).

Uvedl dále, že 30.7.2013 mu bylo doručeno podání, v němž Správce mu navrhl, aby soud o přihlášce pohledávky rozhodl podle § 188 odst. 2 InsZ, neboť ani přes jeho výzvu Věřitel svou přihlášku pohledávky řádně nedoplnil.

Insolvenční soud vyšel ze zjištění, podle něhož Správce vyzval Věřitele k doplnění přihlášky pohledávek vzhledem k tomu, že nebylo lze jí pro vady nebo neúplnost přezkoumat, tj. byl vyzván, aby doložil výpis z obchodního rejstříku a specifikoval, které přihlášené pohledávky jsou předmětem jejich zpětvzetí a které pohledávky nadále uplatňuje v daném insolvenčním řízení s tím, že jednotlivé pohledávky budou přepočteny na českou měnu v souladu s ustanoveními InsZ; ve výzvě byl Věřitel zároveň poučen o tom, že pokud nebude přihláška pohledávek ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení doplněna nebo opravena, bude předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávek nepřihlíží a že doplnění či opravu přihlášku je třeba doručit insolvenčnímu soudu; výzva byla doručena Věřiteli 15.4.2013 a Věřitel jí dosud nevyhověl.

Na základě svých skutkových zjištění insolvenční soud cituje ustanovení § 188 odst. 2 a § 83 InsZ, že lhůta k doplnění přihlášky pohledávek marně uplynula 30.4.2013 a že nelze zmeškání této lhůty prominout, neboť to právní úprava InsZ vylučuje. Uvedl, že na tom nic nemůže změnit ani to, že 1.10.2013 Věřitel se k němu dostavil s vysvětlením, že ve stanovené lhůtě svou přihlášku pohledávky doplnil, avšak doručil jí insolvenčnímu správci. Proto vyslovil, že se k přihlášce pohledávek nepřihlíží a postupem podle § 185 InsZ ji odmítl s tím, že právní mocí usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

Toto rozhodnutí napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška jeho pohledávek neodmítá, neboť na výzvu okamžitě reagoval a doplnění přihlášky pohledávek doručil insolvenčnímu správci 17.4.2013 s tím, že zásilku převzala paní Polívková, jak vyplynulo ze zprávy, kterou pošta vyřídila reklamaci; nedostatky přihlášky pohledávek tak odstranil ve stanovené lhůtě.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ InsZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 InsZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu, dále též jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 InsZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 InsZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 InsZ). Podle § 177 InsZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 InsZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 InsZ).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu (§ 7 InsZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněn zejména § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto insolvenční soud i v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům insolvenční soud zjevně nevyhověl, když své rozhodnutí postavil na závěru, že Věřitel včas nedoplnil svou přihlášku pohledávek k výzvě Správce, avšak otázkou, zda přihláška pohledávek trpěla vadami, kvůli nimž bylo namístě postupovat podle § 188 InsZ, tj. zda Správce důvodně Věřiteli zaslal výzvu podle citovaného ustanovení, se nezabýval.

Z napadeného usnesení tak není patrné, zda vůbec byl důvod odvolatele k opravě či doplnění jeho přihlášky vyzývat a zda k odstranění nedostatků své přihlášky byl insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 2 InsZ řádně veden. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávek nastal následek, že se k ní nepřihlíží a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil Soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. srpna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková