3 VSPH 1732/2014-B-25
KSPA 60 INS 31517/2013 3 VSPH 1732/2014-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníků Emila anonymizovano , anonymizovano a Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , IČO 11168293, obou bytem Šípkova 48, 533 41 Lázně Bohdaneč, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 23.6.2014, č.j. KSPA 60 INS 31517/2013-B-9,

takto:

Odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 23.6.2014, č.j. KSPA 60 INS 31517/2013-B-9, s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích v insolvenční věci dlužníků Emila anonymizovano a Zdeňky anonymizovano (dále jen dlužníci ) usnesením ze dne 23.6.2014, č.j. KSPA 60 INS 31517/2013-B-9 (dále jen usnesení ), schválil oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty.

V odůvodnění soud I. stupně uvedl, že jako způsob oddlužení zvolil zpeněžení majetkové podstaty, neboť se jeví pro věřitele ekonomicky výhodnější. Plněním splátkového kalendáře by byli schopni dlužníci uhradit 30 % pohledávek pouze s pomocí daru od třetích osob ve výši 12.500,-Kč měsíčně. Oproti tomu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty postačuje na úhradu cca 60 % nezajištěných závazků dlužníků.

Proti citovanému usnesení se dlužníci odvolali a žádali, aby odvolací soud vydal rozhodnutí o oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť nesouhlasí s oddlužením zpeněžením majetkové podstaty.

Odvolání je podáno opožděně a nadto osobami neoprávněnými.

Dlužníci podali odvolání opožděně. Napadené usnesení bylo doručeno odvolateli-dlužníku dne 30.6.2014 a odvolatelce-dlužnici dne 27.6.2014. Do datové schránky Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích i do datové schránky Vrchního soudu byla odvolání elektronicky doručena dne 16.7.2014 v 00:29 hod. (B-11 a B-13) a originály odvolání směřující k oběma soudům byly podány na poštu 17.7.2014 a doručeny oběma soudům 18.7.2014 (B-12 a B-14), tedy po marném uplynutí patnáctidenní lhůty k odvolání.

Ovšem i za předpokladu, že by dlužníci podali odvolání včas, bylo by podáno osobami neoprávněnými. Nejvyšší soud ČR se v usnesení ze dne 22.5.2013, sp. zn. 29 NSČR 35/2013 vyslovil k otázce subjektivní přípustnosti odvolání dlužníka proti usnesení o schválení oddlužení tak, že Podáním návrhu na povolení oddlužení dlužník dává najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (§ 402 odst. 3 IZ) a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ). To, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, které zvolili věřitelé (respektive insolvenční soud), jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nezakládá.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud odvolání dlužníků odmítl dle § 218a a § 208 písm. b) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková