3 VSPH 1752/2012-A-11
KSUL 45 INS 29278/2012 3 VSPH 1752/2012-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Lesné 8E, okres Děčín, adresa pro doručování: Praha 5, Arbesovo nám. 1, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 29278/2012-A-5 ze dne 30. listopadu 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 29278/2012-A-5 ze dne 30. listopadu 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) vyslovil svou místní nepříslušnost k projednání insolvenčního návrhu (bod I. výroku) a vyslovil, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu byl doručen insolvenční návrh dlužnice s návrhem na povolení oddlužení 23.11.2012. Vyšel ze zjištění, že podle centrální evidence obyvatel v době zahájení insolvenčního řízení měla dlužnice nahlášenou adresu trvalého bydliště v Lesné 8E, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, avšak ze založených listin plyne, že skutečné bydliště dlužnice je na adrese v Praze 5, Arbesovo nám. 1/1029. Cituje ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), § 105, § 9 a § 85 občanského soudního řádu (o.s.ř.) uvedl, že pro určení místní příslušnosti soudu je zásadní výklad pojmu bydliště, a zdůraznil, že tento pojem není totožný s adresou trvalého pobytu užívané předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel, nýbrž se jím rozumí místo, kde se osoba zdržuje s úmyslem tam pobývat trvale. Na základě svých zjištění dospěl k závěru, že dlužnice se trvale zdržuje v Praze a že jejím obecným soudem je Městský soud v Praze.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním. Popsala, jak se dostala do svých finančních potíží s tím, že jejich základ spatřuje v tom, že jí dosud nebyla zaplacena kupní cena za nemovitost v Lesné, v níž bydlela a kterou prodala; z tohoto důvodu je proto v této nemovitosti hlášena k trvalému pobytu, přestože se po smrti svého otce z finančních důvodů přestěhovala do Prahy.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně předcházejícího řízení a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 7 odst. 2 InsZ platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 84, § 85 odst. 3 a § 85a o.s.ř., jež je v daném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti k řízení, je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení obecný soud dlužníka), přičemž nestanoví-li zákon jinak, obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale (§ 85 odst. 1). Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka, tj. dlužnice (§ 85a).

Podle § 105 odst. 1 o.s.ř. místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníkům přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem. Uvedené ustanovení určuje, dokdy je soud oprávněn z vlastní iniciativy zkoumat místní příslušnost a vychází ze zásady tzv. perpetuationis fori, která ovládá jak věcnou, tak místní příslušnost (§ 11 odst. 1 o.s.ř.), přičemž zkoumání místní příslušnosti z vlastní iniciativy soudu je časově omezeno v kontextu s § 114c a § 118 odst. 1 o.s.ř.

V projednávané věci se dlužnice nebrání závěru insolvenčního soudu o tom, že bydlí v Praze s úmyslem se trvale zdržovat na adrese v Praze 5, Arbesovo nám. 1 a v odvolání proti napadenému usnesení sama uvádí, že po smrti svého otce se přestěhovala z finančních důvodů do Prahy poté, co nemovitost v Lesné, kde je trvale hlášena k pobytu, prodala, avšak dosud neobdržela kupní cenu, což shledala jako hlavní příčinu svých finančních nesnází.

Odvolací soud dospěl shodně s insolvenčním soudem k závěru, že dlužnice má úmysl trvale se zdržovat na adrese v Praze 5, neboť pro věc není rozhodující adresa trvalého pobytu uvedená v evidenci obyvatel, nýbrž to, kde se fakticky trvale zdržuje. Je třeba zdůraznit, že adresa trvalého pobytu uvedená v evidenci obyvatel nemá žádný význam ani pro event. spor o vlastnictví k nemovitosti, z níž se dlužnice do Prahy odstěhovala, jak se patrně dlužnice domnívá. Insolvenční soud tak správně dovodil místní příslušnost Městského soudu v Praze, v jehož obvodu má sídlo obecný soud dlužnice, tj. Obvodní soud pro Prahu 5, a proto vyslovil svou místní nepříslušnost za podmínek ustanovení § 105 o.s.ř. a Městskému soudu jako soudu věcně a místně příslušnému insolvenční věc postoupil.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 20. prosince 2012

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová