3 VSPH 1774/2016-B-11
KSUL 71 INS 11773/2016 3 VSPH 1774/2016-B-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Raspenava, Moskevská 110, IČO: 72763205, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. srpna 2016, č.j. KSUL 71 INS 11773/2016-B-6,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku) a do ostatních bodů výroku II.-XI. promítl svůj další procesní postup a náležitosti usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře podle § 406 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ).

V odůvodnění svého rozhodnutí, odkazuje na ust. § 402 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), zejména uvedl, že na základě učiněných zjištění dospěl k závěru, že v řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, které by schválení oddlužení ve zvolené formě bránily. Tento způsob oddlužení je pro věřitele výhodnější se zřetelem k majetkovým poměrům dlužníka, než oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání a požaduje prozkoumání splátkového kalendáře a výši měsíčních splátek s tím, že žádal o pevnou měsíční splátku s ohledem na svůj výdělek a společné soužití s přítelkyní a jejími dětmi. Přítelkyně má měsíční základ 15.000,-Kč a při odečtu nájmu a svých pohledávek jsou závislí na příjmu dlužníka. Od 1.7.2016 byl jeho základní příjem zvýšen z 16 tis. Kč na 17.200,-Kč, z čehož vyplývá, že je za dobu 5 let schopen uhradit pohledávky věřitelů v rozsahu převyšujícím 30 %. Navrhuje proto měsíční splátku ve výši 6.000,-Kč.

Odvolací soud se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro to, aby mohl přezkoumat věcnou správnost napadeného rozhodnutí a řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že tomu tak není. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona (tj. námitkám, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) insolvenční soud nevyhověl. Dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval, může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z uvedeného plyne, že dlužník není osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení, vyjma případu, kdy insolvenční soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře a nevyhověl žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek. O takový případ se však v dané věci nejedná, neboť dlužník v žádosti o oddlužení (kolonka č. 14 formuláře) nižší splátky nepožadoval.

Vzhledem k tomu, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu za použití § 7 InsZ odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. září 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková