3 VSPH 1760/2016-P2-9
KSLB 87 INS 1049/2014 3 VSPH 1760/2016-P2-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužnice: Mgr. Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Lípa, Pod Špičákem 2711, IČO 76096912, o odvolání věřitele: DOLLAR FINANCIAL CZECH REPUBLIC, s.r.o.-v likvidaci, IČO 24262633, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46 (Věřitel), proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 87 INS 1049/2014- P2-3 ze dne 23. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 87 INS 1049/2014-P2-3 ze dne 23. srpna 2016 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (insolvenční soud) vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky Věřitele ve výši 3.000,-Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že účast Věřitele v insolvenčním řízení končí právní moci tohoto usnesení (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení uvedl, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku 3.000,-Kč přihláškou dne 17.3.2014, a že podáním ze dne 17.8.2016 vzal Věřitel přihlášku své pohledávky zpět. Cituje § 184 zák. č. 182/2016 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), proto zpětvzetí přihlášky vzal na vědomí s tím, že právní mocí usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky v rozsahu, v němž nebyla ke dni zpětvzetí uhrazena, resp. aby napadené usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Namítl, že sice vzal zpět přihlášky pohledávek v podání uvedených insolvenčních řízeních, avšak pouze s tím, že se vzdává jen těch splátek dlužníků, které k datu zpětvzetí nebyly věřiteli zaplaceny. Podání bylo formulováno obecně jako hromadné podání ve vícero řízeních a vzdání se budoucích splátek přihlášených pohledávek se týkalo jen těch řízení (i v projednávané věci), v nichž bylo povoleno oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyla přihlášená pohledávka uspokojena, nikoliv v rozsahu, v němž uspokojena byla. isir.justi ce.cz

Vrchní soud přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. (rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny), aniž nařizoval jednání, v souladu s ustanovením § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 184 odst. 1 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Podle § 41 odst. 2 o.s.ř. každý úkon se posuzuje podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Podle § 42 odst. 4 pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 43 odst. 1 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité.

V projednávané věci podáním doručeným insolvenčnímu soudu 17.8.2016 věřitel mimo jiné ve výše označeném insolvenčním řízení vzal zpět přihlášku své pohledávky s tím, že bylo-li v některém z nich povoleno oddlužení, vzdává se nároku na další plnění dlužníka, které ke dni podání nebylo zaplaceno. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu 24.8.2016 pak Věřitel doplnil, že bere zpět přihlášku pohledávky v celé výši jen tam, kde nedošlo k povolení oddlužení, zatímco tam, kde k povolení oddlužení došlo, bere zpět přihlášku pohledávky jen částečně, tj. v rozsahu, v němž mu ke dni zpětvzetí přihlášky pohledávky nebylo zaplaceno, tj. do výše dosud nezaplacených splátek. Nevzdává se již poskytnutého plnění, tj. splátek, které již byly zaplaceny v rámci oddlužení.

Z insolvenčního spisu se podává, že se dlužnice nachází v úpadku řešeného schváleným oddlužením plněním splátkového kalendáře, do něhož je zařazena i pohledávka Věřitele ve výši 3.000,-Kč.

Odvolací soud má za to, že podání doručené insolvenčnímu soudu 17.8.2016 nebylo zcela srozumitelné, neboť formulace, že se Věřitel vzdává v insolvenčních řízení, kde bylo povoleno oddlužení, nároků na další plnění, jež mu nebylo dosud v jeho rámci poskytnuto, je v rozporu s tím, že obsahuje zprvu formulaci, podle níž bere přihlášku pohledávky zpět jako celek (jak dovodil insolvenční soud). Jedná se o částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky, aniž by Věřitel uvedl výši pohledávky, v níž její přihlášku bere zpět. Bylo proto namístě postupovat podle § 43 o.s.ř. a vyzvat Věřitele, aby ji doplnil, v jaké části, resp. v jakém rozsahu zjištěné pohledávky bere její přihlášku zpět.

Řízení před insolvenčním soudem tak bylo zatíženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o ukončení účasti Věřitele v insolvenčním řízení ohledně celé pohledávky.

Odvolací soud proto postupoval podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, v němž vyzve Věřitele k doplnění jeho podání podle § 43 odst. 1 o.s.ř. a v závislosti na tom, zda bude doplněno, pak vezme na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky v určité části a jen ohledně ní vysloví ukončení účasti Věřitele v insolvenčním řízení, nebo doplněno nebude a pak postupem podle § 43 odst. 2 o.s.ř. podání odmítne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Praze dne 27. října 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková