3 VSPH 1878/2016-B-77
KSPH 60 INS 29285/2014 3 VSPH 1878/2016-B-77

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Věry Modlitbové v insolvenční věci dlužníků 1) Bohuslava anonymizovano , anonymizovano a 2) Kristiny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem ve Vrdech , 28. října 73, 285 71 Vrdy-Dolní Bučice, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 29285/2014-B-54 ze dne 24. června 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 29285/2014- B-54 ze dne 24. června 2016 se m ě n í tak, že schválené oddlužení dlužníků se n e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenční správce dlužníků JUDr. Martin Šíp (Správce) ve své zprávě o stavu insolvenčního řízení č. 19 navrhl zrušení schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře uvedeného níže s odůvodněním, že dlužníci neplní své povinnosti při plnění splátkového kalendáře a že k 1.11.2016 bylo uhrazeno jen 1,34 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Přestože upozorňoval dlužníky na to, že neplní své povinnosti již 26.10.2015, k nápravě nedošlo. Dlužník předložil přehled svých mezd do června 2015, následně však ani jeden z dlužníků nepředložil ve lhůtě (ke každému 15. listopadu a 15. dubnu běžného měsíce) přehledy svých příjmů. Jediným příjmem tak zůstala částka 30.457,23 Kč, kterou insolvenční správce obdržel od Exekutorského úřadu-Mgr. Zuzany Sobíškové a od České spořitelny, a.s., jež na jeho plnění splátkového kalendáře byla se souhlasem dlužníků použita. Od července 2015 nebyla provedena žádná úhrada ve prospěch splátkového kalendáře. Uzavřel, že dlužníci rezignovali na plnění svých povinností. Doplnil, že při zpeněžení zajištění lze očekávat hyperochu ve výši cca 870.000,--Kč, což však nikterak neznamená, že by tato skutečnost dlužníky od plnění povinností při plnění splátkového kalendáře osvobozovala.

Dlužník uvedl (při jednání 7.4.2016), že jeho zaměstnavatel není s to mu mzdu vyplácet, doklady o jeho hospodářské situaci ( společnost s ručením omezeným, v níž je dlužník jediným společníkem a jednatelem) nemohl předložit, neboť dřívější účetní neplnila své povinnosti a byla s ní ukončena spolupráce. Pokud mu vznikl jakýkoliv dluh vůči správě sociálního zabezpečení, pak se tak stalo omylem, neboť v roce 2015 reálně nepodnikal (s výjimkou dvou tržeb z počátku tohoto roku) a dluh již uhradil. isir.justi ce.cz

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) zrušil schválené oddlužení dlužníků (bod I. výroku), prohlásil na jejich majetek konkurs, který projedná jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku) a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční uvedl, že usnesením č.j. KSPH 60 INS 29285/2014-A-10 zjistil úpadek dlužníků a povolil řešení jejich úpadku oddlužením a usnesením č.j. KSPH 60 INS 29285/2014-B-21 (z 24.4.2015) povolené oddlužení schválil ve formě plnění splátkového kalendáře. Konstatoval, že v napadeném usnesení formuloval povinnosti dlužníků při plnění splátkového kalendáře.

Insolvenční soud zjistil:

-ze zprávy ČR-České správy sociálního zabezpečení ze 7.10.2015, že dlužník je nadále veden v registru osob samostatně výdělečně činných u Okresní správy sociálního zabezpečení v Trutnově a že je povinen průběžně hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jež nehradí.

Cituje § 418 a § 412 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) insolvenční soud dospěl k závěru, že dlužníci neplnili své povinnosti při plnění splátkového kalendáře nejen tím, že v jeho prospěch bylo plněno jen z mimořádné splátky, nýbrž i tím, že neplnili vůči insolvenčnímu správci svou informační povinnost ohledně svých příjmů. Konstatoval, že tu shledává důvody pro zrušení schváleného oddlužení (neplnění povinností, předpoklad, že nebude splněna podstatná část splátkového kalendáře, vznik dalších dluhů po schválení oddlužení) a že oddlužení tu je jen pro poctivého dlužníka snažícího se maximálně vypořádat své závazky vůči nezajištěným věřitelům a řádně plnícího povinnosti při plnění splátkového kalendáře. Prohlásil proto na majetek dlužníků konkurs s tím, že za podmínek § 314 InsZ jej projedná jako konkurs nepatrný.

Toto usnesení napadli dlužníci v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhli, aby je odvolací soud změnil tak, že se schválené oddlužení neruší. Uvedli, že dali souhlas k použití hyperochy při zpeněžení zajištění jako mimořádný příjem na plnění splátkového kalendáře. Dlužník je zaměstnán u společnosti Abisko, spol. s r.o. na dobu určitou do srpna 2017 s perspektivou prodloužení trvání pracovního poměru se sjednaným příjmem 23.600,--Kč měsíčně, dlužnice pobírá invalidní důchod ve výši 3.694,--Kč. Upozornili na to, že po použití hyperochy ve výši 955.684,--Kč jako mimořádného příjmu na plnění splátkové kalendáře, zůstane výše nezajištěných pohledávek 1.121.619,10 Kč (2.071.108,10-955.684) a 30% nezajištěných pohledávek z této částky bude činit 336.485,75 Kč. Tuto částku budou schopni uspokojit při splátkách z příjmu dlužníka ve výši 8.097,--Kč měsíčně. V současnosti plní splátky měsíčně 7.000,--Kč do doby, než dlužník obdrží svou první mzdu (za srpen 2016 v září 2016). Uzavřeli, že jedině při řešení jejich úpadku plněním splátkového kalendáře jim umožní poměrně dostát svým závazkům vůči nezajištěným věřitelům, na rozdíl od prohlášeného konkursu. Zároveň předložili dlužníkovu pracovní smlouvu uzavřenou se společnosti Abisko, spol. s r.o. , IČO 27660281 spolu se mzdovým výměrem a smlouvu o důchodu ze 7.11.2016, v níž se třetí osoba zavázala přispívat dlužníkům na plnění splátkového kalendáře 2.000,--Kč měsíčně. Dlužník uzavřel, že podcenil spolupráci se Správcem, když mu neposkytl odpovídající součinnost. Uvědomuje si vážnost své situace a učiní vše pro to, aby věci dal do pořádku.

Správce k odvolání dlužníků uvedl, že při srážkách 8.500,--Kč z dlužníkova příjmu a vynaložení hyperochy na plnění splátkového kalendáře jako mimořádného příjmu by za 5 let byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 60% a poznamenal zároveň, ponechává na úvaze soudu zhodnocení dosavadního chování dlužníků v průběhu plnění splátkového kalendáře. K 31.10.2016 úhrada nezajištěným věřitelům činí 26.958,73 Kč, úhrada záloh Správci 31.036,50, přičemž zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů činí 2.000.675,--Kč. Deponované prostředky na účtu k 31.10.2016 činí 986.640,--Kč (hyperocha 955.684,--Kč, mimořádný příjem 25.016,--Kč a nerozdělené srážky z příjmu dlužníka 5.940,--Kč a že možné uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí míru 46,043%.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a dospěl k závěru, že je opodstatněno.

Odvolací soud zjistil:

-z výplatní pásky za srpen 2016 (17 kal. dnů) a září 2016 (30 dnů) vystavené společností Abisko, spol. s r.o. dlužníkovi, že v září jeho hrubá mzda za srpen 2016 činila 13.339,--Kč a za září 2016 činila 23.600,--Kč, resp. 9.185,--Kč a 18.319,--Kč čistého a srážky pak činily 2.004,--Kč, resp. 9.050,--Kč, -ze smlouvy o důchodu z 7.11.2016, že se v ní zavázal Michal anonymizovano , anonymizovano dlužníkovi přispívat na splátkový kalendář po dobu jeho trvání měsíčně 2.000,--Kč, vždy do 25. dne běžného měsíce.

Dle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud chválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 29 NSČR 48/2013 pak k výkladu uvedeného ustanovení uvedl, že neschopnost dlužníka plnit splátkový kalendář sama o sobě není důvodem pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ, přičemž však není vyloučeno zrušení podle § 418 odst. 1 písm. b) InsZ.

Insolvenční soud správně postupoval podle § 418 InsZ, neboť v době vydání napadeného usnesení tu byl důvod pro zrušení schváleného oddlužení nejen podle § 418 odst. 1 písm. b) InsZ, nýbrž i podle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ. Plnění splátkového kalendáře neodpovídalo standardnímu uspokojování nezajištěných věřitelů z příjmu dlužníků a dlužníci (zejména dlužník) řádně neplnili své povinnosti ve smyslu § 412 InsZ.

V průběhu odvolacího řízení prokázal dlužník dostatečný příjem, který spolu s předloženou dohodou o důchodu využití mimořádného příjmu (hyperochy) dávají předpoklad pro splnění splátkového kalendáře, tj. uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu alespoň 30%. Poptávka pro splnění splátkového kalendáře v minimální výši činí 30% z částky 2.000.675,10 Kč, tj. 600.202,53 Kč a pohledávky z odměny a náhrad hotových výdajů Správce ve výši 98.010,--Kč, celkem 698.212,53 Kč. Na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bylo vyplaceno 26.958,73 Kč (zbývá tak uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 573.243,80 Kč) a zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů 31.036,50 Kč (zbývá tak doplatit za trvání splátkového kalendáře na tyto pohledávky 66.973,50 Kč), tj. celkem 57.995,23 Kč. Ke splnění splátkového kalendáře za 41 měsíců musí dlužníci nabídnout celkem 640.217,30 Kč (698.212,53-26.958,73-31.036,50). Fakticky z příjmu dlužníka lze očekávat při nezměněných okolnostech srážky ve výši 8.506,--Kč měsíčně a dále dobrovolné plnění třetí osoby ve výši 2.000,--Kč, tj. 10.506,--Kč měsíčně, a za dobu do uplynutí 5 let, tj. 41 měsíců 348.746,--Kč, po odečtení částky na uspokojení pohledávek Správce (66.973,50 Kč) 281.772,50 Kč a s připočtením deponovaných prostředků ve výši 986.640,--Kč (včetně hyperochy) nabídku nezajištěným věřitelům ve výši 1.268.412,50 Kč zjevně překračující zákonný limit jejich uspokojení v průběhu 5 let trvání splátkového kalendáře.

Odvolací soud při hodnocení chování dlužníků v dosavadním průběhu plnění splátkového kalendáře vzal v úvahu především okolnost, že se dlužníci patrně z neznalosti věci domnívali, že použitím hyperochy jako mimořádného příjmu splní splátkový kalendář, tj. uspokojí pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 30%, aniž by vzali v úvahu, že se jedná o minimální zákonnou míru a že jsou povinni usilovat o maximální příjmy s tím, že nelze vyloučit ani uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu ve výši 100% (pak tímto okamžikem končí plnění splátkového kalendáře dříve než uplynutím 5 let), což je v zájmu nezajištěných věřitelů. Přesto i v takovém případě má význam osvobození, jež se týká nejen nesplacených pohledávek nezajištěných věřitelů zařazených do splátkového kalendáře, nýbrž i pohledávek všech dalších nezajištěných věřitelů, kteří do insolvenčního řízení své pohledávky nepřihlásili, ač tak učinit měli (§ 414 odst. 1, 2 InsZ). Odvolací soud má za to, že dlužníci si uvědomili vážnost situace (není sporu o tom, že dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení byly uhrazeny) a že dobrodiní právní úpravy bude odpovídat i jejich odpovědné plnění povinností ve smyslu § 412 InsZ, jež insolvenční soud formuloval ve svém usnesení, jímž schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 o.s.ř ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se schválené oddlužení dlužníka nezrušuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 InsZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 InsZ).

V Praze dne 9. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vhyotovení: Šárka Mandáková