3 VSPH 1790/2012-A-10
MSPH 88 INS 30460/2012 3 VSPH 1790/2012-A-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Marek anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10-Záběhlice, Aubrechtové 3108/4, zahájené k návrhu věřitele: Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, o odvolání věřitele proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 88 INS 30460/2012-A-5 ze dne 6. p anonymizovano 2012, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 30460/2012-A-5 ze dne 6. p anonymizovano 2012 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) v bodě I. výroku odmítl insolvenční návrh Hypoteční banky, a.s. (Věřitel) a v bodě II. výroku vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že se Věřitel insolvenčním návrhem doručeným soudu 4.12.2012 domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Věřitel uvedl, že má za dlužníkem pohledávku z titulu nesplaceného hypotečního úvěru ve výši 159.915,11 Kč ze smlouvy o hypotečním úvěru č. 5500/102698-01/05/01-001/00/R s tím, že je tato pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovi anonymizovano zapsaným na listu vlastnictví č. 9034 pro kat. území Záběhlice, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále též jen nemovi anonymizovano ). Věřitel dále uvedl, že je mu známo, že má dlužník dalšího věřitele CTR Albertov, a.s. se sídlem Praha 2, jenž má za dlužníkem splatnou vykonatelnou pohledávku ve výši 27.016,-Kč s příslušenstvím, pro níž je vedeno exekuční řízení soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, a k níž je zřízeno zástavní právo exekutorské na základě exekučního příkazu, jenž nabyl právní moci dne 25.5.2012, aniž by uvedl další údaje o této pohledávce.

Soud cituje ustanovení § 3 odst. 1 a 2, § 103 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), § 3, § 103 a § 128 odst. 1 IZ a s odkazem na závěry Nejvyššího soudu v jeho rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 a 29 NSČR 45/2011 ze dne 21.12.2011, insolvenční soud konstatoval, že v insolvenčním návrhu musí být konkrétně označeni další věřitelé dlužníka a jejich pohledávky za dlužníkem s konkrétními údaji o jejich důvodu, výši a splat anonymizovano , tj. v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Insolvenční soud uzavřel, že pohledávka dalšího označeného věřitele nebyla určena ani do důvodu, ani do splat anonymizovano , neboť Věřitel toliko uvedl, že proti dlužníkovi je vedeno exekuční řízení pro pohledávku 27.016,-Kč, což k určení další pohledávky proti dlužníkovi nestačí. Proto anonymizovano podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh odmítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení s odůvodněním, podle něhož je třeba anonymizovano podle § 146 odst. 3 občanského soudního řádu (o.s.ř.), přičemž přihlédl k tomu, že druhému účastníkovi insolvenčního řízení žádné náklady nevznikly.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby odvolací soud insolvenčnímu návrhu vyhověl, neboť nesouhlasil s jeho závěrem, že insolvenční návrh nemá zákonem požadované náleži anonymizovano . V něm nepochybně anonymizovano svou splatnou pohledávku za dlužníkem, jež je déle než 30 dnů po lhůtě splat anonymizovano a dlužník není schopen ji plnit, resp. ji neplní déle než 3 měsíce po lhůtě splat anonymizovano , čemuž přisvědčil i soud prvního stupně, ale na rozdíl od něj má za to, že řádně označil dalšího dlužníkova věřitele, uvedl výši jeho pohledávky a okol anonymizovano jejího vzniku, z nichž se podává, že ji neplní po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splat anonymizovano . Uzavřel, že je nad rámce právní úpravy závěr soudu prvního stupně, aby uvedl další podrobné údaje o pohledávce jím označeného dalšího věřitele dlužníka, jak vyslovil ve svých závěrech soud prvního stupně, a že obsahově není jeho insolvenční návrh v rozporu se závěry Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2012 sen. zn. 29 NSČR 64/2012, jež potvrzuje dřívější rozhodnutí tohoto soudu ze dne 21.12.2011 sen. zn. 29 NSČR 14/2011 zveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek po č. 44/2012.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně předcházejícího řízení a anonymizovano k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Náleži anonymizovano insolvenčního návrhu vymezuje § 103 odst. 1 a 2 IZ. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náleži anonymizovano podání a aby v něm byli insolvenční navrhovatel a dlužník označeni zde uvedeným způsobem (odstavec 1), musí v něm být uvedeny rozhodující skuteč anonymizovano , které anonymizovano úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek (§ 3 IZ), skuteč anonymizovano , ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá (odstavec 2).

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splat anonymizovano a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschop anonymizovano ). K anonymizovano uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví vyvratitelné domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splat anonymizovano , nebo c) není možné anonymizovano uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povin anonymizovano předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 3 odst. 3 IZ dlužník, který je právnickou anonymizovano nebo fyzickou anonymizovano -podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okol anonymizovano důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Pojmovým znakem úpadku v obou jeho formách je mno anonymizovano věřitelů dlužníka. V případě úpadku ve formě insolvence (jak plyne z kumulativních podmínek stanovených v § 3 odst. 1 písm. a/ až c/ IZ) musí jít o víceré (alespoň 2) věřitele s pohledávkami již splatnými, a to nejméně po dobu delší 30 dnů po lhůtě splat anonymizovano , s tím, že tyto závazky dlužník není schopen plnit (platební neschop anonymizovano ). Naproti tomu při úpadku předlužením se podmínka mno anonymizovano věřitelů dlužníka neodvozuje pouze od jeho závazků již splatných; rozhodné tu je to, zda souhrn dlužníkových závazků (splatných i nesplatných) převyšuje reálnou hodnotu jeho majetku.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční soud odmítne insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náleži anonymizovano nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto ne anonymizovano nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Nutno zdůraznit, že vzhledem k závaž anonymizovano dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích anonymizovano , soudní praxe důsledně trvá na tom, aby insolvenční navrhovatel-l anonymizovano , zda je jím dlužník či věřitel-řádně splnil zákonem předepsanou povin anonymizovano skutkových tvrzení, jež jsou dle § 103 odst. 2 IZ povinnými obsahovými náleži anonymizovano insolvenčního návrhu, tj. aby vylíčil rozhodující skuteč anonymizovano , které anonymizovano úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Jde-li o návrh podaný věřitelem, musí tento navrhovatel navíc řádně vylíčit skuteč anonymizovano , ze kterých vyplývá jeho oprávnění podat návrh, tj. skuteč anonymizovano svědčící o tom, že má proti dlužníku splatnou pohledávku (§ 105 IZ). Doložení aktivní legitimace navrhujícího věřitele je primárním předpokladem projednání dlužníkova úpadku (je průkazem navrhovatelova oprávnění požadovat, aby soud na podkladě jeho insolvenčního návrhu tvrzený úpadek dlužníka zjišťoval). Procesní povin anonymizovano tvrzení dle § 103 odst. 2 IZ není možno mít za splněnou (nelze ji nahradit) tím, že insolvenční navrhovatel ohledně příslušných rozhodných skuteč anonymizovano odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu (viz usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 7/2008-A ze dne 26.2.2009, uveřejněné pod č. 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Požadavky stran povin anonymizovano insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skuteč anonymizovano anonymizovano úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek-viz jeho usnesení sen.zn. 29 NSČR 7/2008 ze dne 26.2.2009 (91/2009), usnesení sen. zn. 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010 (R 88/2010), usnesení sen. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 (R 26/2011) a usnesení sen. zn. 29 NSČR 14/2011 ze dne 21.12.2011 (R 44/2012). Z této judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okol anonymizovano , z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Rozhodujícími skuteč anonymizovano , které anonymizovano úpadek dlužníka ve formě insolvence, se rozumí vylíčení konkrétních okol anonymizovano , z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splat anonymizovano , a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční návrh tak musí obsahovat jako součást vylíčení okol anonymizovano , které anonymizovano úpadek dlužníka ve formě insolvence, nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splat anonymizovano těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je úpadku. Naproti tomu při úpadku dlužníka (právnické anonymizovano nebo fyzické anonymizovano -podnikatele) ve formě předlužení se podmínka mno anonymizovano jeho věřitelů neodvozuje pouze od jeho závazků již splatných, ale rozhodné tu je to, zda souhrn dlužníkových závazků (splatných i nesplatných) převyšuje reálnou hodnotu jeho majetku. Na anonymizovano , zda insolvenční návrh má náleži anonymizovano předepsané insolvenčním zákonem a zda není namístě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1, přitom nemá vliv okol anonymizovano , že při zkoumání, zda dlužník je v úpadku, se v insolvenčním řízení p anonymizovano vyšetřovací zásada.

Lze tedy shrnout, že navrhující věřitel musí v insolvenčním návrhu náležitě vymezit svoji pohledávku za dlužníkem co do důvodu jejího vzniku (rozhodných okol anonymizovano , na nichž se zakládá), výše a splat anonymizovano , a současně takto (v případě tvrzeného úpadku insolvencí i co do splat anonymizovano ) identifikovat další věřitele dlužníka a jejich pohledávky a nabídnout i potřebná další konkrétní skutková tvrzení, z nichž se podává závěr o dlužníkově platební neschop anonymizovano (objektivní či založené některou ze zákonných domněnek), nebo o jeho předlužení (je-li podnikatelem).

V insolvenčním návrhu věřitel uvedl, že uzavřel s dlužníkem smlouvu o hypotečním úvěru reg. č. 5500/102698-01/05/01-001/00/R dne 18.7.2005, jejíž nedílnou součástí jsou Obecné podmínky a Oznámení banky, jímž mu byl anonymizovano úvěr ve výši 1.500.000,-Kč na nákup nemovi anonymizovano a vypořádání půjčky na investice do nemovi anonymizovano , a že se dlužník zavázal anonymizovano p anonymizovano vrátit v pravidelných měsíčních anuitních splátkách splatných vždy k 20. dni kalendářního měsíce, a že pohledávky z úvěru byly zajištěny zástavní smlouvou k nemovi anonymizovano zapsaným na listu vlastnictví č. 9034 pro kat. území Záběhlice, obec Praha dle zástavní smlouvy ze dne 18.7.2005 reg. č. 5500/102698-01/05/01-002/00/R. Dlužník úvěr vyčerpal, avšak své povin anonymizovano platit řádně a včas měsíční splátky přestal plnit již u splátky k 20.1.2007 a dalších splátek, jak se podává z přiloženého přehledu splátek. Dlužník byl opakovaně vyzýván k jejich řádnému a včasnému plnění, avšak i nadále splátky nehradí a došlé platby jsou zúčtovávány na nejstarší dlužné částky; anonymizovano úhradu dlužník provedl k 20.6.2012. Dopisem z 9.11.2012 dlužníka vyzval k okamžitému jednorázovému splacení úvěru, čímž se i nesplatná část pohledávky stala splatnou, dlužník na výzvu nereagoval a do dne podání insolvenčního návrhu (21.11.2012) již ničeho neuhradil a jeho splatná pohledávka k tomuto dni činí 159.915,11 Kč, z čehož je zřejmé, že je tato pohledávka déle než 30 dní po lhůtě splat anonymizovano a není hrazena déle než 3 měsíce.

Věřitel označil v insolvenčním návrhu řádně názvem, sídlem a identifikačním číslem dalšího věřitele dlužníka, a to CTR Albertov, a.s., uvedl výši jeho pohledávky s tím, že se jedná o vykonatelnou pohledávku, jež je vůči dlužníkovi vymáhána v exekučním řízení a k této pohledávce bylo zřízeno i exekutorské zástavní právo ke shora uvedené nemovi anonymizovano exekutorským příkazem ze dne 14.10.2011, č.j.

003 EX 7598/2011-11 Exekutorským úřadem pro Prahu 10 s právní mocí k 25.5.2012, což doložil výpisem z katastru nemovi anonymizovano . Uvedené svědčí o tom, že se jedná o pohledávku déle než 30 dnů po lhůtě splat anonymizovano , jež dlužník neplní po dobu delší 3 měsíců. Věřitel tak uzavřel, že dlužník je v úpadku ve formě platební neschop anonymizovano , neboť má pohledávky, jež neplní déle než 3 měsíce po lhůtě splat anonymizovano .

Z uvedeného je zřejmé, že Věřitel v insolvenčním návrhu anonymizovano identifikoval svou neuhrazenou pohledávku za dlužníkem, co do tvrzení o úpadku dlužníka vedle popisu své vlastní pohledávky za dlužníkem označil řádně dalšího věřitele s údajem o vykonatel anonymizovano pohledávky tohoto věřitele, jež svědčí anonymizovano o její existenci a o její splat anonymizovano . Na základě těchto tvrzení lze přijmout závěr, že dlužník má vedle Věřitele i dalšího věřitele, vůči němuž má závazek déle než 30 dnů po lhůtě splat anonymizovano (§ 3 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ). Za takové situace je proto namístě uvažovat o naplnění podmínky platební neschop anonymizovano ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) IZ. Pohledávky jak Věřitele, tak i označeného dalšího věřitele jsou splatné déle než 3 měsíce po lhůtě splat anonymizovano , což zakládá dle § 3 odst. 2 písm. b) IZ domněnku, že dlužník není tyto závazky schopen plnit. Uvedené rozhodující skuteč anonymizovano Věřitel doložil připojenými listinami.

Insolvenční návrh věřitele proto obsahuje povinná tvrzení, jež byla způsobilá (doložena listinami) anonymizovano úpadek dlužníka, a za takového stavu věci tudíž nebyly dány podmínky k tomu, aby insolvenční soud rozhodoval ve smyslu § 128 odst. 1 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Odvolací soud proto napadené usnesení znění podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR p anonymizovano soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu anonymizovano nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka anonymizovano jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. února 2014

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správ anonymizovano vyhotovení: I. Kratochvílová