3 VSPH 1916/2015-P37-7
KSLB 87 INS 10928/2015 3 VSPH 1916/2015-P37-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenčním řízení dlužníků Vladimíra anonymizovano , nar. 14. 1. 1956, IČO: 646 64 643 a Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Cihelná 4/4, 466 05 Jablonec nad Nisou, o odvolání věřitele č. 25: Finanční úřad pro Liberecký kraj, se sídlem 1. Máje 97, Liberec, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočka v Liberci, č.j. KSLB 87 INS 10928/2015-P37-2 ze dne 19. srpna 2015,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 87 INS 10928/2015-P37-2 ze dne 19. srpna 2015, se potvrzuje.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud ) usnesením č.j. KSLB 87 INS 10928/2015-P37-2 ze dne 19. srpna 2015 (dále jen usnesení ) odmítl přihlášku pohledávky P-37, věřitele č. 25: Finanční úřad pro Liberecký kraj (dále jen věřitel ) ve výši 104.490,-Kč.

V odůvodnění usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 1. 7. 2015 (A-13) byl zjištěn úpadek dlužníků a povoleno jejich řešení oddlužením. Výrokem VI. tohoto usnesení vyzval insolvenční soud věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku, spolu s poučením ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ), že k opožděně podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 1. července 2015 a lhůta k přihlašování pohledávek skončila dne 31. července 2015. Přihláška věřitele (P-37) byla odeslána a doručena soudu do datové schránky dne 12. srpna 2015. Z uvedeného vyplývá, že přihláška byla podána po lhůtě. S ohledem na ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 IZ rozhodl insolvenční soud o odmítnutí přihlášky věřitele.

Proti tomuto usnesení se věřitel odvolal a namítal, že podání ze dne 12. 8. 2015 nebylo nově podanou přihláškou, kterou insolvenční soud zařadil pod P-37, avšak doplněním přihlášky P-29. Nesouhlasí tedy s tím, že by přihláška byla podána po lhůtě a žádá odvolací soud, aby usnesení o odmítnutí přihlášky bylo zrušeno a podání ze dne 12. 8. 2015 bylo posouzeno jako doplnění-vyčíslení odhadnutých pohledávek obsažených v přihlášce P-29.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení mu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 3 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 1. 7. 2015 (A-13) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníků a o povolení řešení jejich úpadku oddlužením, ve kterém vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Usnesení bylo zveřejněno 1. 7. 2015 a posledním dnem přihlašovací lhůty bylo 31. 7. 2015. Věřitel doručil prostřednictvím datové schránky podání, označené jako přihláška pohledávky (insolvenčním soudem zařazené pod P-37), dne 12. 8. 2015, tj. po lhůtě určené k přihlašování pohledávek.

Odvolací soud se dále zabýval otázkou, zda je možné podání považovat za doplnění včas podané přihlášky P-29.

Podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Věřitel je oprávněn podat doplnění přihlášky i bez výzvy insolvenčního soudu. Z pozdějšího podání však musí být patrné, že se jedná o doplnění dříve podané přihlášky.

Ze spisu plyne, že věřitel podal dne 30. 7. 2015 přihlášku nezajištěné pohledávky (P-29) o celkové výši jistiny 22.800,-Kč, která vznikla z důvodu neuhrazené daňové povinnosti dlužníka vzniklé na základě platných daňových zákonů:

-č. 1: odhadnutá pohledávka do dne prohlášení konkursu-oddlužení ve výši 20.000,- Kč, nesplatná, nevykonatelná -č. 2: odhadnutá pohledávka do dne prohlášení konkursu-oddlužení ve výši 2.800,- Kč, nesplatná, nevykonatelná

Dne 12. 8. 2015 věřitel doručil prostřednictvím datové schránky insolvenčnímu soudu podání, označené jako přihláška nezajištěné pohledávky (insolvenčním soudem zařazené pod P-37) o celkové výši: 104.490,-Kč, která vznikla z důvodu neuhrazené daňové povinnosti dlužníka vzniklé na základě platných daňových zákonů ČR:

-č. 1 : odhadnutá pohledávka do dne prohlášení konkursu-oddlužení: 0,00,-Kč -č. 2: platební výměr ze dne 4. 8. 2015. Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání čj.1063639/15/2604-50521-505450 ve výši 101.79,-Kč, splatná dne 4. 8. 2015, vykonatelná dne 11. 8. 2015 -č. 3: odhadnutá pohledávka do dne prohlášení konkursu-oddlužení: 0,00 Kč -č. 4: platební výměr ze dne 4. 8. 2015. Daň silniční čj. 1063688/15/2604-50521- 505450 ve výši 2.700,-Kč, splatná dne 4. 8. 2015, vykonatelná dne 11. 8. 2015

Výkaz nedoplatků čj. 1076736/15/2604-00540-506663 ze dne 11. 8. 2015, dokládající vykonatelnost těchto pohledávek, věřitel přiložil k odvolání. Podání neobsahuje prohlášení věřitele, že se jedná o doplnění přihlášky pohledávek P-29.

Dále dne 12. 8. 2015 věřitel podal doplnění přihlášky pohledávky (soudem podřazené pod P-30-2) ve kterém uvádí, že vzhledem k technickým problémům se správci daně nepodařilo spolu s přihláškou odeslat veškeré přílohy, které doplňuje v příloze tohoto sdělení. Do přílohy věřitel připojil rozhodnutí o zřízení zástavního práva k nemovité věci dlužníka ve věci č.j. 1026358/14/2604-25200-506663 ze dne 30.7.2014. Odvolací soud má za to, že toto podání, označené jako doplnění přihlášky pohledávky se týká pouze přihlášky pohledávek označené pod P-30, jejímž předmětem zajištění jsou uvedené nemovitosti a s nimiž se shoduje i číslo jednací dané věci. O doplnění přihlášky P-29 (změně její výše) se věřitel v tomto podání nikterak nezmiňuje.

Odvolací soud dospěl k závěru, že podání označené jako P-37 není doplněním přihlášky P-29, neboť v ní byl uplatněn jiný právní důvod (platební výměr ze 4.8.2015) jiná výše jistiny 104.490,-Kč oproti jistině 22.800,-Kč v přihlášce P-29), zároveň pohledávky v přihlášce P-37 byly označeny jako splatné a vykonatelné, zatímco v P-29 byly přihlášeny jako nesplatné a nevykonatelné.

Z výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 11. 8. 2015, přiloženého k odvolání pak neplyne závěr, že by se jednalo o doplnění přihlášky P-29.

Odvolací soud tak shrnuje, že přihláška pohledávky P-37 není formálně ani obsahově doplněním přihlášky pohledávky P-29, že ji třeba posuzovat odděleně a že byla podána po uplynutí lhůty, tj. opožděně. Insolvenční soud proto správně přihlášku pohledávky postupem podle § 185 IZ odmítl.

Na výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. listopadu 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková