3 VSPH 1788/2016-B-11
KSCB 44 INS 8620/2016 3 VSPH 1788/2016-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Věry Modlitbové a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kladně-Kročehlavech, Holandská 2437, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 44 INS 8620/2016-B-6 ze dne 18. července 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) neschválil dlužníkovo oddlužení (bod I. výroku) a na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že jej projedná jako konkurs nepatrný (bod II. a III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že svým usnesením č.j. KSCB 44 INS 8620/2016-A-7 z 18.5.2016 (Usnesení) zjistil dlužníkův úpadek a povolil jeho řešení oddlužením, neboť podle insolvenčního návrhu výše jeho závazků činila 819.220,--Kč a jeho pravidelný příjem by měl činit 15.000,--Kč, takže by byl schopen uspokojit více než 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů.

Insolvenční soud zjistil:

-že do insolvenčního řízení se přihlásili nezajištění věřitelé s pohledávkami o celkové výši 1.023.687,55 Kč, jež byly zcela zjištěny, -že dlužník se nedostavil k přezkumnému jednání, -ze zprávy insolvenčního správce ze 7.7.2016 (dok. B-2), že při předpokládaném příjmu 15.000,--Kč, při třech vyživovacích povinnostech dlužníka k nezletilým dětem, by předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činila 9.96984%, a že v mezidobí od zjištění úpadku dlužník neplnil povinnost platit zálohy na náklady insolvenčního řízení svému insolvenčnímu správci, a že se nedaří s dlužníkem navázat kontakt (dlužník nepřebírá poštu).

Cituje § 405 a § 395 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), insolvenční soud dospěl k závěru, že nabídka dlužníka nezajištěným věřitelům nepostačuje na uspokojení jejich nezajištěných pohledávek alespoň ve výši 30 % a nároků insolvenčního správce (65.340,--Kč za 5 let trvání oddlužení, měsíčně 1.089,--Kč). Dále konstatoval, že dlužník neplní povinnosti isir.justi ce.cz uložené mu v Usnesení, neboť neplatí insolvenčnímu správci zálohy na náklady insolvenčního řízení a neprokázal vyšší příjmy než 15.000,--Kč. Dovodil tak, že nejsou v projednávané věci naplněny důvody pro schválení oddlužení, jež proto postupem podle § 405 odst. 1 InsZ neschválil a podle § 405 odst. 2 InsZ prohlásil na dlužníkův majetek konkurs s tím, že ho projedná za splnění podmínek podle § 314 InsZ jako konkurs nepatrný.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním. Omluvil svou neúčast při soudním projednávání jeho návrhu s tím, že se nestihl vrátit včas ze služební cesty kvůli prázdninovým zakázkám. Svou účast nemohl omluvit dříve, neboť neměl u sebe dopis od insolvenčního správce obsahující telefonní spojení na insolvenční soud, a proto žádá o nové přezkumné jednání.

Insolvenční soud usnesením č.j. KSCB 44 INS 8620/2016-B-7 ze dne 23.8.2016 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy doplnil své podání z 2.7.2016 (odvolání) tak, aby uvedl přesné označení napadeného usnesení a zejména, v čem shledává nesprávnost napadeného usnesení (odvolací důvod) a čeho se v odvolacím řízení domáhá (odvolací návrh). Zároveň byl dlužník poučen, že nedoplní-li své podání ve stanovené lhůtě, odvolací soud odvolání odmítne.

Z insolvenčního spisu plyne, že výše uvedené usnesení bylo dlužníkovi doručeno 31.8.2016, a že ve stanovené lhůtě dlužník své odvolání proti napadenému usnesení nedoplnil.

Napadené usnesení je rozhodnutím ve věci samé a nelze je přezkoumat ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. podle § 212 o.s.ř., neobsahuje-li odvolání přes výzvu podle § 43 o.s.ř. žádné odvolací důvody.

Odvolání je neúplné, resp. neprojednatelné, a proto nezbylo odvolacímu soudu než je za přiměřeného použití § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. ve smyslu § 7 InsZ odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 30. září 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková