3 VSPH 1750/2012-P8-13
KSLB 57 INS 1836/2012 3 VSPH 1750/2012-P8-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Václavicích 329, 463 34 Hrádek nad Nisou, o odvolání věřitele: UNIDEBT Czech, SE, IČO 24797880, se sídlem v Praze 8, Dopraváků 749/3 (procesní nástupce po společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., IČO 26158761, se sídlem v Praze 8, Čimická 780/61), zast. JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 1836/2012-P8-3 ze dne 6.listopadu 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 1836/2012-P8-3 ze dne 6.listopadu 2012 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávek společnosti ACEMA Credit Czech, a.s. (nyní UNIDEBT Czech, SE-dále Věřitel) v rozsahu pohledávek č. 2 ve výši 9.900,--Kč a č. 3 ve výši 24.000,--Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že po právní moci rozhodnutí bude řízení o přihlášce pohledávky Věřitele nadále vedeno pro částku 219.716,--Kč.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že podáním doručeným mu 29.2.2012 přihlásil Věřitel do insolvenčního řízení nevykonatelné pohledávky v celkové výši 253.616,--Kč. Z pěti pohledávek byly popřeny jako nevykonatelné pohledávky označené č. 2 (ve výši 9.900,--Kč) a č. 3 (ve výši 24.000,--Kč). Vyšel ze zjištění, podle něhož se Věřitel přezkumného jednání nezúčastnil, a že insolvenční správce o popření pohledávek vyrozuměl Věřitele přípisem z 28.3.2012, jež bylo jeho právnímu zástupci doručeno 29.3.2012. Uvedl, že 24.4.2012 (správně 25.4.2012) podal Věřitel incidenční žalobu v prosté elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu, neboť jím opatřil pouze tělo e-mailu (obálku) a nikoliv připojené přílohy, tj. kromě incidenční žaloby samotné také plnou moc, osvědčení o plátci DPH, smlouvu o úvěru, dodatek k této smlouvě a dohodu o zajištění pohledávky ručením. Cituje ustanovení § 43 odst. 3 o.s.ř. a § 198 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) dospěl k závěru, že žalobu na určení pravosti výše uvedených pohledávek na základě vyrozumění, jež mu bylo doručeno 29.3.2012, Věřitel nepodal, neboť elektronické podání žaloby nedoplnil ve lhůtě 3 dnů o písemný originál žaloby (písemné podání shodného znění), a proto nebylo lze k němu přihlížet. Za této situace nastal účinek podle § 198 InsZ, tj. že se k popřeným pohledávkám v insolvenčním řízení nepřihlíží, a proto postupem podle § 185 InsZ jejich přihlášku odmítl a vyslovil, že účast Věřitele v insolvenčním řízení s pohledávkami č. 2 a 3 končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, neboť řízení o uvedených pohledávkách bylo postiženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí a napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Uvedl, že podal žalobu k insolvenčnímu soudu 25.4.2012 ve formě elektronické zprávy se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb zaslané na elektronickou adresu soudu podatelna@ksoud.lbc.justice.cz. Zaručený elektronický podpis byl připojen k elektronické zprávě (e-mail), nikoliv k jeho jednotlivým přílohám, neboť opatřovat elektronickým podpisem i jednotlivé listiny, jež jsou k elektronické zprávě připojeny, z ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (ElPod) neplyne. Odkázal na nález Ústavního soudu z 24.4.2006 sp.zn. IV ÚS 319/2005, podle něhož povinnost podle § 42 odst. 3 o.s.ř., tj. doplnit elektronické podání do tří dnů, se nevztahuje na podání v elektronické podobě, jestliže je k němu připojen uznávaný elektronický podpis podle § 11 odst. 1 ElPod. Zdůraznil, že zaručený elektronický podpis zaručuje integritu e-mailu, neboť ověřuje identitu subjektu, kterému elektronický podpis patří, a autenticitu podepsaného, neboť prokazuje, že po podepsání nedošlo k žádné změně. Upozornil také na dosavadní praxi insolvenčního soudu, který běžně v jiných řízeních e-mailové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem jen na zprávě, resp. průvodním dopisu a nikoliv zároveň na přílohách, akceptoval, a že taková podání akceptuje i Ústavní soud. Uzavřel, že datová zpráva byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem, a proto nebylo možné dovozovat důsledky podle § 42 odst. 3 o.s.ř., nýbrž bylo namístě aplikovat ustanovení § 42 odst. 5 o.s.ř.

Vrchní soud přezkoumal napadené usnesení z podnětu podaného odvolání, jakož i řízení mu předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, byť z jiných než uváděných důvodů.

Podle § 42 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve znění účinném do 30.6.2012 podání je možno učinit písemně nebo ústně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě telegraficky nebo telefaxem (odst. 1). Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (odst. 3). V případě podání v elektronické podobě opatřeného zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odst. 3 (odst. 5).

Podle § 43 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti

(podpis podatele ve smyslu § 42 odst. 4 o.s.ř.) nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odst. 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne (odst. 2).

Podle § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 InsZ.

Z insolvenčního spisu plyne, že při přezkumném jednání konaném 26.3.2012 byly popřeny insolvenční správkyní pohledávky žalobce č. 2 a 3, že žalobce byl o popření pohledávek vyrozuměn přípisem z 28.3.2012, který byl doručen žalobci 29.3.2012. Žalobce podal žalobu na určení pravosti popřených pohledávek č. 2 a č. 3 podáním z 24.4.2012, jež bylo doručeno insolvenčnímu soudu 25.4.2012 ve formě elektronické pošty (nikoliv z datové schránky odesílatele) pod poř. číslem 26248/2012 (nikoliv z datové schránky odesílatele) s tím, že je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Z identifikátoru elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu insolvenčního soudu plyne, že bylo adresováno insolvenčnímu soudu ke sp.zn. KSLB 57 INS 1836/2012 a bylo do jeho emailové schránky doručeno 25.4.2012 (podatelna@ksoud.lbc.justice.cz). Jeho odesílatelkou je Mgr. et Bc. Denisa Diepoldová (v substituci za JUDr. Petra Kočího, Ph.D.), průvodní dopis (obálka) je opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem Mgr. et Bc. Denisy Diepoldové a k podání je připojeno 6 příloh včetně incidenční žaloby a plné moci odesílatele k zastupování žalobce. U přílohy incidenční žaloba je uvedeno, že podpis není připojen. Z detailu e-mailu (obálky) vyplývá, že je uvozeno přípisem Vážení, v příloze zasílám elektronické podání včetně příloh ke sp.zn. KSLB 57 INS 1836/2012, s pozdravem Denisa Diepoldová .

Věřitel podal incidenční žalobu k insolvenčnímu soudu jako přílohu e-mailu, který byl opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Tento elektronický podpis zaručuje integritu a autenticitu podání a po formální stránce se jedná o podání, jež nebylo třeba doplňovat ve smyslu § 42 odst. 3 o.s.ř. a mělo procesní účinky, neboť podle odstavce 5 téhož ustanovení se nevyžaduje v případě elektronického podání podepsaného zaručeným elektronickým podpisem doplnění předložením jeho originálu. Argumentace rozhodnutím Vrchního soudu v Praze sen.zn. 101 VSPH 191/2012 z 18.7.2012 tu není případná, neboť závěr odvolacího soudu se týkal podání opatřeného zaručeným elektronickým podpisem, jež bylo odesláno k soudu z datové schránky odesílajícího, zatímco v projednávané věci bylo podání zasíláno jako běžný e-mail. Nastalá situace odpovídá závěru znalce Ing. Miroslava Ludvíka, Ph.D., jehož znalecký posudek v incidenčním řízení samotném Věřitel připojil a který výše uvedenou situaci přirovnal k případu, kdy je soudu podána obálka s vlastní pečetí odesílatele obsahující žalobu, která však podepsána není. Takové podání by nepochybně mělo procesní účinky, ale bylo by třeba přistoupit k odstranění jeho vady, tj. nedostatku podpisu na žalobě.

Namístě je tak závěr, že žaloba připojená k elektronickému podání ve formě e-mailu opatřenému zaručeným elektronickým podpisem byla podána včas, neboť se tak stalo 25.4.2012 ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání konaného 26.3.2012; právní úprava ustanovení § 198 odst. 1 věta první za středníkem InsZ se zde neuplatní. Tato žaloba však nemá náležitosti požadované v ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., neboť není podepsána a bylo proto třeba tento nedostatek odstranit postupem podle § 43 o.s.ř.

Napadenému usnesení tento postup insolvenčního soudu nepředcházel, čímž řízení před ním bylo zatíženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí. Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, v němž insolvenční soud přistoupí k odmítnutí přihlášky Věřitele pro nepodání žaloby na určení pravosti popřené pohledávky včas jen poté, co vada žaloby, tj. nedostatek jejího podpisu, nebude k výzvě s potřebným poučením ve stanovené lhůtě odstraněna.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 23. srpna 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová