3 VSPH 1794/2014-A-13
MSPH 99 INS 21806/2014 3 VSPH 1794/2014-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Otakara anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 8, Pod Vodárenskou věží 1121/9, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 21806/2014-A-7 ze dne 22.srpna 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 21806/2014-A-7 ze dne 22.srpna 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že dlužník se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze 6.8.2014 domáhal zjištění svého úpadku plněním splátkového kalendáře. Protože dlužník nepřipojil k insolvenčnímu návrhu seznam závazků, usnesením č.j. MSPH 99 INS 21806/2014-A-6 z 11.8.2014 (Usnesení), jež bylo dlužníkovi doručeno 14.8.2014, vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení doplnil insolvenční návrh o seznam závazků s poučením o jeho obsahových náležitostech. Protože ve stanovené lhůtě dlužník výzvě nevyhověl, postupoval podle § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a dlužníkův insolvenční návrh odmítl.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Připustil, že doplnil insolvenční návrh o seznam závazků jeden den po soudem stanovené lhůtě, avšak zároveň zdůraznil, že závěry insolvenčního soudu neodpovídají tomuto malému zpoždění v situaci, kdy jinak bylo doloženo vše potřebné co předloženo být mělo.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 InsZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek.

Podle § 104 InsZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých dlužníků (seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Dále je povinen odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (odst. 3). Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 128 odst. 1 InsZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu (o.s.ř.) se nepoužije. Vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nerozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu podle § 128 odst. 1 InsZ. K odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se nepřihlíží (blíže rozhodnutí VS Praha sp.zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008-A).

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Citovaná právní úprava je obdobou § 128 odst. 1 InsZ s tím rozdílem, že závěru o odmítnutí návrhu musí předcházet řádná výzva k jeho doplnění, jež nebyla splněna. Z uvedeného plyne, že ani tam, kde je insolvenční návrh odmítnut podle § 128 odst. 2 InsZ, se k odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému řádně až v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podle § 7 InsZ za přiměřeného použití § 55 občanského soudního řádu (o.s.ř.) nestanoví-li tento zákon lhůtu k provedení úkonu, určí ji, jestliže je to třeba, předseda senátu. Lhůtu, kterou určil, může předseda senátu též prodloužit.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužník se domáhá zjištění svého úpadku a navrhuje jeho řešení oddlužením-plněním splátkového kalendáře, přičemž nepřiložil k insolvenčnímu návrhu zákonem požadovaný seznam závazků. Usnesením insolvenční soud vyzval dlužníka k založení seznamu závazků a určil ke splnění lhůty

7 dnů ode dne doručení dlužníkovi. Usnesení bylo doručeno dlužníkovi 14.8.2014 a dlužník seznam závazků doručil insolvenčnímu soudu 25.8.2014.

Je třeba rozlišovat mezi povinností připojit předepsané přílohy a povinností připojit listinné důkazy, neboť pouze nesplnění povinnosti připojit povinné přílohy, jejichž taxativní výčet včetně náležitostí je v ustanovení § 104 InsZ, může vést k odmítnutí insolvenčního návrhu dle ustanovení § 128 odst. 2 InsZ. Vyžadované seznamy jsou přílohami, jež jsou součástí insolvenčního návrhu, což se projevuje i v tom, že obsahové nedostatky v tvrzení rozhodných skutečností v samotném insolvenčním návrhu lze nahradit údaji uvedenými v těchto seznamech.

Dlužník výzvě, jež marně uplynula 21.8.2014, nevyhověl v soudem stanovené lhůtě ani nepožádal o prodloužení soudcovské lhůty. Proto insolvenční soud postupoval správně, když insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 InsZ odmítl.

Na základě výše uvedených skutečností proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 128 odst. 2 InsZ potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 15.září 2014

JUDr.Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová