3 VSPH 1757/2017-A-95
KSPH 69 INS 18103/2015 3 VSPH 1757/2017-A-95

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a ze soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Věry Modlitbové v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , IČO 68139896, bytem Lubná, Senec 110, zastoupené Mgr. Petrem Škopkem, advokátem, se sídlem v Rakovníku, Dukelských hrdinů 59/11, zahájené k návrhu věřitelky JUDr. Michaely anonymizovano , anonymizovano , bytem Dobříč 36, zastoupené Mgr. Veronikou Rubešovou, advokátkou, se sídlem v Praze 10, Hostivař, Hálův Statek 1583/2, o odvolání dlužnice proti usneseni Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 18103/2015 A 74 ze dne 8. června 2017, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.. KSPH 69 INS 18103/2015-

A 74zedne8. června2017se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze (insolvenční soud, soud prvního stupně) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením zjistil úpadek dlužnice Lenky anonymizovano (Dlužnice, bod I. výroku), odmítl její návrh na povolení oddlužení (bod 11. výroku) a prohlásil na její majetek konkurs (bod III. výroku), ustanovil insolvenční správkyni (bod IV . výroku) v osobě INSOLVENCE CZ, v.o.s. (Správkyně), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčnim rejstříku (bod V. výroku), a uložil insolvenční navrhovatelce povinnost zaplatit soudní poplatek za insolvenční řízení (bod XII. výroku); do bodů VI. až X1 a XIII. výroku promítl v souladu s 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30.6.2017 (IZ), povinné náležitosti rozhodnutí a svůj další procesní postup.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že věřitelka JUDr. Michaela anonymizovano (Navrhovatelka) se insolvenčním návrhem doručeným mu 13.7.2015 domáhala zjištění úpadku Dlužnice a jejího manžela Vladimíra Pucholta (Manžel), jehož věc je vedena samostatně, s tvrzením, že má za Dlužníci vykonatelnou pohledávku ve výši 4.919.573,60 Kč s příslušenstvím, z nichž činí 197.184, Kč náklady řízení, přiznanou pravomocně v nalézacím řízení. Důvodem vzniku pohledávky byla smlouva o úvěru ev. č. 138 121-97 z 23.12.1997 (Smlouva), podle níž poskytla Česká spořitelna as. (ČS) coby právní předchůdkyně Navrhovatelky společnosti POLAR EXPRES s.r.o. (Společnost) úvěr na investice ve výši 3.388.366,-Kč, přičemž Dlužnice a Manžel za závazky Společnosti ze Smlouvy ručili. Na základě pravomocných rozsudkůMěstského soudu vPraze a Vrchního soudu vPraze, jimiž byla Dlužnice uznána povinnou zaplatit Navrhovatelce dlužnou částku 3.997.774,80 Kč s příslušenstvím, byla nařízena exekuce. Pohledávka ze Smlouvy (Pohledávka) je zajištěna zástavním právem k nemovitostem, jichž jsou Dlužnice a Manžel spoluvlastníky.

Insolvenční soud dále obsáhle zrekapituloval obranu a procesní postup Dlužnice, jež, nesouhlasíc s insolvenčním návrhem, zpochybnila dluh vůči Navrhovatelce, argumentujíc nerealizováním Smlouvy, dle niž nebyly Společnosti úvěrové prostředky nikdy vyplacen , neboť veškeré dříve poskytnuté úvěrové prostředky získané dle smluv mezi S a Společností ze dnů 17.2.1994 a 14.6.1996 (Úvěry) byly Společnosti uhrazeny, o čemž svědčí kvitance vystavené ČS. Namítajic vady nalézacího řízení, vněmž jí byla uložena povinnost zaplatit neexistující Pohledávku, Dlužnice dále zpochybnila možnost jejího nabytí Navrhovatelkou. Popsav historii podání návrhu na povolení oddlužení, soud prvního stupně pokračoval, že jej shledal neúplným, přičemž vyzval Dlužníci k jeho doplnění opředloženi pracovní smlouvy a listin dokládajících její příjmy s poučením o následku marného uplynutí lhůty kjeho doplnění; Dlužnice na výzvu nereagovala. Rekapituluje Dlužníci předložené seznamy jejich závazků, majetku a zaměstnanců, insolvenční soud uvedl, že Dlužnice uznala existenci pohledávky ČS jako dalšího věřitele ve výši 121.650; Kč a popřela Pohledávku, přestože sama označila, že k jejímu vymožení probíhá od roku 2008 exekuce srážkami z její mzdy.

Z hlediska skutkového, popsav postup jednotlivých procesních subjektů, konkretizuje přitom listiny, jež k důkazu provedl při jednání o insolvenčním návrhu, a poukázav na rozhodnutí vydaná v průběhu insolvenčního řízení k námitkám a návrhům Dlužnice, vyšel soud prvního stupně ze zjištění, že:

-23.12.1997 uzavřela Společnost Smlouvu, kterou se ČS zavázala ji poskytnout dlouhodobý úvěr na investice ve výši 3.500.000, Kč, respektive po změně v podobě dodatků č. 1 a 2 ke Smlouvě ve výši 3.388.366,-Kč,

Dlužnice a Manžel se vprohlášení o ručitelském závazku ze 17.12.1998 (Prohlášení) zavázali, že vpřípadě neplnění závazků Společnosti ze Smlouvy za ně ručí každý z nich v plném rozsahu,

-závazky ze Smlouvy jsou zajištěny zástavním právem knemovitostem ve vlastnictví Dlužnice a Manžela na základě tři zástavních smluv o zřízeni zástavního práva ze dnů 23.12.1997 a 17.12.1998 (Zástavy),

-smlouvami o postoupení pohledávek ze dnů 30.6.2001 a 5.10.2005 (Postupní smlouvy) byla Pohledávka postoupena Konsolidační bance Praha s.p.ú. a jejím právním nástupcem Českou konsolidační agenturou pak Navrhovatelce,

ČS má za Dlužnicí a Manželem pohledávku ve výši 222.417,69 Kč ze smlouvy o půjčce z 25.4.1991 (Půjčka), jež je dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze vykonatelná,

výše Pohledávky podle speciňkace Navrhovatelky v její přihlášce z 13.7.2015

(Pl) činí 15.578.140,60 Kč.

Cituje % 1 odst. 1 písm. a), % 3, % 97 odst. 2, g 103 odst. 1 a 3 a % 105 IZ, doSpěl soud prvního stupně k závěru, že Navrhovatelka prokázala svoji aktivní věcnou legitimaci kpodání insolvenčního návrhu, neboť doložila existenci vykonatelné Pohledávky za Dlužníci. Námitky o zániku Pohledávky shledal nedůvodnými, poukázav na to, že Dlužníci označené kvitance ČS se týkají Úvěrů, nikoli Smlouvy, ajiných subjektů, nikoli Společnosti. Uzavřel, že Dlužnice, jež dlouhodobě neplní Pohledávku, jejíž jistina přesahuje 4.000.000, Kč, a pohledávky ČS ve výši 222.297,13 Kč, přestože jsou pravomocně přiznány rozhodnutími soudů, je v úpadku, neboť má alespoň dva věřitele, jejichž pohledávky po splatnosti déle než 30 dnů neplní více než 3 měsíce. Vzav v potaz absenci povinných příloh, zdůvodnil odmítnutí návrhu Dlužnice na povolení oddlužení jejich nepředložením a rozhodnutí o prohlášení konkursu poukazem na % 396 IZ. Ustanovení Správkyně opřel o opatření předsedy insolvenčního soudu.

Proti rozhodnutí, jímž byl zjištěn její úpadek, odmítnut jeji návrh na povolení oddlužení a prohlášen na její majetek konkurs, se Dlužnice včas odvolala a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a vrátil k dalšímu řízení soudu prvního stupně, jemuž vytkla neSprávné skutkové zjištění a jeho vadné posouzeni. Zpochybňujíc osvědčení svého úpadku, namítla neexistenci Pohledávky Navrhovatelky s poukazem na chyby nalézacího řízení, vněmž se soudy nezabývaly otázkou skutečného poskytnutí úvěrových prostředků Společnosti, vadou formuláře žádosti o úvěr ani absencí údajného závazku Společnosti vůči ČS v jejich účetních dokumentech. Předchozí závazky Společnosti (pod obchodními firmami Market-Spektrum s.r.o. a ALTAICA s.r.o., později ALTAICA s.r.o. v likvidaci ) z Úvěrů přitom byly uhrazeny, jak vyplývá zkvitanci vystavených ČS, jež vedly kvýmazu zástavního práva váznouciho na nemovitostech Dlužnice a Manžela. Důvod k čerpání dalších prostředků dle Smlouvy tak již Společnost neměla. Stejně chybným shledala Dlužnice postup soudu prvního stupně, jímž byla vyzvána k doplnění návrhu na povolení oddlužení, aniž jí byl předtím ustanoven zástupce z řad advokátů, jehož kvalifikované služby by jí, ač vysokoškolsky vzdělané, pomohly porozumět požadavkům zákona ainsolvenčniho soudu ohledně problematiky oddlužení, jejiž současná úprava již právní zastoupení dlužníků vyžaduje. Jako vadné se dovolávala absence výzvy insolvenčního soudu ke sdělení příjmů Manžela, jež měly být zkoumány vrámci posouzeni její schopnosti naplnit podmínky žádaného oddlužení. Ohrazujíc se proti svému údajnému zneužívání práva, Dlužnice poukázala na nepřihlédnuti k její námitce podjatosti z 26.4.2017 , jež obsahuje nové skutečnosti oproti okolnostem namítaným dříve (22.2.2016).

Navrhovatelka navrhla potvrzeni napadeného usneseni jako věcně správného s odkazem na svou předchozí argumentaci.

Vrchní soud vPraze vrozsahu vymezeném odvoláním (co do rozhodnutí o zjištění úpadku pod bodem 1. výroku, odmítnutí návrhu na povolení oddlužení pod bodem II. výroku a prohlášení konkursu pod bodem III. výroku) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející [% 212 odst. 1, % 212a občanského soudního řádu (o.s.ř.)] a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

3 VSPl l 1757/2017

Podle % 97 odst. 5 IZ insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel , jde li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Podle % 105 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi Splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; jde li o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle 5 203.

Podle & 131 IZ skutečnosti, na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje, musí být v rámci proj ednáni insolvenčního návrhu osvědčeny.

Podle š133 odst. 3 IZ dlužníku musí být vždy dána možnost, aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil.

Podle % 136 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozi (odst. 1).

Podle % 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě Splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce % 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není sch0pen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze Splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v % 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle 3148 odst. 1 IZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je li dlužníkem osoba, 11 které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Podle % 398 odst. 1 písm. b) IZ k návrhu na povolení oddlužení musi dlužník připojit listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky-

Podle % 393 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho Opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo d0plnění provést (odst. 1).

Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují li tyto přílohy stanovené náležitosti (odst. 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho vým řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odst. 3).

Podle % 396 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle % 134 o.s.ř. listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejně, potvrzují, že jde 0 nařízení nebo prohlášeni orgánu, který listinu vydal, a není li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.

Podle % 135 o.s.ř. soud je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl Spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu; soud však není vázán rozhodnutím v blokovém řízení (odst. 1). Jinak otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému orgánu, může soud posoudit sám. Bylo li však o takové otázce vydáno příslušným orgánem rozhodnuti, soud z něho vychází (odst. 2).

Z insolvenční spisu plyne, že Dlužnice se kinsolvenčnímu návrhu, jenž jí byl doručen spolu s výzvou k předložení seznamu jejiho majetku a závazků a s poučením o možnosti podat návrh na povolení oddlužení (č.d. A-12), vyjádřila (č.d. A 14) avzákonem stanovené lhůtě předložila návrh na povolení oddlužení, kněmuž připojila požadované seznamy svých závazků, majetku a zaměstnanců (č.d. A-22). Vkolonce 11 formulářového návrhu na povolení oddlužení uvedla své očekávané příjmy ze mzdy vroční výši 330.000,-Kč, vkolonce 12 pak označila svoji mzdu za roky 2013, 2014 a 2015 do září, aniž jakkoli specitlkovala osobu svého zaměstnavatele. Ačkoli vseznamu povinných příloh označila mimo jiné listiny dokládající j eji příjmy za poslední 3 roky a listiny, jichž se dovolává a jež prokazují jí tvrzené skutečnosti, žádné jiné přílohy, vyjma seznamů svého majetku, svých závazků a zaměstnanců, Dlužnice knávrhu na povolení oddlužení nepřipojila (č.d. A-22). Vseznamu svých závazků ze 14.9.2015 označila Dlužnice svůj závazek vůči Navrhovatelce ve výši 4.919.573,60 Kč ze Smlouvy, jenž popírá co do důvodu & výše, auvedla, že na Pohledávku, jež je zajištěna zástavním právem knemovitostem Dlužnice, jsou prováděny srážky za mzdy vexekučnim řízení od roku 2008. Dále označila svůj závazek vůči ČS ve výši 121.650, Kč Splatný od roku 2009, jenž nepopírá, přičemž vykonatelná pohledávka ČS je zajištěna smluvním a exekutorským právem k nemovitostem Dlužnice. Jako svůj jediný majetek označila Dlužnice v seznamu majetku nemovitosti zapsané vkatastru nemovitostí na listu vlastnictví 224 pro katastrální území Senec, Speciňkované jako pozemky parc. č. st. 152 a parc. č. 84/5 a dům č.p. 110 ve výši spoluvlastnického podílu ideální 1/2 (Nemovitosti Senec), zapsané vkatastru nemovitostí na listu vlastnictví 616 pro katastrální území Roztoky u Křivoklátu, Specítikované jako pozemek

3 varu 1757; 2017 parc. č. st. 42 a dům č.p. 12 ve výši spoluvlastnického podilu ideální 1/2 (Nemovitosti Roztoky), a zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 10297 pro katastrální území Čáslav, specifikované jako pozemky parc. č. st. 2455, 2456 a 2457 a stavby č.p. 1525, 1526 a 1527 ve výši spoluvlastnického podilu ideální 91 / 10000 (Nemovitosti Čáslav), a uvedla, že nemá žádný movitý majetek větší hodnoty. Předložené seznamy svého majetku a svých závazků Dlužnice podepsala a opatřila prohlášením o jejich Správnosti & úplnosti. Současně sdělila, že nemá žádné zaměstnance (č.d. A 22).

Usnesením z15.3.2017 na č.d. A 63 insolvenční soud vyzval Dlužníci, aby do 7dnů od doručení výzvy doplnila svůj návrh na povolení oddlužení mimo jiné o předložení pracovní smlouvy a potvrzení o svém průměrném měsíčním příjmu od zaměstnavatele, a poučil ji o povinných přílohách návrhu na povolení oddlužení ao důsledku nedoplnění návrhu na povolení oddlužení připojením požadovaných příloh. Výzva insolvenčního soudu byla Dlužníci doručena 7.4.2017 (č.d. A-63). Dlužnice pracovní smlouvu či jiný dokument, z nějž by plynula výše jejího průměrného měsíčního příjmu, nepředložila. Do insolvenčního řízeni přihlásily své pohledávky za Dlužníci v celkové výši 15.800.437,73 Kč Navrhovatelka a ČS (oddíl P), tyto pohledávky byly při přezkumném jednáni konaném 7.9.2017 zjištěny (č.d. B 5).

Odvolací soud shodně s insolvenčním soudem dospěl kzávěru, že vpřípadě Dlužnice jsou naplněny podmínky pro zjištění jejího úpadku. Navrhovatelka osvědčila legitimaci kpodání insolvenčního návrhu, neboť doložila existenci Pohledávky ze Smlouvy a Prohlášení, jež jako splatnou a vykonatelnou vymáhá vexekučnim řízení. Vykonatelná Pohledávka Navrhovatelky vyplývá zpravomocného rozsudku (Vrchního soudu v Praze č.j. 6 Cmo 417/2007 177 z 5.5.2008), na jehož základě byla proti Dlužníci jako povinné nařízena exekuce (usnesením Okresního soudu v Rakovníku č.j. 7 Nc 2554/2008-11 z 8.8.2008). Závěr (ohledně věcné legitimace Navrhovatelky) soudu prvního stupně je správný, neboť o otázce existence Pohledávky ze Smlouvy a Prohlášení svědčící Navrhovatelce coby právní nástupkyni ČS na základě Postupních smluv bylo již pravomocně rozhodnuto příslušným soudem, insolvenční soud mohl z tohoto rozhodnutí ve smyslu % 135 odst. 2 o.s.ř. vyjít. Tím byla splněna podmínka pro to, aby insolvenční soud mohl zkoumat úpadek Dlužnice, neboť její námitky týkající se předchozího splacení úvěrů Společnosti (tehdy pod jinými obchodními tirmami) nebyly schopny náhled na existenci vykonatelné Pohledávky (z jiného titulu než Úvěrů) změnit.

Soud prvního stupně postavil svůj závěr o osvědčení úpadku na tom, že Dlužnice má pohledávky za Navrhovatelkou a ČS, jež jsou pravomocně přiznány příslušnými soudy, přičemž vykonatelné pohledávky jmenovaných věřitelů neplní více než 3 měsíce po lhůtě jejich splatnosti. Provedl přitom zjištění k rozsahu ahodnotě majetku Dlužnice a možnosti úhrady pohledávek, jež měl pro účely rozhodnutí o úpadku za osvědčené, když zkoumal, zda je Dlužnice schopná své splatné závazky vůči Navrhovatelce a ČS uhradit. Jakkoli nevyvracela domněnku své platební neschopnosti ve smyslu 53 odst. 2 IZ, ze šetření soudu prvního stupně je zřejmé, že Dlužnice mimo Nemovitosti Senec, Roztoky a Čáslav (Nemovitosti) nevlastní žádný jiný majetek, nedisponuje tak finančními prostředky postačujicimi kúhradě pohledávek věřitelů splatných před více než třemi měsíci. Vzhledem ke spoluvlastnickým podílům svědčícím Dlužníci kNemovitostem přitom nelze uvažovat možnost pokrytí celkové výše jejích splatných závazků hodnotou jejiho majetku. Na uvedených závěrech nemá odvolací soud důvod nic měnit za situace, kdy za Dlužníci má splatné neuhrazené pohledávky další věřitel mimo Navrhovatelku, přičemž celková výše všech (zjištěných) pohledávek představuje částku přesahující 15.000.000, Kč.

Vprojednávané věcí odvolací soud tedy uzavírá, že Dlužnice neprokázala opodstatněnost své obrany, tedy že Pohledávka Navrhovatelky není doložena, respektive nevznikla. Aktivní legitimací Navrhovatelky neotřásly tvrzené vady nalézacího řízení ani poukaz na zánik pohledávek ČS z Uvěrů. Jelikož má Dlužnice více věřitelů s pohledávkami déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není je schopna plnit déle než 3 měsíce po lhůtě jejich splatnosti, je osvědčen její úpadek ve formě platební neschopnosti ve smyslu 53 odst. 2 písm. b) IZ, přičemž Dlužnice tuto domněnku v insolvenčním řízení nevyvrátila.

Odvolací soud se shoduje s insolvenčním soudem i v tom, že Dlužnice je osobou vyloučenou zmožnosti řešení úpadku oddlužením. Jakkoli podala včasný návrh na povolení oddlužení, nepřipojila kněmu povinné přílohy, jimiž by prokazovala údaje 0 svých příjmech za poslední 3 roky (pracovni či obdobnou smlouvu, potvrzení o příjmech z pracovního nebo obdobného poměru), přičemž tuto vadu svého návrh neodstraníla ani po výzvě soudu prvního stupně, vníž byla poučena, jakým způsobem má provést doplněni návrhu na povolení oddlužení a jaký následek bude mít jeho nedoplnění. Obrana Dlužnice spočívající ve výtce, že insolvenční soud neměl kvýzvě přistoupit před rozhodnutím o jejím návrhu na ustanovení zástupce zřad advokátů, postrádá smysl vsituaci, kdy o tomto (předchozím) návrhu bylo již pravomocně rozhodnuto usnesením Vrchního soudu vPraze č.j. KSPH 69 INS 18103/2015, 1 VSPH 2130/2015 A 29 z23.11.2015, jimž bylo potvrzeno usnesení insolvenčního soudu ze 16.9.2015 na č.d. A 20, kterým byl návrh Dlužnice na ustanovení zástupce pro insolvenční řízení zamítnut.

Knámitce Dlužnice, podle níž insolvenční soud nepostupoval Správně, když nešetřil majetkové poměry Manžela, odvolací soud uzavírá, že hodnoceni majetkových poměrů Manžela pro účely posouzení schopnosti Dlužnice řešit úpadek oddlužením postrádá význam v případě, kdy (jak je tomu v projednávané věci) nebyl podán společný návrh manželů na povolení oddlužení dle 5 394a IZ a návrh na povolení oddlužení podaný Dlužníci postrádá přes výzvu insolvenčního soudu zákonem požadované přílohy.

Soud prvního stupně tak postupoval správně, odmitl-li návrh Dlužnice na povolení oddlužení dle 5393 odst. 2 IZ pro přetrvávající vadu (nepřípojení zákonem požadovaných listin prokazující příjem Dlužnice) & prohlásil-li dle 5396 na majetek Dlužnice konkurs.

Pokud jde o opakované námitky Dlužnice týkající se obsazení soudu a vyloučení soudce (přikázání věci z důvodu vhodnosti), lze (vzhledem k absencí nově uváděných skutečnosti) odkázat na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu učiněná již v průběhu tohoto řízení, konkrétně na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 18103/2015, 4 VSPH 580/2016-A-42 z 22.3.2016 a usneseni Nejvyššího soudu č.j. KSPH 69 INS 18103/2015, 29 NSČR 216/2016-A-59 z 15.12.2016, jež se námitkami vůči soudkyní insolvenčního soudu JUDr. RenátěMacků a dalším soudcům insolvenčního soudu zabývala. Vpodání z26.4.2017 (č.d A 68 a A 70) přitom Dlužnice argumentuje vztahy soudců Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, kteří v projednávané věcí nefígurují .

Odvolací soud tedy shrnuje, že insolvenční soud zjistil řádně skutkový stav a posoudil jej správně i po právní stránce.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle 5 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí 1 ze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení kNejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešena právní otázka posouzena jinak (5 237, % 239 a 5 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům se však doručuje í zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Praze dne 22. listopadu 2017

Za správnost vyhotov i:

Petr Vojta

JUDr. Michal K 11 b i 11 , v. r. předseda senátu!