3 VSPH 181/2014-A-23
MSPH 99 INS 30808/2013 3 VSPH 181/2014-A-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Milana Bořka a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: LATINA, a.s., se sídlem Praha 4, Türkova 828, IČO 25641085, o odvolání insolvenčního věřitele: ArtepGeo, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 2485/103, IČO 27919587, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 30808/2013-A-14 ze dne 3. ledna 2014,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) zastavil insolvenční řízení (bod I. výroku) a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku) s odůvodněním, že věřitel-insolvenční navrhovatel-ArtepGeo, s.r.o. (dále jen Navrhovatel) nezaplatil ve stanovené lhůtě jím určenou zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Toto usnesení napadl Navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, jež však vzal podáním ze dne 5.2.2014 (č.d. A-18) zpět.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění změn a doplňků, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že správce vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání dlužníka podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 19. srpna 2014

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení:

I. Kratochvílová