3 VSPH 1920/2016-B-90
KSPL 54 INS 1712/2013 3 VSPH 1920/2016-B-90

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenční věci dlužnice Dity anonymizovano , anonymizovano , bytem v Nové 646, 332 14 Chotěšov, zast. Mgr. Martinem Jančou, advokátem se sídlem v Plzni, Mikulášské nám. 11, o odvolání IKT INSOLVENCE, v.o.s. se sídlem v Plzni, Palackého 389/7, insolvenčního správce dlužnice (Správce) proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 1712/2013-B-82 ze dne 20. září 2016

takto:

Odvolání Správce proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 1712/2013-B-82 ze dne 20. září 2016 se o d m í t á.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice (bod I. výroku), přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů Správce za dobu od rozhodnutí o úpadku dlužnice do schválení jejího oddlužení v celkové výši 38.553,-Kč včetně DPH (bod II. výroku) a zprostil Správce funkce insolvenčního správce dlužnice (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 54 INS 1712/2013-A-20 z 11.6.2013 zjistil dlužničin úpadek, povolil jeho řešení oddlužení a zároveň jí ustanovil Správce do funkce insolvenčního správce; usnesením č.j. KSPL 54 INS 1712/2013-B-56 z 11.11.2015 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. O schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře bylo rozhodnuto již před tím, a to usnesením č.j. KSPL 54 INS 1712/2013-B-11, a proto bylo rozhodující pro stanovení odměny Správce znění vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů účinné do 31.12.2013 (Vyhláška). Vyšel z toho, že oddlužení trvalo 40 měsíců za období od června 2013 do září 2016, tj 40 měsíců. Za tuto dobu náležela Správci odměna ve výši 750,-Kč měsíčně podle § 3 písm.b) Vyhlášky a náhrada hotových výdajů měsíčně 75,-Kč podle § 7 odst. 4 Vyhlášky, celkem měsíčně včetně DPH 21 % 1.089,-Kč. Za 40 měsíců trvání oddlužení tak náleží odměna Správce ve výši 43.560,-Kč včetně DPH 21 % (1.089x40). Vzhledem k tomu, že ve zprávě o splnění oddlužení a vyúčtování své odměny a nákladů Správce požadoval 38.553,-Kč přiznal mu isir.justi ce.cz odměnu podle § 38 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), v požadované výši.

Toto usnesení napadl Správce v zákonem stanovené lhůtě proti jeho bodu II. výroku odvoláním a navrhnul, aby je odvolací soud změnil tak, že mu přizná odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 43.560,-Kč. Namítl, že insolvenční soud ho měl předem upozornit na svůj jiný právní názor ohledně výpočtu odměny a náhrad hotových výdajů.

Odvolací soud nejdříve zhodnotil, zda Správci svědčí subjektivní legitimace k odvolání a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 7 InsZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.) týkající se sporného řízení a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Třeba rozlišovat objektivní a subjektivní nepřípustnost odvolání. Zatímco u objektivní nepřípustnosti odvolání nelze napadnout rozhodnutí bez ohledu na to, kdo je podává, neboť právní úprava je vylučuje, subjektivní legitimace k podání odvolání znamená, že právní úprava podání odvolání proti rozhodnutí dovoluje, avšak nesvědčí každému z účastníků řízení. Legitimaci k odvolání nemá účastník řízení bez dalšího. Z povahy odvolání jako žádného opravného prostředku plyne, že je může podat jen ten účastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena jiná určitá újma na jeho uplatněných právech.

V projednávané věci insolvenční soud vyhověl vyúčtování nákladů a náhrad hotových výdajů Správce zcela.

Správci bylo vyhověno, a proto mu nesvědčí subjektivní legitimace k podání odvolání.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud odvolání Správce proti bodu II. výroku podle § 218 písm.b) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. října 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková