3 VSPH 1921/2013-B-37
KSPL 20 INS 27138/2012 3 VSPH 1921/2013-B-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Pětatřicátníků 20/7, 301 00 Plzeň 3, IČO 45395012, zahájeném k návrhu věřitele Česká spořitelna, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782, o odvolání Krajského státního zastupitelství v Plzni, Veleslavínova 38, 306 36 Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 27138/2012-B-22 ze dne 30. září 2013,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 27138/2012-B-22 ze dne 30.9.2013 odvolal CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. (nyní CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o.) z funkce insolvenčního správce (bod I. výroku) a novým insolvenčním správcem ustanovil Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. (bod II. výroku). Dosavadnímu správci současně uložil, aby do 15 dnů ode dne doručení usnesení nově ustanovenému správci předal funkci včetně veškeré dokumentace, informací, prostředků na účtu i v hotovosti a soudu předložil vyčíslení svých hotových výdajů, pokud nějaké vznikly (bod III. výroku).

Proti bodu I. výroku tohoto usnesení podalo Krajské státní zastupitelství v Plzni včasné odvolání, které však podáním ze dne 31.10.2013 vzalo zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 13. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová