3 VSPH 1763/2013-P1-8
KSPA 56 INS 14394/2011 3 VSPH 1763/2013-P1-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní vČci dlužníka: Ji í anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Svitavách-P edmČstí, Ruská 2043/28, zast. Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Legioná ská 3, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-poboky v Pardubicích .j. KSPA 56 INS 14394/2011-P1-2 ze dne 23. dubna 2013

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Od vodnČní:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-poboka v Pardubicích (insolvenní soud) rozhodl, že pohledávka vČ itele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IýO 64948242 se sídlem v Praze 4, Želetavská 1525/1 (VČ itel) se pokládá za zjištČnou ve výši 986.866,43 K jako vykonatelná a zajištČná (bod I. výroku) a uložil insolvenní správkyni zapsat do upraveného seznamu p ihlášek k pohledávce uvedené v bodu I. výroku zmČnu, ke které došlo na základČ dodateného uznání pohledávky (bod II. výroku).

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že usnesením .j. KSPA 56 INS 14394/2011-A-34 zjistil dlužník v úpadek a ustanovil mu insolvenní správkyni v osobČ JUDr. Evy Mlochové, advokátky se sídlem ve Svitavách, Purky ova 37 a že následnČ usnesením .j. KSPA 56 INS 14394/2011-B-10 z 31.7.2012 na dlužník v majetek prohlásil konkurs s tím, že jej projedná jako konkurs nepatrný. Uvedl dále, že 15.8.2011 mu byla doruena p ihláška pohledávky VČ itele jako vykonatelné a zajištČné ve výši 4.968.134,16 K a že p i p ezkumném jednání 12.7.2012 insolvenní správkynČ ást pohledávky VČ itele pop ela v rozsahu 986.866,43 K (pohledávka z stala zjištČna jen do výše 3.981.267,73 K). Insolvenní soud poté, co zjistil, že insolvenní správkynČ nepodala žalobu na urení, že v pop eném rozsahu nemá VČ itel za dlužníkem pohledávku, cituje ustanovení § 199 odst. 1 a § 201 odst. 2 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (InsZ) dovodil, že v d sledku nepodání žaloby insolvenním správcem pohledávka VČ itele se v pop ené ásti pokládá za zjištČnou a uložil insolvenní správkyni tento závČr promítnout do upraveného seznamu pohledávek.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lh tČ odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zmČnil tak, že v rozsahu pop ení se pohledávka VČ itele nepokládá za zjištČnou, nebo spoívá na nesprávných skutkových zjištČní. Akcentoval, že insolvenní správkynČ podala 31.7.2012 podle § 199 InsZ vas žalobu na urení, že VČ itel nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 98.866,43 K, a proto neobstojí závČr insolvenního soudu vyjád ený v napadeném usnesení, že v uvedeném rozsahu se pokládá pohledávka VČ itele za zjištČnou.

Odvolací soud se v prvé adČ zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení p ípustné odvolání a dospČl k závČru, že tomu tak není.

Podle § 91 InsZ proti rozhodnutím, která insolvenní soud uinil p i výkonu dohlédací innosti vetnČ p edbČžných opat ení, není odvolání p ípustné, pokud zákon nestanoví jinak. Právo na odvolání je zpravidla p ímo upraveno v textu jednotlivých ustanovení InsZ, možnost podání odvolání je dána také u ustanovení, která právo na podání odvolání proti rozhodnutí insolvenního soudu výslovnČ ne eší a právo se proti rozhodnutí insolvenního soudu se v takovém p ípadČ dovozuje z charakteru rozhodnutí.

Podle § 199 odst. 1 InsZ insolvenní správce, který pop el vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dn od p ezkumného jednání u insolvenního soudu žalobu, které své pop ení uplatní proti vČ iteli, který vykonatelnou pohledávku p ihlásil. Lh ta je zachována, dojde-li žaloba nejpozdČji posledního dne lh ty soudu.

Podle § 201 InsZ vykonatelná pohledávka je zjištČna také tehdy, jestliže insolvenní správce nepodal vas žalobu o její pop ení nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo ízení o ní skonilo jinak než rozhodnutím ve vČci samé (odst. 2). Výsledek sporu o pravost, výši nebo po adí pohledávky poznamená insolvenní soud v upraveném seznamu pohledávek; uiní tak i bez návrhu (odst. 3). Otázku opoždČnosti incidenní žaloby u vykonatelné pohledávky m že insolvenní soud konstatovat budßv v usnesením, jímž bude žaloba odmítnuta (§ 160 odst. 4 InsZ), nebo pouze v rozhodnutí, kterým se deklaruje, že se pohledávka z d vodu absence podání žaloby považuje za zjištČnou a proti nČmuž není odvolání p ípustné. K této otázce se vyjád il Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí .j. KSCB 27 INS 1466/2008, 1 VSPH 385/2009-B-63 z 24.9.2009, v nČmž uvedl, že nepodá-li insolvenní správce žalobu v bec nebo vas, má to stejné následky, jako kdyby pop ení v bec nebylo uinČno a pohledávka se pokládá za zjištČnou v té podobČ, v jaké byla p ihlášena nebo jinak uplatnČna. Povinnost zaznamenat výsledek incidenního sporu do seznamu pohledávek je svČ ena insolvennímu správci. Pokud by tak uinil insolvenní soud sám, nejednalo by se o pochybení vyvolávající neplatnost záznamu.

Z insolvenního spisu plyne, že VČ itel p ihlásil do insolvenního ízení vedeného s dlužníkem svou pohledávku v celkové výši 4.968.134,16 K jako vykonatelnou a zajištČnou, že p i p ezkumném jednání konaném 12.7.2012 insolvenní správkynČ tuto pohledávku p ezkoumala jako vykonatelnou a zajištČnou se závČrem, že ji popírá do výše 986.866,43,--K, emuž odpovídá zápis v seznamu pohledávek vypracovaného insolvenní správkyní. Insolvenní správkynČ doruila 31.7.2012 insolvennímu soudu žalobu na urení, že v pop eném rozsahu VČ itel nemá za dlužníkem p ihlášenou pohledávku; vČc je projednávaná p ed insolvenním soudem pod sp.zn. 56 ICm 2260/2012.

Napadené usnesení má povahu rozhodnutí, jež insolvenní soud uinil p i výkonu dohlédací innosti ve smyslu § 91 InsZ a odvolací soud nemá pochyb o tom, že jím insolvenní soud nezakládá zjištČní pohledávky VČ itele za dlužníkem v rozsahu jejího pop ení, nebo o této otázce se rozhodne definitivnČ až ve sporu vedeném p ed insolvenním soudem pod sp.zn. 56 ICm 2260/2012 zahájeném k žalobČ insolvenní správkynČ o pop ení pohledávky proti VČ iteli, jehož výsledek insolvenní správkynČ poznamená v upraveném seznamu pohledávek podle § 201 odst. 3 InsZ.

Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. c) obanského soudního ádu a nep ípustné odvolání odmítl.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 4. listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva