3 VSPH 1852/2013-A-27
MSPH 94 INS 9914/2013 3 VSPH 1852/2013-A-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka CONFIRM, s.r.o. se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO 65006330, zast. JUDr. Václavem Vlkem, advokátem se sídlem Sokolovská 22, 186 00 Praha 8, zahájeném k návrhu věřitele 1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČO 24785920, zast. Mgr. Peterem Šmehýlem, advokátem se sídlem Na Žertvách 2196/34, 180 00 Praha 8, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 9914/2013-A-19 ze dne 7. října 2013,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 94 INS 9914/2013-A-19 ze dne 7.10.2013 v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka CONFIRM, s.r.o. (dále jen dlužník) a v bodě II. ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Gabrielu Švecovou. V bodě III. výroku soud konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, v bodě IV. až VI. výroku vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky a aby sdělili insolvenční správkyni svá zajišťovací práva váznoucí na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách a jiných majetkových hodnotách, a osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval k plnění ve prospěch insolvenční správkyně, v bodě VII. výroku soud nařídil konání přezkumného jednání na den 3.1.2014 a zároveň v bodě VIII. výroku na tento den svolal schůzi věřitelů. V bodě IX. výroku soud určil insolvenční správkyni lhůtu k předložení seznamu přihlášených pohledávek v bodě X. výroku určil dlužníku lhůtu k odevzdání seznamů jeho majetku a závazků insolvenční správkyni a v bodě XI. výroku sdělil, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku.

Toto usnesení co do bodu I. výroku napadl dlužník včasným odvoláním s tím, že současně jako akcesorický napadá i bod II. výroku a že toto svoje odvolání odůvodní do 15 dnů.

Podle § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2). Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Podle § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Protože dlužník ve svém odvolání nejenže neuvedl odvolací návrh, ale především nevedl žádný odvolací důvod, odvolací soud dlužníka ve smyslu § 209 o.s.ř. usnesením ze dne 6.11.2013 (A-23), jež bylo jeho právnímu zástupci doručeno dne 8.11.2013, vyzval, aby své odvolání do 7 dnů od doručení usnesení o uvedené náležitosti doplnil. Přitom ho poučil, že pokud vytčené vady odvolání bránící jeho projednání ve stanovené lhůtě neodstraní, odvolací soud jeho odvolání odmítne.

Dlužník na tuto výzvu odvolacího soudu reagoval prostřednictvím svého právního zástupce doplňujícím podáním ze dne 12.11.2013, jímž odvolací návrh formuloval požadavkem zrušení napadeného usnesení zrušil a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení, ovšem další vytčenou vadu svého odvolání spočívající v absenci odvolacího důvodu neodstranil. Jeho odůvodnění totiž doplnil toliko doslovnou citací typového vymezení možných odvolacích důvodů ustanovení obsaženou v § 205 odst. 2 písm. e) a g) o.s.ř., aniž by uvedl, v čem konkrétně jejich naplnění spatřuje (tedy na jakých konkrétních argumentech nesprávnost napadaného rozhodnutí staví). Dodal jen, že pochybení nalézacího soudu spatřuje především v závěru o úpadku dlužníka .

Lze tedy uzavřít, že v projednávané věci podal dlužník proti rozhodnutí o jeho úpadku, se kterým bylo spojeno rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, odvolání, které však přes výzvu odvolacího soudu a poskytnuté poučení o následcích neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě nedoplnil o odvolací důvody. Jelikož absence odvolacích důvodů odvolání brání dalšímu pokračování v odvolacím řízení (§ 212a odst. 2 o.s.ř.), odvolací soud dlužníkovo odvolání podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. f) o.s.ř.].

V Praze dne 15. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová