3 VSPH 1872/2014-A-37
MSPH 90 INS 6559/2014 3 VSPH 1872/2014-A-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužníka: Alexandr anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 1, nám. Republiky 1081/7, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 2014, č.j. MSPH 90 INS 6559/2014-A-23,

takto:

Odvolání dlužníka s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (Soud) usnesením ze dne 19.8.2014, č.j. MSPH 90 INS 6559/2014-A-23, zjistil úpadek dlužníka (bod I. výroku), odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení a na jeho majetek prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Václava Mlnáříka, Ph.D. se sídlem v Praze 1 (bod IV. výroku) a v dalších bodech výroku (V. až VIII.) promítl účinky zjištěného úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek včetně nařízení přezkumného jednání a schůze věřitelů na 11.11.2014.

Proti tomuto usnesení se dlužník podáním z 12.9.2014 včas odvolal proti bodům II. a IV. výroku s tím, že k doplnění odvolacích námitek žádá o poskytnutí lhůty v délce 20 dnů. Dlužník jakékoliv doplnění svého odvolání neučinil.

Odvolací soud proto dlužníka usnesením ze dne 25.6.2015 (událost A-31) vyzval, aby své odvolání ze dne 12.9.2014 (doručené soudu 17.9.2014) doplnil ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení podle § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), § 43 odst. 1 o.s.ř. a § 93 insolvenčního zákona (IZ), tedy, aby uvedl, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí či postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvoláním domáhá (odvolací návrh) a současně event. označil důkazy, jichž se dovolává a připojil listiny, na něž odkazuje. Současně dlužníka poučil, že nebude-li jeho odvolání opraveno a doplněno a v odvolacím řízení z uvedeného důvodu nebude moci být pokračováno, Vrchní soud v Praze jeho odvolání odmítne podle § 43 odst. 2 o.s.ř. Tato výzva byla doručena dlužníku vyhláškou podle § 71 a § 80 IZ dne 9.7.2015 v 8:20 hod. Vrchní soud v Praze přistoupil k doručení vyhláškou poté, co zásilka obsahující uvedené usnesení z 25.6.2015 (A-31) se soudu vrátila s poznámkou doručující pošty, že je dlužník na doručovací adrese

Praha 1, nám. Republiky 1081/7, neznámý a nemá na ní schránku, do níž by bylo možné písemnost vhodit a ani nebylo možné zanechat adresátu (dlužníku) v místě doručení písemné oznámení. Tato dlužníkova adresa je uvedena v centrální evidenci vedené Ministerstvem vnitra ČR a dlužník ji rovněž uvedl jako svou adresu v samotném odvolání, aniž by uvedl případně jinou adresu, kde se zdržuje, event. kam mu lze doručovat.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř. musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2). Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) žádné odvolací důvody. Podle § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Podle § 93 odst. 1 IZ jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku, proti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání; po uplynutí této lhůty úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání, k doručení odvolání ostatním účastníkům, k vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření činí předseda senátu odvolacího soudu.

Odvolací soud konstatuje, že rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku je rozhodnutím ve věci samé (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 30/2010 z 20.1.2011), jež však nelze přezkoumat, neboť i přes výzvu odvolacího soudu nebyly vady odvolání dlužníkem odstraněny. Jelikož absence odvolacích důvodů odvolání brání dalšímu pokračování v odvolacím řízení (§ 212a odst. 2 o.s.ř.), odvolací soud dlužníkovo odvolání podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 10. srpna 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná