3 VSPH 1730/2012-A-20
MSPH 96 INS 11015/2012 3 VSPH 1730/2012-A-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní vČci dlužníka: Light Haus, spol. s r.o., IýO 25730738, se sídlem Praha 9-Libe , Drahobejlova 1073/36, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 96 INS 11015/2012-A-15 ze dne 26. listopadu 2012

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 96 INS 11015/2012-A-15 ze dne 26. listopadu 2012 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Napadeným usnesením MČstský soud v Praze (insolvenní soud) zastavil insolvenní ízení ve vČci uvedeného dlužníka pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení podle ust. § 108 odst. 3 insolvenního zákona (zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení-insolvenní zákon, IZ).

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že se podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvení ízení a pro incidenní spory použijí p imČ enČ ustanovení obanského soudního ádu (o.s. .), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení. Uzav el, že vyhotovení každého usnesení, které se týká vedení ízení, nemusí podle § 169 odst. 2 o.s. . obsahovat od vodnČní.

Proti tomuto usnesení se dlužník v zákonem stanovené lh tČ odvolal a namítl, že mu byla rozhodnutím Vrchního soudu v Praze .j.MSPH 96 INS 11015/2012, 1 VSPH 1171/2012-A-11 uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 30.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci tohoto usnesení. MČl snahu tuto zálohu uhradit, avšak p i osobním dotazu na informaním centru insolvenního soudu dne 21.11.2012 mu bylo sdČleno, že p edmČtné usnesení Vrchního soudu v Praze ještČ nenabylo právní moci, proto nemohl zálohu zaplatit. Navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno bez náhrady a mohl po nabytí právní moci požadovanou zálohu 30 tis. K zaplatit.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,--K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Ze spisu plyne, že usnesením .j. MSPH 96 INS 11015/2012-A-6 ze dne 3.8.2012 bylo uloženo dlužníkovi zaplatit ve lh tČ 3 dn od jeho právní moci zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,-K s pouením o tom, že nebude-li záloha zaplacena ve stanovené lh tČ, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, nep ikroí-li k jejímu vymáhání. Usnesením .j. MSPH 96 INS 11015/2012, 1 VSPH 1171/2012-A-11 ze dne 7.9.2012 bylo usnesení insolvenního soudu A-6 ze dne 3.8.2012, zmČnČno tak, že dlužníku byla uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 30.000,-K ve lh tČ 15 dn od právní moci tohoto usnesení; toto usnesení bylo dorueno dlužníku 29.10.2012 doruením do jeho datové schránky. V elektronickém insolvenním spisu není doložka právní moci shora citovaného usnesení vyznaena. Do vydání napadeného usnesení ani v pr bČhu odvolacího ízení nebyla záloha na náklady insolvenního ízení zaplacena.

T eba zd raznit, že v tomto odvolacím ízení se nelze zabývat otázkou d vod pro uložení zálohy, nebo ta byla již pravomocnČ vy ešena.

Jestliže není ve stanovené lh tČ splnČna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení, je na úvaze soudu, zda p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu ízení zastaví, anebo p ikroí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadnČ p ichází v úvahu tam, kde je insolvenním navrhovatelem vČ itel, tedy osoba od dlužníka odlišná, v i níž, obecnČ vzato, m že soud být s vymáháním takové pohledávky úspČšný. Je-li však insolvenní návrh podán dlužníkem, pak pro p ípad zjištČní jeho úpadku, nep ichází v úvahu zajištČní úhrady náklad tohoto ízení prost ednictvím vymáhání uložené zálohy v pr bČhu ízení. Trvá totiž úinek spojený ze zahájením insolvenního ízení, jenž spoívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí i exekuce postihující majetek dlužníka, i jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ IZ). Za trvání konkursu dlužníka, tj. formy ešení dlužníkova úpadku, která p ichází jako jediná v úvahu, je podle § 267 IZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožnČno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovnČ stanoví-to ovšem není p ípad nároku z titulu zálohy na náklady insolvenního ízení.

Podle § 169 odst. 2 o.s. . vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na p edbČžné opat ení, návrhu na zajištČní d kazu, návrhu na zajištČní p edmČtu d kazního prost edku ve vČcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení ízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat pouení. Od vodnČní nemusí obsahovat rovnČž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve vČci samé, p ipouští-li to povaha této vČci a je-li z obsahu spisu z ejmé, na základČ jakých skuteností bylo rozhodnuto; v tomto p ípadČ se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a d vod rozhodnutí. Odvolací soud má za to, že usnesení o zastavení ízení není rozhodnutím, jímž se vede ízení, nebo pak by proti nČmu nemohlo být p ípustné odvolání. Zkrácená forma rozhodnutí z tohoto d vodu tak nem že obstát. P esto napadené rozhodnutí ve vydané formČ podle § 169 odst. 2 o.s. . lze vydat, nebo z obsahu spisu je z ejmé, na základČ jakých skuteností soud rozhodl v projednávané vČci, tj. zjištČní, že dlužník nesplnil soudem uloženou povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ, které také zformuloval do výroku napadeného usnesení.

Námitka dlužníka, že nenabylo usnesení Vrchního soudu v Praze právní moci není namístČ, nebo jeho doruením do jeho datové schránky se stalo pravomocným ve smyslu § 159 a § 167 odst. 2 o.s. ., tedy v daném p ípadČ 29.10.2012. Na tomto závČru nem že nic zmČnit okolnost, že v elektronickém insolvenním spisu není doložka právní moci u tohoto usnesení vyznaena. Dlužníku tedy nic nebránilo v tom, aby p edmČtnou zálohu zaplatil ve lh tČ stanovené odvolacím soudem, event. v pr bČhu odvolacího ízení, což však dosud neuinil.

Za této situace insolvenní soud postupoval správnČ, když ízení o insolvenním návrhu dlužnice zastavil, a proto je odvolací soud z d vodu vČcné správnosti podle § 219 o.s. . potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 17. prosince 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva