3 VSPH 1832/2016-A-18
MSPH 98 INS 16535/2016 3 VSPH 1832/2016-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Věry Modlitbové a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci Aleše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Chrudimi , Víta Nejedlého 619, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 16535/2016-A-12 z 29. srpna 2016

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 16535/2016-A-12 z 29. srpna 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že dlužník se domáhá zjištění svého úpadku a navrhuje povolení oddlužení. Ze sdělení dlužníka z 1.8.2016 zjistil, že dlužník přestože uvedl v insolvenčním návrhu s návrhem na povolení oddlužení adresu v obvodu Městského soudu v Praze, sdělil, že 1.8.2016 se zdržuje trvale v Chrudimi na adrese své matky. Dlužník podal insolvenční návrh k Městskému soudu v Praze jednak proto, že je zde hlášen k trvalému pobytu, jednak do budoucna zvažuje dlouhodobý pobyt v Praze.

Cituje ustanovení § 85 odst. 1 a § 85a občanského soudního řádu (o.s.ř.) insolvenční soud dospěl k závěru, že obecným soudem dlužníka je Krajský soud v Hradci Králové, v jehož obvodu má sídlo dlužníkův obecný soud. Proto postupoval podle § 105 o.s.ř., vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc k místně příslušnému soudu, tj. Krajskému soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se místní nepříslušnost Městského soudu v Praze nevyslovuje, neboť se nyní trvale zdržuje v Praze, kde bude moci aktivně řešit svou dluhovou situaci poté, co u předchozího zaměstnavatele ukončil výpovědí pracovní poměr. Doplnil, že by se do finančních problémů nedostal, kdyby v roce 2015 mu stát isir.justi ce.cz pomohl příspěvkem na bydlení, neboť 80 % jeho závazků bylo z titulu nezaplaceného nájemného.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně předcházejícího řízení a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na který spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 7b odst. 1 InsZ pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místně příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Tato právní úprava vychází ze zásady perpetuationis fori s tím, že dojde-li ke změně těchto skutečností v průběhu řízení, soud k ní nepřihlíží.

Podle § 105 o.s.ř. zkoumá soud svou místní příslušnost jen do skončení přípravného jednání podle § 114c a neprovedl-li soud tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen předtím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání jen před vydáním rozhodnutí (odst. 1). Vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu (odst. 2).

Podle § 84 o.s.ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje.

Podle § 85 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jeho obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužník doručil insolvenčnímu soudu insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení osobně 14.7.2016 a že v něm označil své bydliště na adrese Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8. Usnesením č.j. MSPH 98 INS 16535/2016-A-2 z téhož dne bylo vyhláškou oznámeno zahájení insolvenčního řízení. K výzvě soudu (neboť v návrhu na povolení oddlužení uvedl dlužník, že pracuje v Chrudimi) dlužník podáním z 1.8.2016 (dok. A-10) sdělil, že k 1.8.2016 se trvale zdržuje v Chrudimi, je zde zaměstnán a bydlí na adrese v Chrudimi, Víta Nejedlého 619.

Odvolací soud shodně s insolvenčním soudem dospěl k závěru, že dlužník měl v době zahájení insolvenčního řízení úmysl zdržovat se trvale v Chrudimi a že místně příslušný je proto Krajský soud v Hradci Králové, v jehož obvodu má sídlo dlužníkův obecný soud. Jak plyne z výše uvedeného ke změně rozhodných skutečností majících zásadní význam pro určení místní příslušnosti nastalých v průběhu insolvenčního řízení, jež uvedl dlužník v odvolání, nelze přihlížet.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. září 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková