3 VSPH 1729/2013-B-17
KSLB 54 INS 31434/2012 3 VSPH 1729/2013-B-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve vČci dlužníka: Hynek anonymizovano , anonymizovano , bytem v Liberci XIV, Konopná 638/11, o odvolání Edl a partne i, v.o.s., IýO 24203319, se sídlem v Hradci Králové, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci .j. KSLB 54 INS 31434/2012-B-8 ze dne 10. zá í 2013

takto:

Odvolací ízení se z a s t a v u j e .

Od vodnČní:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem, poboka v Liberci (insolvenní soud) odvolal z funkce insolvenního správce Edl a partne i, v.o.s., IýO 24203319 (odvolatel), ustanovil insolvenním správcem Mgr. Ing. Petru Hýskovou, se sídlem v Praze 6, Karlovarská 195/3 a dosavadnímu insolvennímu správci uložil povinnost bez zbyteného odkladu nového insolvenního správce o své dosavadní innosti ádnČ informovat a p edat mu všechny doklady související s výkonem funkce (bod III. výroku). Uinil tak v souvislosti se zjištČním, že odvolatel ukonil innost insolvenního správce k 31.1.2013.

Podáním z 26.9.2013 (B-9) dorueným insolvennímu soudu téhož dne se odvolatel proti usnesení insolvenního soudu odvolal prost ednictvím svého spoleníka Dr. Oec. Michala Edla, MBA (spoleník) z d vod v nČm uvedených.

Podáním ze 30.9.2013 (B-11) dorueným insolvennímu soudu téhož dne vzal odvolatel prost ednictvím své spolenice Mgr. Ing. Petry Hýskové (spolenice) své odvolání zpČt.

Ve vyjád ení ze 7.10.2013 (B-13) dorueného tentýž dne odvolatel prost ednictvím svého spoleníka požadoval, aby odvolací soud nep ihlížel k podání, jímž odvolatel prost ednictvím spolenice vzal odvolání zpČt, nebo ho považuje za neúinné vzhledem k tomu, že zájmy spolenice jsou v rozporu se zájmy odvolatele. Dovozoval proto, že spolenice je vylouena z možnosti init jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení jménem dlužníka. Doplnil, že má jen dva spoleníky tvo ící statutární orgán a že jedinou osobou oprávnČnou jeho jménem podat odvolání proti napadenému usnesení je spoleník a nikoliv také spolenice. Odvolací soud zastává názor, že spolenice odvolatele byla oprávnČna (§ 21 odst. 1 písm. a/ obanského soudního ádu-o.s. .) init za nČho v i insolvennímu soudu podání, jímž vzala odvolání odvolatele proti napadenému usnesení zpČt, nebo vnit ní rozpor mezi spoleníky o obchodní vedení odvolatele nelze p enášet do roviny rozhodování insolvenního soudu o tom, zda bude i nebude vykonávat funkci insolvenního správce. T eba zd raznit, že výkon funkce insolvenního správce není podnikáním ani na nČ není právní nárok a že insolvenní soud je povinen v každém okamžiku insolvenního ízení sledovat, zda insolvenní správce (vetnČ ve ejné obchodní spolenosti) spl uje podmínky pro výkon funkce i nikoliv (§ 31 odst. 3 a 4 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení-InsZ).

Na základČ výše uvedeného proto odvolací soud odvolací ízení podle § 207 odst. 2 o.s. . zastavil.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze odvolatele pro strunost na své usnesení .j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38 z 21.6.2013 p ístupné ve ejnosti na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, v nČmž vyložil, že funkci insolvenního správce m že vykonávat ve ejná obchodní spolenost zapsaná v seznamu insolvenních správc výlunČ prost ednictvím svých ohlášených spoleník . Pokud v dané vČci ve ejná obchodní spolenost ukonila (na vlastní žádost) k 31.8.2013 innost insolvenního správce, nebylo by možné jejímu odvolání (pokud by nebylo vzato zpČt) stejnČ vyhovČt. V daném p ípadČ nejde a ani nem že jít o kolizi zájm (§ 21 odst. 4 o.s. .) mezi spolenicí a odvolatelem, nebo ten funkci insolvenního správce s ohledem na závČry plynoucí ze shora zmínČného rozhodnutí vykonávat nem že.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e l z e podat dovolání.

V Praze dne 12. listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva

2