3 VSPH 1844/2016-B-73
KSHK 45 INS 16575/2011 3 VSPH 1844/2016-B-73

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci dlužníků: Jiří anonymizovano , anonymizovano a Jana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Vrchlabí, Krkonošská 41, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 16575/2011-B-57 ze dne 10. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 16575/2011-B-57 ze dne 10. srpna 2016 se r u š í a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) zrušil oddlužení dlužníků schválené usnesením č.j. KSHK 45 INS 16575/2011-B-11 ze dne 19. října 2012 (bod I. výroku) a prohlásil na majetek dlužníků konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod II. a III. výroku), a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením z 25.4.2012 (A-11) zjistil úpadek dlužníků a povolil jej řešit oddlužením, a usnesením z 19.10.2012 (B-11) schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Pokračoval, že za účelem projednání plnění podmínek oddlužení splátkového kalendáře pro změny v osobních poměrech dlužníků bylo nařízeno jednání, které se konalo 2.2.2016, při němž byl zopakován dosavadní průběh řízení.

Již dne 10.12.2012 insolvenční správce sdělil, že dlužník je v pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou 2-4 měsíce, v lednu 2013 bylo soudu doručeno potvrzení Úřadu práce ČR (dále jen ÚP) o evidenci dlužnice jako uchazečky o zaměstnání s tím, že byla následně z této evidence vyřazena z důvodu maření součinnosti s ÚP. Dne 30.7.2013 insolvenční správce soudu sdělil, že dlužník je nadále v pracovní neschopnosti, u dlužnice došlo k poklesu invalidního důchodu a splátkový kalendář není plněn. Proto dne 19.11.2013 vyzval dlužníky, aby plnili splátkový kalendář s poučením o tom, že v případě neplnění rozhodne o prohlášení konkurzu. Dlužníci dne 12.12.2013 soudu písemně sdělili, že dlužník bude isir.justi ce.cz od prosince 2013 práce schopen a z příjmů bude moci plnit splátkový kalendář. Dne 25.3.2014 opětovně upozornil dlužníky na neplnění splátkového kalendáře. Dne 28.3.2014 insolvenční správce sdělil, že dluh na odměně je ve výši 559,-Kč, celkem bylo uhrazeno věřitelům 9.609,94 Kč místo předpokládaných 95.030,-Kč. Dne 9.4.2014 sdělil zaměstnavatel dlužníka, že s ním dlužník ukončil pracovní poměr. Proto dne 13.10.2014 opětovně vyzval dlužníky k plnění splátkového kalendáře. Dne 3.2.2015 obdržel dodatek dohody o pracovní činnosti dlužníka, která byla uzavřena dne 8.12.2014 se zaměstnavatelem Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., s tím, že den nástupu do práce byl sjednán na den 1.1.2015. Soud tedy provedl změnu splátkového kalendáře usnesením ze dne 6.2.2015 a uložil zaměstnavateli dlužníka provádět srážky a dne 14.5.2015 vyzval dlužníky k poskytování vyššího plnění v částce min. 7.700,-Kč; dlužníci na výzvu nereagovali. Dne 27.1.2016 bylo soudu doručeno rozhodnutí o pracovní neschopnosti dlužníka.

Na jednání dne 2.2.2016 insolvenční správce uvedl, že aktuální dluh na splátkovém kalendáři ve vztahu k odměně správce je 22.327,-Kč a ve vztahu k věřitelům je 106.667,78 Kč. Dále správce uvedl, že částka ze smlouvy o důchodu není od dárce Petra Koukola poskytována. Dlužnice uvedla, že syn (dárce) již nemůže dlužníkům poskytovat částku ze smlouvy o důchodu, protože má svoji rodinu. Oba s manželem jsou invalidní důchodci, dlužnice pobírá důchod ve výši cca 5.500,-Kč a dlužník 4.800,-Kč. Dlužnice je nezaměstnaná, dlužník má uzavřenou pracovní smlouvu do 31.12.2016, v době konání jednání byl dlužník v pracovní neschopnosti po operaci. Dlužníci mají ve své péči dítě ve věku 8 let. Jiné vyživovací povinnosti nemají. Za bydlení platí 7.300,-Kč. Dlužnice sdělila, že vzhledem k příjmům rodiny nejsou schopni zaplatit dluh na splátkovém kalendáři.

Z poslední zprávy insolvenčního správce ze dne 2.5.2016 vyplývá, že dlužníci nadále neplní splátkový kalendář, procento uspokojení nezajištěných pohledávek věřitelů je k 42. splátce ve výši 7,04 %, tj. 60.230,99,-Kč, mělo být přitom uhrazeno minimálně 21 %. Cituje § 418 odst. 1 a 2 (správně 3) a § 314 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), insolvenční soud dovodil, že s ohledem na uvedené, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že dlužníci dlouhodobě řádně neplní schválený splátkový kalendář a lze očekávat, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, v souladu s § 418 odst. 1 IZ zrušil schválené oddlužení dlužníků a na jejich majetek prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako konkurs nepatrný.

Toto usnesení napadli dlužníci v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a žádali, aby bylo napadené usnesení zrušeno a byla jim dána možnost pokračovat v oddlužení splátkovým kalendářem, a to z důvodů, že mají oba příjem ve formě invalidního důchodu a dále z trvalého zaměstnání.

Vrchní soud v Praze nařídil jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro potvrzení či změnu tohoto usnesení a že odvolání, byť z jiných než dlužníky uváděných důvodů, je opodstatněno.

Odvolací soud vyzval dlužníky, aby předložili při jednání, jež nařídil na 30.11.2016, doklady o jejich příjmech, z nichž by bylo lze usuzovat o jejich ekonomické nabídce pro splátkový kalendář za zbývající období 12 měsíců. Dlužníci na tuto výzvu reagovali zasláním dokladů o příjmech, z nichž se podává, že dlužník je od 8.6.2016 zaměstnán u společnosti Kaufland Česká republika, v.o.s., provozovna Vrchlabí, s čistým měsíčním příjem od 1.10.2016 ve výši 13.813,-Kč, dlužnice nastoupila do zaměstnání v průběhu měsíce září 2016 u společnosti Esselte, s.r.o., u níž dosáhla v říjnu 2016 výdělku 13.903,-Kč. Dlužnice pak pobírá invalidní důchod ve výši 5.499,-Kč měsíčně a dlužníkovi byl přiznán invalidní důchod ve výši 6.163,-Kč, jak zjistil insolvenční správce dotazem u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Celkový čistý příjem dlužníků činí v současné době cca 39.300,-Kč.

Ze zprávy insolvenčního správce k datu 24.10.2016 odvolací soud zjistil, že pro splnění splátkového kalendáře by dlužníci za zbývající období 12 měsíců měli splácet měsíčně 19.460,-Kč.

Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že a) jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Insolvenční soud chválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Smyslem řešení dlužníkova úpadku oddlužením je, aby za zákonem stanovených podmínek po jeho splnění mohl být osvobozen od placení zbytku svých dluhů podle § 414 a násl. IZ. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře při jeho délce trvání 5 let, tj. doby, kterou nelze prodloužit, může často docházet ke změnám v příjmových poměrech dlužníka, jež si v průběhu trvání splátkového kalendáře vynutí projednávání nastalých změn, jež mohou nakonec vyústit v závěr, že byly naplněny některé z podmínek jeho zrušení uvedených v ustanovení § 418 IZ. Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce, zda v situaci, kdy v dlužníkových příjmových poměrech dojde k zásadnímu výpadku, např. pro ztrátu zaměstnání, je namístě závěr, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (§ 418 odst. 1 písm. a/ IZ) a ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 29 NSČR 12/2013, publikovaném pod číslem 77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že v takovém případě ke zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ důvod není, čímž však není vyloučen postup podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ. Tyto závěry insolvenční soud může učinit jen po řádném projednání plnění splátkového kalendáře ve smyslu § 418 odst. 4 IZ při jednání podle § 7 IZ za přiměřeného použití § 115 občanského soudního řádu (o.s.ř.) a postrádá smyslu o zrušení oddlužení nerozhodnout přímo při tomto jednání, nebo bezprostředně po něm, neboť poměry dlužníka se v průběhu doby mění a usnesení o zrušení oddlužení může obstát jedině tehdy, vychází-li z aktuálních zjištění, k nimž třeba poskytnout dlužníkovi při jednání se vyjádřit stejně jako zástupci věřitelů, nebo věřitelskému výboru, byl-li ustanoven. Pokud vydá insolvenční soud rozhodnutí o zrušení oddlužení podle § 418 IZ bez nařízení jednání, resp. bez souvislosti s jednáním, jež proběhlo, zatíží tak insolvenční řízení vadou, jež by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o věci.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením A-11 byl zjištěn úpadek dlužníků a povoleno jeho řešení oddlužením, a že usnesením B-11 bylo schváleno dlužníkovo oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze 14.12.2015 (B-47) nařídil insolvenční soud jednání, jehož předmětem měl být výslech dlužníků za účelem zjištění aktuálních majetkových poměrů (příjmů) z důvodu neplnění splátkového kalendáře a jednání o dalším postupu v řízení. Podle protokolu z tohoto jednání konaného dne 2.2.2016 insolvenční soud zrekapituloval stávající průběh insolvenčního řízení, jak uvedeno shora v odůvodnění napadeného usnesení a sdělil přítomné dlužnici (dlužník se omluvil pro nemoc), že nedodržují schválený splátkový kalendář. Na to dlužnice reagovala vyjádřením, že jim syn již nemůže přispívat formou smlouvy o důchodu, oba jsou invalidní s příjmy z invalidního důchodu 5.500,-Kč a 4.800,-Kč, dlužník je zaměstnán u Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. s pracovní smlouvou do 31.12.2015, avšak v současné době je v pracovní neschopnosti, přesto předpokládá po jejím skončení prodloužení této pracovní smlouvy. Pečují o nezletilé dítě ve věku 8 let, za bydlení platí 7.300,-Kč a s ohledem na příjmovou situaci jejich rodiny nejsou schopni zaplatit dluh na splátkovém kalendáři a plnit nadále splátkový kalendář, ani nelze předpokládat, že by získali finanční výpomoc od třetí osoby. Tím bylo jednání skončeno. O dalším procesním postupu, jak avizoval v usnesení B-47, nijak nerozhodl.

Napadené usnesení insolvenční soud vydal až 10. srpna 2016.

Odvolací soud dospěl k závěru, že za uvedené situace řízení před insolvenčním soudem bylo zatíženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť insolvenční soud rozhodl o zrušení schváleného splátkového kalendáře, aniž by vydání napadeného usnesení předcházelo bezprostředně řádnému projednání věci ve smyslu § 418 odst. 4 IZ. Vzhledem k tomu, že insolvenční soud po skončení jednání dne 2.2.2016 nerozhodl, jak bude v řízení dále pokračováno, přestože tuto skutečnost učinil předmětem tohoto jednání, nelze přičítat dlužníkům, že od té doby nijak nekontaktovali insolvenční soud ani insolvenčního správce, neboť průběh dalšího řízení jim nebyl znám a insolvenční soud ani nenaznačil, jak bude dále postupovat. Pro rozhodnutí jak soudu prvního stupně, tak i odvolacího soudu je však rozhodující stav v době jeho vyhlášení (§ 154 odst. 1 o.s.ř.), takže jakékoliv změny, jež nastaly v mezidobí od skončení jednání dne 2.2.2016 a vydání napadeného usnesení 10.8.2016 nemohou, a ani nezachycují aktuální stav věci (o zrušení schváleného oddlužení k datu 2.2.2016 bylo možné rozhodnout, neboť stav řízení k uvedenému datu umožňoval takto rozhodnout). Nelze vyloučit, že dlužníci ve zbývajícím splátkovém kalendáři na základě aktuálních příjmů a event. za pomoci třetí osoby budou schopni zajistit pro zbývající období splátkového kalendáře příjem v takovém rozsahu, jenž jim umožní dostát závazkům schváleného oddlužení. Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že v případě souběhu příjmů insolvenční soud bude postupovat podle § 297 až 302 o.s.ř.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s ohledem na změnu majetkové situace dlužníků.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 30. listopadu 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková