3 VSPH 1806/2014-B-25
KSPH 61 INS 36572/2013 3 VSPH 1806/2014-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Vít anonymizovano , anonymizovano , bytem Pečky, V Kaštánkách 1073, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 36572/2013-B-18 ze dne 19. srpna 2014

t akt o:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 36572/2013-B-18 ze dne

19. srpna 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (Soud) odmítl pro opožděnost podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPH 61 INS 236572/2013-B-15 z 15.7.2014 (také Usnesení) učiněné podáním ze dne 5.8.2014 a předané k poštovní přepravě dne 7.8.2014, neboť bylo podáno po skončení 15 denní odvolací lhůty, která začala běžet prvním dnem po dni 22.7.2014, kdy bylo dlužníku napadené usnesení doručeno a posledním dnem lhůty k podání odvolání byl den 6.8.2014.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž uvedl, že mu bylo Usnesení doručováno na jeho adresu v době letních prázdnin, kdy byl se svými dětmi, které má v péči a sám je vychová po rozvodu manželství, na dovolené mimo bydliště. Usnesení mu bylo vhozeno do domovní schránky, ze které si je ihned po návratu z dovolené v pátek 25.7.2014 vyzvedl. Pokud je takový způsob doručení Usnesení považován za rozhodný pro počátek běhu lhůty, považuje jej za porušení práva jedince na spravedlivé projednání věci, a přestože takový postup je formálně bezvadný, je jím potlačen duch zákona. Překročením jednoho dne k podání odvolání mu byla odejmuta možnost doplnit blanketní odvolání po té, co by požádal o právní pomoc, neboť nemá právní vzdělání. Uzavřel, že za jeho složité rodinné situace je jeho odvolání podstatné pro budoucnost jeho a jeho nezletilých dětí, neboť u něj došlo ke změně okolností, kdy po onemocnění dostal výpověď ze zaměstnání, nyní však již má nové a je schopen dostát v rámci povolení oddlužení svým závazkům.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak anebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schrány, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle § 57 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3).

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č.j. KSPH 61 INS 36572/2013-B-15 z 15.7.2014 Soud neschválil oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs s tím, že bude řešen jako nepatrný. Rozhodnutí bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku a dlužníkovi bylo doručeno dne 22.7.2014 vhozením do poštovní schránky na adrese jeho shora uvedeného bydliště (§ 50 odst. 1 o.s.ř.). V podání z 5.8.2014, předaném k poštovní přepravě 7.8.2014 a doručeném Soudu 11.8.2014 (dokument B-17), dlužník podal blanketní odvolání s tím, že jej dodatečně doplní.

Lhůta 15 dnů k podání odvolání proti Usnesení začala běžet dlužníkovi dnem následujícím po dni jeho doručení, tj. 23.7.2014, její poslední den připadl na 6.8.2014. Odvolání proti Usnesení tak dlužník zjevně podal po lhůtě až 7.8.2013 předáním poště k přepravě; případné prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání je podle ustanovení § 83 IZ vyloučeno. Dlužníku nebránilo nic, aby odvolání vyhotovené 5.8.2014 předal v uvedený den nebo následující poslední den poště k přepravě.

Soud proto správně postupoval podle § 208 odst. 1 o.s.ř. a odmítl dlužníkovo odvolání z důvodu jeho opožděného podání.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 17. září 2014

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová