3 VSPH 1784/2013-B-8
KSPL 54 INS 11211/2013 3 VSPH 1784/2013-B-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Třebouň 32, 364 01 Toužim, o odvolání dosavadního insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. se sídlem Na Zahrádkách 268/18, 503 41 Hradec Králové-Věkoše, IČO 24203319, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 11211/2013-B-1 ze dne 25. září 2013,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni napadeným usnesením č.j. KSPL 54 INS 11211/2013-B-1 ze dne 25.9.2013 odvolal Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel) z funkce insolvenčního správce dlužníka Pavla anonymizovano , ustanovil novou insolvenční správkyní Mgr. Ing. Petru Hýskovou a odvolateli uložil, aby novou správkyni bez zbytečného odkladu informoval o své dosavadní činnosti a předal jí všechny doklady související s výkonem funkce.

Podáním ze dne 3.10.2013 (B-2) doručeným soudu prvního stupně téhož dne, jež za odvolatele učinila jeho společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále jen společnice), se odvolatel vzdal práva odvolání proti napadenému uvedenému usnesení.

Podáním ze dne 10.10.2013 (B-4) doručeným soudu prvního stupně téhož dne, jež za odvolatele učinil druhý jeho společník Dr. oec. Michal Edl, MBA (dále jen společník), se odvolatel proti tomuto usnesení odvolal z důvodů v něm uvedených. Společník apeloval na odvolací soud, aby nepřihlížel k podání, jímž se společnice vzdala práva odvolání proti napadenému usnesení, neboť ho považoval za neúčinné s tvrzením, že zájmy společnice jsou v rozporu se zájmy odvolatele, a dedukoval, že společnice je proto ze zákona vyloučena z možnosti činit za odvolatele jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Dodal, že odvolatel má jen dva společníky, kteří jsou současně jeho statutárním orgánem, a že za dané situace je tudíž osobou oprávněnou podat za odvolatele proti napadenému usnesení odvolání jedině on, nikoliv společnice.

Odvolací soud je na rozdíl od společníka toho názoru, že společnice odvolatele byla dle § 21 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) oprávněna činit za něj vůči soudu prvního stupně podání, včetně toho, jímž se za odvolatele vzdala práva odvolání proti napadenému usnesení. Vnitřní spor mezi společníky o obchodním vedení společnosti nelze přenášet do roviny rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda veřejná obchodní společnost bude či nebude vykonávat funkci insolvenčního správce. Dlužno zdůraznit, že výkon funkce insolvenčního správce není podnikáním ani na ně není právní nárok a že insolvenční soud je povinen v každém okamžiku insolvenčního řízení sledovat, zda insolvenční správce (včetně veřejné obchodní společnosti) splňuje podmínky pro výkon funkce či nikoliv (srov. § 31 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona).

Podle § 207 odst. 1 o.s.ř. vzdát se odvolání je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

Z uvedeného je zřejmé, že vzdání se odvolání má právní účinky, jen jestliže bylo učiněno v době po vyhlášení rozhodnutí, popř. po vydání rozhodnutí, které soud prvního stupně nevyhlašuje; okolnost, kdy bylo doručeno písemné nebo elektronické vyhotovení rozhodnutí, je z pohledu § 207 odst. 1 o.s.ř. bezvýznamné. Vzdání se odvolání může být odvoláno za podmínek uvedených v § 41a odst. 4 o.s.ř. jen tehdy, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně se vzdáním se odvolání. Účinným vzdáním se odvolání zaniká subjektivní legitimace k odvolání toho, kdo se tohoto oprávnění vzdal. Kdyby přesto podal později odvolání, odvolací soud je odmítne podle § 218 písm. b) o.s.ř. jako podané osobou k němu neoprávněnou.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že napadené usnesení č.j. KSPL 54 INS 11211/2013-B-1 bylo vydáno dne 25.9.2013 a v insolvenčním rejstříku bylo zveřejněno dne 2.10.2013.

Protože následným podáním na B-2 doručeným soudu prvního stupně dne 3.10.2013, které nebylo odvoláno, se odvolatel prostřednictvím své společnice účinně vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení, a protože v důsledku toho pozbyl subjektivní legitimaci k odvolání proti tomuto usnesení, jež poté prostřednictvím svého společníka podáním na B-4 doručeným soudu prvního stupně dne 10.10.2013 podal, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. b) o.s.ř. a toto odvolání odmítl.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze pro stručnost na své usnesení č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38 ze dne 21.6.2013, v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykonávat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců jen prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci odvolatel-veřejná obchodní společnost ukončil (na vlastní žádost) činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013, není již zapsán v seznamu správců ani nemá ohlášeného společníka, jehož prostřednictvím by byl oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce, nebylo by možné jeho odvolání (pokud by bylo přípustné) stejně vyhovět. V daném případě přitom nejde a ani nemůže jít o kolizi zájmů (§ 21 odst. 4 o.s.ř.) mezi společnicí a odvolatelem, neboť ten funkci insolvenčního správce s ohledem na závěry plynoucí ze shora zmíněného rozhodnutí vykonávat nemůže.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová