3 VSPH 1780/2012-A-17
MSPH 94 INS 26930/2012 3 VSPH 1780/2012-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní vČci dlužníka: Ji í anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brtnici, Haberská 761, adresa pro doruování v Praze 4, K esomyslova 600/10, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 94 INS 26930/2012-A-12 ze dne 27. listopadu 2012

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 94 INS 26930/2012-A-12 ze dne 27. listopadu 2012 se z r u š u j e a vČc se vrací soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Napadeným usnesením MČstský soud v Praze (insolvenní soud) uložil dlužníkovi zaplatit ve lh tČ 3 dn od právní moci rozhodnutí zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,--K bezhotovostnČ na oznaený úet soudu, nebo hotovČ do pokladny soudu na pracovišti ve Slezské.

V napadeném usnesením insolvenní soud citoval ustanovení § 108 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (InsZ), poukázal na základní úel zálohy na náklady insolvenního ízení a rozhodl ji vymČ it ve výši 5.000,--K, nebo v této výši je nezbytná k zajištČní pot ebných finanní prost edk pro výkon funkce insolvenního správce bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a aby jejich úhradu nenesl stát.

Toto rozhodnutí napadl dlužník v zákonem stanovené lh tČ odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zmČnil tak, že se mu ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 2.000,--K ve lh tČ 15 dn od právní moci rozhodnutí bezhotovostnČ na oznaený úet insolvenního soudu nebo hotovČ do pokladny soudu. Namítl, že výše zálohy, jež mu insolvenní soud vymČ il je neúmČrnČ vysoká a mimo jeho aktuální finanní možnosti a schopnosti. Uvedl, že má pr mČrný mČsíní p íjem ve výši 11.500,--K, z nČhož musí platit životní náklady, které pr mČrnČ iní cca 10.000,--K, tj. prakticky ve výši jeho p íjmu, takže není schopen ušet it žádné finanní prost edky, z nichž by zálohu na náklady insolvenního ízení uhradil. Vyslovil názor, že uložená záloha svým rozsahem podstatnČ p evyšuje obvyklou výši hotových výdaj vzniklých insolvennímu správci v souvislosti s výkonem jeho funkce za období od rozhodnutí o úpadku ve skutkovČ obdobných p ípadech. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jemu p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání je d vodné, by i z jiných než odvolatelem uvádČných d vod .

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 InsZ, podle kterého insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Podle § 169 o.s. . není-li stanoveno jinak, ve vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal, jména a p íjmení soudc a p ísedících, oznaení úastník , jejich zástupc a vČci, výrok, od vodnČní, pouení o tom, zda je p ípustný opravný prost edek nepoítaje v to žalobu na obnovu ízení a pro zmatenost, a o lh tČ a místu k jeho podání, a den a místo vydání usnesení (odst. 1). Vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na p edbČžné opat ení, návrhu na zajištČní d kazu, návrhu na zajištČní p edmČtu d kazního prost edku ve vČcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení ízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat od vodnČní. Od vodnČní nemusí obsahovat rovnČž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve vČci samé, p ipouští-li to povaha této vČci a je-li z obsahu spisu z ejmé, na základČ jakých skuteností bylo rozhodnuto; v tomto p ípadČ se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a d vod rozhodnutí (odst. 2).

Akoli je usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení rozhodnutím nemeritorním, nejde o usnesení, jímž by se upravovalo ízení, ani o usnesení vydávané v rámci dohlédací innosti insolvenního soudu dle § 11 InsZ. Tímto usnesením soud ve smyslu § 10 písm. a) InsZ rozhoduje o povinnosti insolvenního navrhovatele zaplatit zálohu (ukládá mu platební povinnost a rozhoduje o její výši v mezích zákonného limitu), pokud jsou k tomu vzhledem k okolnostem vČci splnČny podmínky vymezené v § 108 odst. 1 InsZ. Odtud plyne, že proti tomuto rozhodnutí je p ípustné odvolání, a že ovšem také-s ohledem na povahu vČci-nelze dovodit, že jde o rozhodnutí, jež by nebylo nutno od vodnit.

Nutno vyjít z toho, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení lze uložit insolvennímu navrhovateli (který není osobou uvedenou v poslední vČtČ § 108 odst. 1 nebo § 368 odst. 1 InsZ), anebo solidárnČ všem navrhovatel m, jedinČ pokud v daném p ípadČ nelze p edpokládat, že budoucí náklady insolvenního ízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prost edky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístČ zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané vČci, jež jsou podstatné p edevším pro úsudek o tom, jaký zp sob ešení dlužníkova úpadku i hrozícího úpadku lze oekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento zp sob pravdČpodobnČ vyžádá, a zda i do jaké míry lze p edpokládat uspokojení tČchto náklad z majetkové podstaty. Je p itom z ejmé, že výše náklad insolvenního ízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního zp sobu ešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož zp sobu ešení úpadku je navíc ještČ ovlivnČna specifickými pomČry dané vČci. To platí i pro hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce, které vždy pat í mezi náklady insolvenního ízení a jejichž výše je pro jednotlivé zp soby ešení úpadku upravena ve vyhlášce . 313/2007 Sb. odlišnČ.

Z uvedených d vod je namístČ závČr, že rozhodnutí o povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení musí být od vodnČno, a to zp sobem zákonem p edepsaným (dle § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. .) tak, aby z nČj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závČr soud p i svém závČru o d vodech k zaplacení zálohy a o její pot ebné výši vycházel, a na jakém podkladČ tyto závČry uinil.

TČmto požadavk m však insolvenní soud v napadeném usnesení zjevnČ nedostál, nebo v jeho od vodnČní se omezil jen na obecné úvahy, jež nepromítl do konkrétních pomČr v projednávané vČci, neuvedl žádné d vody, pro které je t eba povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení dlužníku uložit, ani pro jejich výši.

Z výše uvedených d vod odvolací soud napadené usnesení jako nep ezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s. . zrušil a vČc dle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lh tČ 2 mČsíc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnČ, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 3.ervence 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva