3 VSPH 1783/2017-B-16
3 VSPH 1783/2017-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Jindřicha Havlovce a soudců ]UDr. Michala Kubína a _jUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano naposledy býtem Tchořovice 77, 388 01 Blatná o odvolání insolvenčního správce: JUDr. Miloslav Havlena se sídlem]. P. Koubka 81, 388 01 Blatná proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. září 2017, č. j. KSCB 41 INS 10622/2013 B 11, takto: Bod 11. výtoku usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. září 2017, č. j. KSCB 41 INS 10622/2013-B-11, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Josefa anonymizovano (dále též jen Dlužník -bod I. výroku), určil insolvenčnímu správci ]UDr. Miloslavu Havlenovi (dále též jen Správceíc) odměnu ve výši 44 467,50 Kč včetně DPI I a náhradu hotových výdajů ve výši 8 893,50 Kč včetně DPH (bod 11. výroku), zprostil Správce funkce (bod III. výroku), osvobodil Dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojený (bod IV. výroku) s tím, že se osvobození vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a na věřitele, kteří své pohledávký do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak učinit měli (bod V. výroku), jakož ina ručitele a jiné osoby, které měly vůči Dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (bod Vl. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 30. 5. 2013 na č. d. 151 8 zjistil úpadek Dlužníka, povolil jeho řešení oddluženíni a ustanovil do funkce Správce. Usnesením ze dne 14. 8. 2013 na č. d. B-ó schválil oddlužení Dlužníka plněním splátkového kalendáře. Dne 28. 8. 2017 Správce soudu doručil zprávu o splnění oddlužení, v níž sdělil, že Dlužník splnil ke dni 30. 6. 2017 podmínky oddlužení, kdýž uhradil pohledávky přihlášených nezajištěných věřitelů vrozsahu 46 %. Soudu prvního stupně nejsou známy žádné skutečnosti, které by odůvodňovalý zrušení schváleného oddlužení, proto v souladu s 5 413 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále též jen IZCC), vzal na vědomí splnění oddlužení Dlužníka.

Správce si současně vyúčtoval dle 5 3 písm. b) vyhlášky č. 313 / 2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále též jen Výhláškaíů, odměnu ve výši 41 745,50 Kč za období trvání účinků splátkového kalendáře, tj. od září 2013 do června 2017 (46 měsíců 3: 750 Kč + DPH), a odměnu ve výši 3 630 Kč za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastalý účinky schváleného oddlužení, tj. od května do srpna 2013 (4 měsíce a 750 Kč + DPH). Soud prvního stupně Správci přiznal odměnu za období plnění splátkového kalendáře, tj od srpna 2013

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPl l 1783/2017

(nikoliv od září 2013) do června 2017, v němž došlo ke splnění splátkového kalendáře, ve výši 42 652,50 Kč (47 měsíců a 750 Kč + DPH) a za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za červen a červenec 2013 ve výši 1 815 Kč (2 měsíce a: 750 Kč + DPH). Za květen 2013 Správci odměnu nepřiznal, nebot: účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 30. 5. 2013, proto lze dovodit, že Správce nečinil již v tomto měsíci takové úkony a v takovém rozsahu, aby bylo možné tuto odměnu přiznat. Rovněž z obsahu spisu nevyplývá, že by Správce do konce května 2013 (tedy 1 kalendářní den) jakékoliv úkony činil.

Náhradu hotových výdajů soud prvního stupně Správci přiznal dle $ 7 odst. 4 Vyhlášky ve výši 8 530,50 Kč za období trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od srpna 2013 do června 2017 (47 měsíců a 150 Kč + DPH). Náhradu hotových výdajů za květen 2013 Správci nepřiznal z totožných důvodů, jak jsou uvedeny výše.

Soud prvního stupně uzavřel, že přiznat Správci odměnu a náhradu hotových výdajů v paušální výši i za období od povolení oddlužení do konce měsíce předcházejícího jeho schválení (tedy dle aktuálně platné právní úpravy) je možné vzhledem ktomu, ze Správce činil v období před schválením oddlužení řadu úkonů, jež se nevymykají obvyklé činnosti insolvenčního správce, která je s účinností aktuálního znění Vyhlášky již plně pokryta měsíční paušální náhradou hotových výdajů.

Cituje Š 414 odst 1 až 3 IZ dospěl soud prvního stupně kzávěru, že zde nejsou žádné skutečnosti, pro něž by Dlužníku osvobození nepřiznal, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích IV., V. a VI. napadeného usnesení.

Proti bodu ll. výroku tohoto usnesení se Správce včas odvolal a navrhl, aby jej odvolací soud změnil tak, že mu přizná odměnu ve výši 45 375 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 8 893,50 Kč. Uvedl, že bodem ll. výroku usnesení na č. d. BFG přiznal soud prvního stupně Správci zálohu na odměnu ve výši 750 Kč + DPH za každý započatý měsíc vobdobí od rozhodnutí o úpadku do dne konání přezkumného jednání. jistě tak postupoval se znalostí věci týkající se rozsahu činnosti, jež musí Správce vtomto období vykonat. Odůvodnění nepřiznání nároků Správce za květen 2013 považuje za nedostatečné a zavádějící. Své povinnosti splnil řádně, proto nevidí důvod k jakékoliv změně, k níž došlo od vydání usnesení o schválení oddlužení. Rozhodnutí soudu proto považuje za nepředvídatelné. Svou činnost po rozhodnutí o úpadku považuje za standardní, která je minimálně stejně náročná jako činnost po schválení oddlužení. Správce musí navázat komunikaci s Dlužníkem, zpracovat přihlášené pohledávky, přezkoumat je, seznámit s přihlášenými pohledávkami Dlužníka a vyzvat ho kvyjádření, zpracovat seznam přihlášených pohledávek, posoudit majetkovou situaci Dlužníka, zjistit jeho příjmy, posoudit jejich výši zhlediska splnění podmínek, zpracovat zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci Dlužníka, předložit kompletní dokumentaci soudu a být v trvalém styku s Dlužníkem. Správce rovněž odkázal na závěry usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSCB 27 INS 21329/2011, 3 VSPI I 1129/2017.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle $ 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. jeuli insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není li jejich

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

13.

14.

5 VSFH 1783/2017 uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není li ji, ve zprávě o své činnosti Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností, nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to iopětovně (odst. 4). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Tímto zvláštním předpisem je Vyhláška, jež byla s účinností od 1. 1. 2014 novelizována vyhláškou č. 398/2013 Sb. Podle přechodných ustanovení obsažených v článku ll. bodu 1. vyhlášky č. 398/2013 Sb. se v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí její účinnosti, v nichž do dne nabytí její účinnosti již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, postupuje podle Vyhlášky (tj ve znění účinném do 31. 12. 2013).

Podle (c) 3 písm. b) Vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle 5 7 odst. 4 Vyhlášky náleží insolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle Š 413 12 vezme insolvenční soud splnění oddlužení na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné, právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Z této úpravy vyplývá, že pro případ schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (Š 406 odst. 3 IZ) stanovila vyhláška výši odměny insolvenčního správce a výši náhrady jeho hotových výdajů jen ve vztahu k jeho činnosti, již v rámci svých zákonných povinnosti, v souladu s usnesením soudu o schválení oddlužení splátkovým kalendářem, k realizaci této formy oddlužení provádí. To je z konstrukce těchto nároků jednoznačně patrné, když vyhláškou byly vázány jen na dobu trvání splátkového kalendáře, a to paušální měsíční částkou, jež odpovídá měsíčníniu plnění splátkového kalendáře.

K otázce nároků insolvenčního správce za činnost vykonávanou před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře Vrchní soud v Praze konstantně dovozuje (např. v usnesení č. j KSI IK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010 B 27 ze dne 19. 5. 2011), že správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku (a povolení oddlužení) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebot? tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v 5 3 písm. b) a $ 7 odst. 4 Vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za výkon jeho činnosti, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, rozhoduje soud dle Š 5 Vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností přiznává insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynaložené) výši s limity dle g 7 odst. 1 až 3 Vyhlášky.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

3 VSPI I 1783/2017

Na těchto závěrech odvolací soud setrvává. jejich správnosti ostatně zřetelně přisvědčuje i změna Vyhlášky zavedená s účinností od 1. 1. 2014, která v 5 3 písm. b), c) a $ 7 odst. 4-pro oddlužení ve formě splátkového kalendáře Gestliže bylo rozhodnutí o povolení oddlužení vydáno po dni nabytí účinnosti této novely, což není daný případ) konstituuje insolvenčMu správci jeho odměnu a náhradu hotových výdajů nově tak, že má právo na jejich úhradu v příslušných paušálních částkách za každý započatý kalendářní měsíc již od rozhodnutí o povolení oddlužení až do skončení plnění splátkového kalendáře. Zřejmým smyslem této změny bylo upravit pro daný způsob oddlužení správcovy nároky komplexně (se zřetelem na výše uvedenou judikaturu), tj. i za správcovu činnost v době předcházející schválení oddlužení až do jeho skončení.

Usnesení o určení odměny insolvenčního správce a schválení jeho hotových výdajů je rozhodnutím, jež vzhledem ke své povaze a s ohledem na Š 167 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř. ), musí být vždy odůvodněno způsobem uvedeným vŠ 157 odst. 2 o.s.ř. Z tohoto ustanovení plyne, že soud je povinen v odůvodnění uvést, jaká zjištění učinil o skutečnostech významných pro jeho závěry právní, tj opatřit si podklad, z něhož dovoá své skutkové závěry, jež posouů po stránce právní. Tyto nároky na odůvodnění rozhodnutí jsou důsledkem práva dotčených osob účastníků řízení, aby se mohli závěrům soudu kvalifikovaně bránit.

Těmto požadavkům však soud prvního stupně v napadeném usnesení, jímž rozhodl o odměně Správce a o náhradě jeho hotových výdajů, zjevně nedostál. Z odůvodnění napadeného usnesení především není zřejmé, jak soud prvního stupně dospěl k závěru o délce trvání účinků schváleného oddlužení. Soud prvního stupně za uvedené období určil nároky Správce s tím, že trvalo 47 měsíců od srpna 2013 do června 2017, v němž došlo ke splnění splátkového kalendáře. Přitom však soud prvního stupně současně uvedl, že Dlužník vrámci splátkového kalendáře uhradil 46 % pohledávek nezajištěných věřitelů. je tedy zjevné, že ke splnění splátkového kalendáře (jak soud prvního stupně uvádí), tzn. k jeho řádnému plnění po dobu 5 let, případně uhrazení 100 % přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů, nedošlo. Soud prvního stupně tak do svého rozhodnutí pouze převzal závěr Správce ze zprávy o splnění oddlužení ze dne 10. 8. 2017 (č. d. B-10), v níž ale Správce současně sdělil, že Dlužník zemřel, aniž by však uvedl, kdy k úmrtí Dlužníka došlo. Touto skutečností se soud prvního stupně v napadeném usnesení nijak nezabýval.

Z. odůvodnění napadeného usnesení rovněž nevyplývá, z jakých důvodů soud prvního stupně neschválil Správci jím vyúčtované hotové výdaje za období předcházející schválení oddlužení, zejména za situace, kdy soud prvního stupně vyslovil závěr, že náhrada hotových výdajů má Správci náležet i za toto období. Přitom mu však náhradu hotových výdajů schválil pouze za období trvání účinků schváleného oddlužení a její nepřiznání za dobu předchozí odůvodnil pouze, co se týče května 2013. Správce si přitom náhradu hotových výdajů účtoval za celé toto období, tj. za 4 měsíce (květen-srpen 2013).

Pro úplnost odvolací soud dodává, že soud prvního stupně přiznával Správci nároky za období schváleného oddlužení nesprávně od srpna 2013. jelikož k realizaci splátkového kalendáře a tedy i ke Správcové činnosti s tím spojené dochází teprve od následujícího měsíce, ke kterému soud ve smyslu 5 404 odst. 3 písm. a) poslední věty IZ určuje termín úhrady první splátky, náleží v daném případě Správci odměna a náhrada hotových výdajů za toto období od září 2013.

Nad rámec odvolací soud uváď, že nelze přehlédnout, že v daném případě nemohlo dojít ani ke splnění oddlužení Dlužníkem, ani k jeho osvobození od zbytku dluhů. Pokud Dlužník v průběhu splátkového kalendáře zemře, nejsou splněny podmínky řízení ve smyslu (5 103 o.s.ř. za použití $ 7 IZ a řízení je třeba ve smyslu Š 107 odst. 5 o.s.ř. zastavit dle 5 142 písm. b) IZ, aniž by soud činil jakékoliv další úkony.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.21. Na základě uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že bod ll. výroku napadeného usnesení je pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelný a proto jej podle 5 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. za použití Š 7 IZ zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně podle Š 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku

(g 71 odst. 212).

Praha 20. února 2018

JUDr. Jindřich Havlovec vr. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr kýl.