3 VSPH 1818/2013-A-12
MSPH 98 INS 27198/2013 3 VSPH 1818/2013-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Klinika plastické chirurgie EMOTIONS, s.r.o. se sídlem Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2-Nové Město, IČO 27373258, zast. Mgr. Miroslavem Osladilem, advokátem se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, zahájeném na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 27198/2013-A-6 ze dne 3. října 2013,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 98 INS 27198/2013-A-6 ze dne 3.10.2013 odmítl insolvenční návrh dlužníka Klinika plastické chirurgie EMOTIONS, s.r.o.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které však podáním ze dne 1.11.2013 vzal v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 5. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová