3 VSPH 1750/2014-B-43
MSPH 77 INS 19543/2012 3 VSPH 1750/2014-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka ARGA Trans, s.r.o., sídlem Praha 5, Diamantová 739/6, IČO 28492561, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Karla Kutálka, sídlem Praha 1, Opletalova 919/5, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. června 2014, č.j. MSPH 77 INS 19543/2012-B-34

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. června 2014, č.j. MSPH 77 INS 19543/2012-B-34, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze v insolvenční věci dlužníka ARGA Trans, s.r.o. (dále jen dlužník) uložil insolvenčnímu správci Mgr. Karlu Kutálkovi (dále též správce) pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč splatnou do 15 dnů od právní moci usnesení.

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že na základě podnětu zástupce věřitelů PKV Logistics, s.r.o. (dále jen zástupce věřitelů) ze dne 2.1.2014 zjistil, že správce v soupisu majetkové podstaty ze dne 7.8.2013 neuvedl majetek, který dlužník naopak eviduje v inventurním soupisu majetku, který dne 13.12.2012 předložil soudu, a to 2 nákladní automobily, LCD televizor Samsung a 2 osobní automobily: BMV X6 xDrive v pořizovací ceně 1.549.021,67 Kč a Mercedes Viano-pořizovací ceně 928.500,-Kč, a že správce neinformuje o tom, jak pokročil ve zjišťování finančních prostředků či majetku dlužníka z titulu zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, ke kterému došlo po zahájení insolvenčního řízení. Na výzvu soudu ze dne 15.1.2014, aby se vyjádřil k podnětu zástupce věřitelů, správce nereagoval. Dále zjistil, že podáním ze dne 11.4.2014 navrhl zástupce věřitelů zproštění správce funkce z důvodů jako shora s tím, že správce nepředkládá ani písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení nejméně jedenkrát za tři měsíce, když za deset měsíců předložil pouze jedinou takovou zprávu, a že nezajistil pohledávky dlužníka vůči jeho obchodním partnerům a nevyvíjí veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů. Na další výzvu soudu ze dne 25.4.2014, aby se k věci vyjádřil, správce opět nereagoval. Soud I. stupně citoval § 36 odst. 2 a § 81 odst. 2 insolvenčního zákona

(dále jen IZ), dle nichž věc posuzoval se závěrem, že veškerá jeho snaha přimět správce ke splnění výše uvedených povinnosti, byla marná, a že správce po delší dobu hrubě ztěžuje další postup v řízení. Proto mu uložil první pořádkovou pokutu při dolní hranici zákonného rozpětí.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal (B-35) a s tvrzením, že je odůvodní dodatečně ve lhůtě 15 dnů a že podá zprávu o své činnosti a stavu insolvenčního řízení.

Na výzvu soudu I. stupně ze dne 21.7.2014 (B-36), aby své blanketní odvolání doplnil o odvolací důvod, správce nereagoval.

Vrchní soud v Praze přesto přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 81 odst. 2 IZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a § 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle § 32 IZ. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud ze spisu ověřil správnost skutkových zjištění soudu I. stupně, že správce opakovaně neplnil povinnost stanovenou mu § 36 odst. 2 IZ, totiž předkládat nejméně jednou za 3 měsíce věřitelskému orgánu a soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení, a zjistil, že správce opakovaně neplní povinnosti uložené mu soudem, zejména usneseními ze dne 12.11.2013 (B-20), ze dne 9.1.2014 (B-21), ze dne 15.1.2014 (B-23), ze dne 25.4.2014 (B-32), ze dne 21.7.2014 (B-36) nebo ze dne 4.9.2014 (B-40).

Odvolací soud dále zjistil, že v době od 18.6.2013 (od zjištění úpadku dlužníka a ustanovení správce do funkce) do října 2014 (do doby rozhodování odvolacího soudu) měl správce podat nejméně 5 pravidelných zpráv o stavu insolvenčního řízení, avšak učinil tak jen 2x, a to podáními ze dne 7.8.2013 (B-5) a ze dne 19.9.2013 (B-15), což nelze akceptovat stejně jako to, že správce nereaguje na podněty na doplnění soupisu majetkové podstaty o další položky.

Z uvedeného je zřejmé, že správce po celou dobu insolvenčního řízení opakovně neplní své základní povinnosti.

Protože pořádková pokuta doposavad nesplnila svůj donucovací účel, když správce ani za odvolacího řízení nenapravil, co dříve zanedbal, odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Pro další průběh řízení považuje odvolací soud za adekvátní, aby soud I. stupně i bez návrhu zástupce věřitelů (B-31) rovnou zprostil správce funkce, neboť v dané věci se nejedné jen o ojedinělé pochybení, když ze své úřední činnosti odvolací soud zjistil, že tento správce neplní své základní povinnosti ani v jiných insolvenčních věcech, např. ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 78 INS 17718/2013.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

V Praze dne 29. října 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková