3 VSPH 1907/2014-B-16
KSPH 66 INS 3019/2014 3 VSPH 1907/2014-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Jitka anonymizovano , anonymizovano , bytem Příbram VII, Politických vězňů 288, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 3019/2014-B-11 ze dne 1. září 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 3019/2014-B-11 ze dne 1. září 2014 se m ě n í tak, že se odvolání dlužnice proti usnesení tohoto soudu č.j. KSPH 66 INS 3019/2014-B-8 ze dne 31. července 2014 pro opožděnost neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (Soud) odmítl pro opožděnost (podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu-o.s.ř.) odvolání dlužnice proti usnesení č.j. KSPH 66 INS 3019/2014-B-8 z 31.7.2014 (také Usnesení) učiněné podáním, které bylo předáno k poštovní přepravě dne 25.8.2014 po skončení 15 denní odvolací lhůty, která začala běžet prvním dnem po dni 6.8.2014, kdy bylo dlužnici napadené usnesení doručeno a posledním dnem lhůty k podání odvolání byl den 21.8.2014.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž uvedla, že po návratu z dovolené dne 20.8.2014 našla ve schránce dopis, jehož obálka byla zničená, roztrhaná a z ní nezjistila, kdy byla písemnost odeslána a kdo ji odeslal, neboť chyběla celá zadní strana. Domnívala se, že písemnost byla do schránky vhozena s další poštou v týdnu od 18.8.2014, a proto hned podala odvolání. Ve schránce se nenacházela žádná výzva ani upozornění, že jí něco bylo doručeno. Má zato, že jí mělo být toto důležité rozhodnutí doručeno do vlastních rukou, což se nestalo a spatřuje v tom pochybení Soudu.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak anebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schrány, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle § 57 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3).

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č.j. KSPH 66 INS 3019/2014-B-8 ze dne 31. července 2013 (jedná se o zřejmou nesprávnost, resp. chybu v psaní, jež však soudem nebyla opravena) Soud schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, a to nemovitosti v SJM dlužnice a jejího manžela zapsané pro obec Příbram a kat. úz. Březové Hory-bytová jednotka č. 288/53 a podíl 538/27641 na společných částech domu a pozemku v budově č.p. 288 stojící na pozemku p.č. st. 1038 na listu vlastnictví č. 13562. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno dne 31.7.2014 v insolvenčním rejstříku a dlužnici bylo doručováno poštou vhozením do poštovní schránky na adrese jejího shora uvedeného bydliště (§ 50 odst. 1 o.s.ř.). Z obsahu doručenky (typ III.) založené v insolvenčním rejstříku však nelze seznat, kdy zásilka obsahující usnesení z 31.7.2013 (správně 2014) byla doručující poštou vložena do domovní schránky v nepřítomnosti adresáta, neboť na doručence nebylo poštou vyznačeno nic, tj. že adresát nebyl zastižen a že mu zásilka byla v uvedený den, hodinu a minutu vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Pokud doručující pošta Příbram 1 opatřila doručenku v dolní části razítkem s datem 6.8.2014 a jménem a podpisem doručovatele, nelze z toho dovozovat, že ke vhození písemnosti do schránky dlužnice došlo v tento den ve smyslu § 50 odst. 1 o.s.ř. Nelze však ani ověřit, zda pošta též na rubu obálky vyznačila datum vložení zásilky do schránky a tedy den jejího doručení.

Závěr soudu o opožděnosti odvolání dlužnice proto není namístě a odvolací soud na základě výše uvedených závěrů napadené usnesení podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se odvolání dlužnice proti Usnesení pro opožděnost neodmítá.

Jen pro úplnost odvolací soud k námitce dlužnice poznamenává, že v § 406 IZ není stanovena povinnost doručovat rozhodnutí o schválení oddlužení do vlastních rukou, a že v daném případě tak ani neurčil předseda senátu (§ 75 IZ).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková