3 VSPH 187/2013
J V DFI 1 lů If AU lů ň ll

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý JUDr. Petra Trebatickěho, Ph.D., LL.M., a soudců JUDr. Michala Kubína a ]UDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníků: David anonymizovano , anonymizovano , IČO 63559048 býtem Lučice č. p. 255, 582 35 Lučice

Petra anonymizovano , anonymizovano bytem Lučice č. p. 255, 582 35 Lučice o odvolání: IT credit, s.r.o., IČO 2644-4437 se sídlem Pernerova 502/50, 186 00 Praha 6 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králově ze dne 11. prosince 2017, č. ] KSHK 33 INS 21583/2017 A-6, takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králově (dále jen soud prvního stupně a insolvenční soud ) napadeným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníků, neboť dlužníci vzali svůj insolvenční návrh zpět.

Proti napadeněmu usnesení podala dne 27. 12. 2017 společnost IT credit, s.r.o. (dále jen odvolatel ) odvolání s tím, že je řádně doplní ve lhůtě 10 pracovních dnů.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda je odvolatel osobou oprávněnou podat proti napadenčmu usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle Š 130 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZĚ'), je li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví (odst. 1). Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 doručí insolvenční soud zvlášť insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku; osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze insolvenční navrhovatel (odst. 4).

Z obsahu spisu výplývá, že dlužníci podali u soudu prvního stupně dne 27. 11. 2017 insolvenční návrh spojený se společným návrhem manželů na povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení vzali dne 29. 11. 2017 zpět s tím, abý insolvenční řízení bylo na základě těto skutečnosti zastaveno. K řízení nepřistoupil žádný další navrhovatel a přihlášku do něj podal pouze věřitel Mgr. Svatopluk Šůstek.

Ačkoliv dlužníci vzali zpět návrh na povolení oddlužení, nikoliv insolvenční návrh, z obsahu jejich podání (požadavku zastavení insolvenčního řízení) je zřejmě, že se ve skutečnosti jedná o zpětvzetí insolvenčního návrhu. Insolvenční soud tedy nepochýbil, když postupoval dle 5 150 IZ a insolvenční řízení dlužníků zastavil.

Osobou oprávněnou podat odvolání proti usnesení o zastavení insolvenční řízení z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu je pouze insolvenční navrhovatel. Jelikož odvolatel není

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta. insolvenčním navrhovatelem (není dokonce ani přihlášeným věřitelem, a tedy účastníkem řízení), právo podat odvolání proti napadenému usnesení mu nepřísluší.

V

8. Odvolací soud proto postupoval podle Š 218 písm. b) zákona c. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu za použití $ 7 IZ a odvolání odvolatele odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(g 71 odst. 2 IZ).

Praha 23. února 2018

]UDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., v.r. předseda senátu:::::Sho-du s prvopisem potvrzuje Petr Vo'