3 VSPH 1762/2013-B-33
MSPH 88 INS 24880/2012 3 VSPH 1762/2013-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenční věci dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 3, Blahoslavova 233/6, o odvolání dlužníka, proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 88 INS 24880/2012-B-21 ze dne 24. září 2013,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) neschválil oddlužení dlužníka (bod I. výroku), na jeho majetek prohlásil konkurs řešený jako konkurs nepatrný (bod II. a III. výroku), deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení usnesení předložil soudu aktuální soupis majetkové podstaty dlužníka a navrhl další postup v řízení (bod V. výroku).

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že schválí jeho oddlužení.

V průběhu odvolacího řízení dlužník vzal své odvolání proti výše uvedenému usnesení zpět (č.d. B-32) .

Podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět, odvolací soud postupoval podle § 207 ve spojení s § 218c o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 6. listopadu 2014

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová