3 VSPH 1759/2014-A-15
MSPH 78 INS 6847/2014 3 VSPH 1759/2014-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Milana Bořka a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Mr. interiér, spol. s r.o., IČO 28184891, se sídlem v Praze 9, Rumburská 482, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 6847/2014-A-10 ze dne 19. srpna 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 6847/2014-A-10 ze dne 19. srpna 2014 se p o t v r z u j e .

Od ůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) zastavil insolvenční řízení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 78 INS 6847/2014-A-6 ze 4.4.2014 (Usnesení) vyzval dlužníka podle § 108 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplacena, soud insolvenční soud zastaví. Konstatoval, že Usnesení bylo dlužníkovi doručeno 7.4.2014, avšak ve stanovené lhůtě dlužník uloženou povinnost nesplnil. Postupoval proto podle § 108 odst. 3 InsZ a insolvenční řízení zastavil.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že nedisponuje žádnými finančními prostředky, a proto není schopen uloženou zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatit. Nadto namítl, že soud při stanovení výše zálohy nevzal v úvahu skutečnost, že do insolvenčního řízení se přihlásil pouze jeden věřitel s bagatelní pohledávkou a nevzal v potaz ani jeho majetek a možnost jeho zpeněžení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a poté, co zjistil, že ke dni rozhodnutí o odvolání, tj. 4.9.2014 nebyla záloha na náklady insolvenčního řízení dlužníkem ve výši 50.000,-Kč připsána na účet Soudu dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 InsZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu plyne, že Usnesením insolvenčního soudu bylo uloženo dlužníkovi zaplatit ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení 50.000,-Kč bezhotovostně na uvedený účet soudu k označenému variabilnímu symbolu, nebo hotově do pokladny insolvenčního soudu na pracovišti v Praze 2, Slezská 9, Usnesení bylo doručeno dlužníkovi 7.4.2014 a dlužník se v zákonem stanovené lhůtě proti němu neodvolal a ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení (22.4.2014) ani později zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil.

Třeba zdůraznit, že v tomto odvolacím řízení se nelze zabývat otázkou důvodů pro uložení zálohy, neboť ta byla již pravomocně vyřešena.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo přikročí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadně přichází v úvahu tam, kde je insolvenčním navrhovatelem věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s vymáháním takové pohledávky úspěšný. Je-li však insolvenční návrh podán dlužníkem, pak pro případ zjištění jeho úpadku, ať již lze očekávat jeho řešení oddlužením, anebo konkursem (jehož se dlužník domáhá), nepřichází v úvahu zajištění úhrady nákladů tohoto řízení prostřednictvím vymáhání dlužníku uložené zálohy v průběhu řízení. Trvá totiž účinek spojený ze zahájením insolvenčního řízení, jenž spočívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí či exekuce postihující majetek dlužníka, či jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ InsZ). Za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 InsZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožněno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovně stanoví-to ovšem není případ nároku z titulu zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Za této situace Soud postupoval správně, když řízení o insolvenčním návrhu dlužníka zastavil, a proto je odvolací soud z důvodu věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková