3 VSPH 19/2014-B-42
KSPL 54 INS 15368/2011 3 VSPH 19/2014-B-42

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní vČci dlužník -manžel Georgije anonymizovano , anonymizovano , a Cialy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Myslinka 49, PSý 330 23, o odvolání dlužník proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 15368/2011-B-31 ze dne 15. íjna 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni ve spoleném insolvenním ízení dlužník Georgije anonymizovano a Cialy anonymizovano usnesením .j. KSPL 54 INS 15368/2011-B-31 ze dne 15.10.2013 podle § 418 odst. 3 IZ na ídil na den 28.2.2014 jednání k projednání zrušení jejich schváleného oddlužení.

Proti tomuto usnesení se dlužníci odvolali s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil, a to z d vod , jež rozvedli ve svém odvolání proti usnesení soudu prvního stupnČ .j. KSPL 54 INS 15368/2011-B-30 ze dne 15.10.2013 o zamítnutí návrhu dlužník na zproštČní insolvenní správkynČ její funkce.

Odvolání není p ípustné.

Usnesení, kterým soud prvního stupnČ na ídil jednání o vČci (zde o zrušení schváleného oddlužení), je usnesením, jímž se upravuje vedení ízení, a odvolání proti nČmu není p ípustné (§ 202 odst. 1 písm. a/ obanského soudního ádu-dále jen o.s. .). O tom soud prvního stupnČ dlužníky v písemném vyhotovení usnesení také správnČ pouil (by nep ípadnČ odkázal na ustanovení § 91 insolvenního zákona).

Odvolací soud proto postupoval dle § 218 písm. c) o.s. . a nep ípustné odvolání dlužník odmítl.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s. .).

V Praze dne 5. února 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva