3 VSPH 1762/2014-B-42
KSPA 56 INS 20107/2013 3 VSPH 1762/2014-B-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníků Jana anonymizovano , anonymizovano a Evy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Hlinsku, Československé armády 1407, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 20107/2013-B-26 ze dne 12. srpna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 20107/2013-B-26 ze dne 12. srpna 2014 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) přiznal insolvenčnímu správci BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., IČO 28978617 (Správce) za měsíce říjen 2013 až květen 2014 odměny ve výši 3.000,--Kč a náhradu hotových výdajů 1.070,--Kč, celkem 4.070,--Kč.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že dlužník Jan Dopita (dlužník) podal insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení 18.7.2013, že usnesením č.j. KSPA 56 INS 20107/2013-A-10 ze 17.10.2013 zjistil jeho úpadek a povolil jeho řešení oddlužením. Dne 15.8.2013 mu byl doručen insolvenční návrh s návrhem Evy anonymizovano (dlužnice) s návrhem na povolení oddlužení a usnesením č.j. KSPA 56 INS 22653/2013-A-15 z 20.12.2013 zjistil její úpadek a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením sp. zn. KSPA 56 INS 20107/2013 z 20.12.2013 spojil obě řízení ke společnému projednání pod sp. zn. KSPA 56 INS 20107/2013. Uvedl, že podáními doručenými mu 16.12.2013 a 24.2.2014 požádal Správce o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů ve výši celkem 4.090,--Kč. Cituje § 38 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, § 3, § 5 a § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (Vyhláška) dospěl k závěru, že za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, tj. od října 2013 do května 2014 náleží Správci odměna ve výši 3.000,--Kč měsíčně a hotové výdaje za cestovné, poštovné a telefonické výdaje v celkové výši 1.070,--Kč s tím, že cestovné přiznal jen ve výši dvakrát 380,--Kč, tj. 760,--Kč, neboť Správce předložil pouze kopii velkého technického průkazu k jednomu vozidlu. Poznamenal, že postupoval shodně s usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH

1091/2010-B-18, kdy byly insolvenčnímu správci přiznány náklady v celkové výši 4.070,--Kč.

Toto usnesení napadli dlužníci v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhli, aby je odvolací soud zrušil s odůvodněním, podle kterého insolvenční soud neúplně zjistil stav věci a dospěl k nesprávným skutkovým závěrům. Akcentovali, že podali každý insolvenční návrh z toho důvodu, aby se vyřešily jejich dluhy, zatímco napadeným usnesením se tyto dluhy ještě navyšují.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení či změnu, byť z jiných než odvolateli namítaných důvodů.

Podle § 38 InsZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního předpisu (odst. 1). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně.

Podle § 3 písm. b) Vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2013 při oddlužení plněním splátkového kalendáře činí odměna insolvenčního správce 750,--Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle § 5 Vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2013 nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Podle § 7 Vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2013 výše náhrad cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odst. 1), poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše do 5% odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odst. 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odst. 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150,--Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odst. 4).

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat odůvodnění. Odůvodnění nemusí obsahovat rovněž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí.

Ačkoli je usnesení o uložení povinnosti hradit odměnu insolvenčního správce rozhodnutím nemeritorním, nejde o usnesení, jímž by se upravovalo řízení, ani o usnesení vydávané v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu dle § 11 InsZ. Tímto usnesením soud ve smyslu § 10 písm. a) InsZ rozhoduje o povinnosti insolvenčního navrhovatele zaplatit insolvenčnímu správci odměnu a uhradit mu hotové výdaje. Proti takovému rozhodnutí je přípustné odvolání a s ohledem na povahu věci nelze než dovodit, že jde o rozhodnutí, jež třeba odůvodnit. To znamená, že soud uvede, čeho se navrhovatel (v této věci Správce) domáhal, jaká zjištění učinil na základě předložených důkazů, učiní skutkový závěr, který posoudí po právní stránce. Jen tak se může osoba, jíž byla uložena povinnost plnit, kvalifikovaně bránit.

Nutno vyjít z toho, že v projednávané věci je třeba u náhrady hotových výdajů aplikovat nikoliv ustanovení § 7 odst. 4 Vyhlášky (na rozdíl od právní úpravy účinné od 1.1.2014, podle níž paušál 150,--Kč náleží správci již od okamžiku povolení oddlužení), ale je namístě vycházet z prokázaných hotových výdajů; stejně tak je třeba řádně odůvodnit odměnu insolvenčního správce za období od povolení oddlužení do schválení oddlužení, jak správně uvedl insolvenční soud podle § 5 odst. 2 Vyhlášky, avšak již neuvedl rozhodující důvody, pro které přiznal Správci odměnu ve výši právě 3.000,--Kč (v odůvodnění zřejmě omylem 3.000,--Kč měsíčně), jež má oporu pouze v návrhu Správce, nikoliv v závěrech insolvenčního soudu. Nedostatek důvodů v odůvodnění napadeného usnesení jej činí nesrozumitelným a nepřezkoumatelným.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, resp. k vydání rozhodnutí o odměně a náhradě hotových výdajů Správce s odůvodněním, z něhož vyplynou důvody jeho rozhodnutí při dodržování pravidel obsažených v § 157 odst. 2 o.s.ř., jež přiměřeně na věc podle § 7 InsZ dopadá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. června 2015 JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová