3 VSPH 1830/2013-B-36
KSPL 29 INS 15215/2012 3 VSPH 1830/2013-B-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníků: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem v Březové u Sokolova, Okružní 207, a Monika anonymizovano , nar. 29.4.1974, bytem tamtéž, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., IČO 24203319 se sídlem v Hradci Králové, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 15215/2012-B-26 ze dne 2. října 2013

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odvolal z funkce insolvenčního správce společnost Edl a partneři, v.o.s. (odvolatel), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Petru anonymizovano , anonymizovano , IČO 74360809, sídlem v Praze 6, Karlovarská 195/3 a uložil odvolateli bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce. Vyšel přitom ze zjištění, že odvolatel ukončil činnost insolvenčního správce k 31.8.2013.

Podáním z 4.10.2013 (B-27) doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne se odvolatel prostřednictvím Mgr. Ing. Petry Hýskové (společnice) vzdal odvolání proti napadenému usnesení.

Podáním ze 17.10.2013 (B-31) doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne odvolatel prostřednictvím druhého společníka Dr. oec. Michala Edla, MBA (společník) napadl výše uvedené usnesení včas odvoláním. Namítl, že k jeho podání učiněnému prostřednictvím společnice, tj. vzdání se odvolání proti napadenému usnesení, nelze přihlížet, neboť zájmy společnice jsou v rozporu s jeho zájmy, a dovozoval, že je vyloučena z možnosti jeho jménem činit jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Konstatoval, že má jen dva společníky, kteří jsou zároveň jeho statutárním orgánem a že jen společník je osobou oprávněnou podat jeho jménem odvolání proti napadenému usnesení.

Odvolatel nebyl oprávněn odvolání podat.

Odvolací soud zastává názor, podle něhož společnice byla oprávněna učinit jménem odvolatele vůči insolvenčnímu soudu procesní úkon spočívající ve vzdání se práva proti napadenému usnesení a že vnitřní spor mezi společníky o obchodní vedení odvolatele nelze přenášet do roviny rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda bude či nebude vykonávat funkci insolvenčního správce v projednávaném insolvenčním řízení. Výkon funkce insolvenčního správce není podnikáním ani na ně není právní nárok a insolvenční soud je povinen v každém okamžiku insolvenčního řízení sledovat, zda insolvenční správce (včetně veřejné obchodní společnosti) splňuje podmínky pro výkon funkce či nikoliv (srov. § 31 odst. 3 a 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-InsZ).

Podle § 7 odst. 1 InsZ za přiměřeného použití § 207 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) vzdát se odvolání je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení rozhodnutí.

Z uvedeného je zřejmé, že vzdání se odvolání má právní účinky, jen jestliže bylo učiněno v době po vyhlášení rozhodnutí, popř. po vydání rozhodnutí, které soud prvního stupně nevyhlašuje; okolnost, kdy bylo doručeno písemné nebo elektronické vyhovení rozhodnutí je z pohledu § 207 odst. 1 o.s.ř bezvýznamné. Vzdání se odvolání může být účinně odvoláno za podmínek uvedených v § 41a odst. 4 o.s.ř. jen tehdy, jestliže se tak stane nejpozději se vzdáním se odvolání. Účinným vzdáním se odvolání zaniká subjektivní legitimace toho, kdo se odvolal, a odvolací soud je odmítne podle § 218 písm. b) o.s.ř. jako podané osobou k němu neoprávněnou.

Z insolvenčního rejstříku odvolací soud zjistil, že napadené usnesení bylo vydáno 2.10.2013 a 4.10.2013 uveřejněno v insolvenčním rejstříku (B-26), podáním z 4.10.2013 (B-27) doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne se vzdal odvolatel prostřednictvím společnice práva odvolání proti napadenému usnesení a podáním z 17.10.2013 (B-31) doručeným insolvenčnímu soudu téhož se odvolatel prostřednictvím společníka proti napadenému usnesení odvolal.

Odvolatel se vzdal odvolání proti napadenému usnesení až po jeho vydání (nebylo odvoláno), avšak dříve než proti němu podal odvolání. Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání odmítl, neboť odvolateli zanikla subjektivní legitimace k jeho podání.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze odvolatele pro stručnost na své usnesení č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38 z 21.6.2013, v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykoná vat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců výlučně jen prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci odvolatel ukončil (na vlastní žádost) činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013, není již zapsán v seznamu správců ani nemá ohlášeného společníka, jehož prostřednictvím by byl oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce, nebylo by možné jeho odvolání vyhovět ani v případě, že by se odvolání proti napadenému usnesení nevzdal. V posuzované věci pak nelze zvažovat kolizi zájmů společnice a odvolatele (§ 21 odst. 4 o.s.ř.), neboť ten funkci insolvenčního správce již vykonávat nemůže.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová