3 VSPH 1731/2014-B-15
KSPL 52 INS 33900/2013-B-6 3 VSPH 1731/2014-B-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice Martiny Wohlmuthové, r.č. 705805/2199, bytem Boženy Němcové 931/2199, 337 01 Rokycany, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 6. 2014, č.j. KSPL 52 INS 33900/2013-B-6,

takto:

Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19.6.2014, č.j. KSPL 52 INS 33900/2013-B-6, se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v insolvenční věci dlužnice Martiny Wohlmuthové (dále jen dlužnice ) usnesením ze dne 19.6. 2014, č.j. KSPL 52 INS 33900/2013-B-6 (dále jen usnesení ), schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty (bod I. výroku).

V odůvodnění soud I. stupně uvedl, že jako způsob oddlužení zvolil zpeněžení majetkové podstaty, neboť se jeví pro věřitele ekonomicky výhodnější. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře by byla dlužnice schopna uhradit věřitelům pouze 30 % jejich pohledávek, ovšem při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty by došlo k jejich 100% uspokojení.

Proti citovanému usnesení podala dlužnice včas odvolání, z jehož obsahu se podává návrh, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil a schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře; rozhodnutí o schválení oddlužení totiž podle dlužnice neodpovídá jejímu insolvenčnímu návrhu. Napadeným rozhodnutím jí mohla být způsobena určitá újma, kterou lze reparovat právě v odvolacím řízení.

Odvolání je podáno osobou neoprávněnou.

Podle § 406 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ ) odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval. Z tohoto ustanovení tedy plyne, že není možné, aby odvolání podal dlužník, kterému bylo schváleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty namísto plněním splátkového kalendáře.

Nejvyšší soud ČR se v usnesení ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. 29 NSČR 35/2013 vyslovil k otázce subjektivní přípustnosti odvolání dlužníka proti usnesení o schválení oddlužení tak, že Podáním návrhu na povolení oddlužení dlužník dává najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (§ 402 odst. 3 IZ) a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ). To, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, které zvolili věřitelé (respektive insolvenční soud), jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nezakládá.

Odvolací soud proto odvolání dlužnice odmítl dle § 218 písm. b) o.s.ř. jako nepřípustné, neboť bylo podáno osobou, která k němu není dle § 406 odst. 4 IZ oprávněna.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná