3 VSPH 1817/2016-A-12
MSPH 98 INS 15353/2016 3 VSPH 1817/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Mylane s.r.o. v likvidaci, se sídlem Brno, Hybešova 985/30, IČO: 28294629, zahájené k návrhu navrhovatele: STEFTEAM s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 370/4, IČO: 28496655, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. července 2016, č.j. MSPH 98 INS 15323/2016-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. července 2016, č.j. MSPH 98 INS 15323/2016-A-6, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že navrhovatel se podáním adresovaným Městskému soudu v Praze, domáhá zjištění úpadku dlužníka s tím, že místní příslušnost dovozuje z toho, že v obchodním rejstříku uvedená adresa sídla dlužníka je pouze adresou fiktivní, na které dlužníka nikdo nezná. Obchodní jednání mezi dlužníkem a věřitelem probíhala v Praze, kde také dlužník podniká.

Odkazuje na ust. § 85 odst. 3 a § 85a z.č. 99/1963, občanský soudní řád (o.s.ř.), dospěl k závěru, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí o návrhu navrhovatele je s ohledem na sídlo dlužníka v Brně Krajský soud v Brně. Nebylo doloženo, že by s dlužníkem byla dohodnuta místní příslušnost jiného soudu (§ 89a o.s.ř.) a tuto nelze určit jinak ani jiným způsobem.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal. Namítl, že skutečné sídlo dlužníka je v Praze, Široká 5. Toto sídlo není zapsáno v obchodním rejstříku, ale dlužník se zde stýká s veřejností a jeho valná hromada rozhodla o změně sídla do Prahy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. isir.justi ce.cz

Podle § 7b odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 7a písm. a) InsZ v insolvenčním řízení rozhodují Krajské soudy jako soudy prvního stupně.

Podle § 105 odst. 1 o.s.ř. místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem.

Podle § 85 odst. 3 o.s.ř. obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle § 429 občanského zákoníku sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště (odst. 1). Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě (odst. 2).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 28.6.2016 podáním insolvenčního návrhu navrhovatele. V té době měl dlužník ve Veřejném rejstříku zapsané sídlo na adrese Brno, Hybešova 985/30. Stejné sídlo dlužníka je uvedeno i ve smlouvě uzavřené mezi dlužníkem a navrhovatelem v Praze dne 16.6.2014, ze které navrhovatel odvozuje svoji pohledávku za dlužníkem. Tvrzení navrhovatele, že skutečné sídlo dlužníka je v Praze, nebylo doloženo. Doklad o tom, že by valná hromada dlužníka rozhodla o změně sídla z Brna do Prahy, se nenachází ani ve Sbírce listin.

Obecným soudem dlužníka je tak Městský soud v Brně, jenž patří do obvodu Krajského soudu v Brně. Městský soud v Praze proto postupoval správně, když ještě před tím, než začal jednat o věci samé, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. za použití § 7 InsZ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. října 2016 JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková