3 VSPH 193/2010-B-12
KSPL 27 INS 8406/2009 3 VSPH 193/2010-B-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka ANDRA-stav, s.r.o. se sídlem v Plzni, Lobezská 56/61, identifikační číslo 28008626, zahájeném k návrhu věřitele a) DEKTRADE, a.s., se sídlem v Praze 10, Tiskařská 10/257, identifikační číslo 48589837, b) MB COLOR, s.r.o. se sídlem v Mladé Boleslavi, Staroměstské náměstí 86, identifikační číslo 27939081, zastoupeného JUDr. Drahomírou Janebovou Kubisovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Blahoslavova 186/II., o odvolání dlužníka proti opatření předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 15. ledna 2010 založenému v insolvenčním spisu sp. zn. KSPL 27 INS 8406/2009 jako dokument A-13

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

V záhlaví označeném insolvenčním řízení dlužníka ANDRA-stav, s.r.o. (dále jen dlužník) vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS 8406/2009 vydal předseda tohoto soudu dne 15.1.2010 opatření založené jako dokument A-13, jímž dle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) určil jako osobu insolvenčního správce Ing. Petra Bendla.

Proti tomuto opatření předsedy insolvenčního soudu podal dlužník odvolání, v němž předmětné opatření označil jako rozhodnutí o určení, resp. ustanovení insolvenčního správce, a navrhl, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že Ing. Petr Bendl nesplňuje podmínky pro ustanovení insolvenčním správcem, a že tuto námitku vznáší jen z opatrnosti, protože o osobě Ing. Bendla mu není nic známo. Současně je dlužník přesvědčen o tom, že insolvenční správce neměl být ustanoven, když doposud nebylo rozhodnuto o úpadku (ustanoven mohl být zatím jedině předběžný správce). Po poučení soudu prvního stupně, že opatření předsedy soudu o určení osoby insolvenčního správce není rozhodnutím, jež lze napadat opravnými prostředky, dlužník v doplnění odvolání uvedl, že podle § 25 odst. 1 IZ insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje soud, a o žádném opatření předsedy soudu se zde nic nestanoví. V § 27 IZ se pak uvádí, že insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o úpadku, a je tedy zřejmé, že insolvenčního správce lze ustanovit i před tímto rozhodnutím. Proto dlužník pokládá rozhodnutí ze dne 15.1.2010 nikoli za pouhé opatření předsedy soudu, k němuž ani není zákonné opory, ale za rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, proti němuž je dle § 26 IZ odvolání přípustné.

Odvolání není přípustné. Podle § 25 odst. 2 IZ nejde-li o případ podle odstavce 1, insolvenční soud ustanoví insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu. K tomu § 4 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení stanoví, že předseda insolvenčního soudu určuje osobu insolvenčního správce pro insolvenční řízení opatřením (odstavec 1). Opatření nemá povahu rozhodnutí. Opatření má písemnou formu a zakládá se do insolvenčního spisu (odstavec 3).

V daném případě dlužník napadl odvoláním opatření předsedy insolvenčního soudu, jímž dle § 25 odst. 2 IZ a § 4 výše cit. vyhlášky určil osobu, kterou má insolvenční soud do funkce insolvenčního správce v dané věci ustanovit. V souladu s tímto určením pak insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku dlužníka ze dne 29.1.2010 (proti němuž opravný prostředek podán nebyl) insolvenčního správce ustanovil. Protože dlužníkem napadené opatření předsedy insolvenčního soudu nemá povahu rozhodnutí, a odvoláním je tudíž napadnout nelze, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a dlužníkovo nepřípustné odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31. března 2010

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová